Oddajte pobudo

O STOP birokraciji

Tukaj smo za vas že od leta 2005, kjer na dnevni ravni sistematično delamo na preprečevanju administrativnih ovir. Informiramo vas o novostih s področja boljše zakonodaje, dobrih praksah in pobudah uporabnikov.

Portal je namenjen vsem državljanom in podjetnikom, ki v poslovnem procesu ali v vsakdanjem življenju prihajajo v stik z državo ter pripravljavcem predpisov in drugim zaposlenim v državni upravi, ki se srečujejo z upravnimi postopki.

Mejniki razvoja

 1. 2005

  Ustanovil se je Svet za gospodarstvu prijazno upravo, katerega namen je zmanjšanje administrativnih ovir pri nastanku in poslovanju podjetij.

  Od tega leta naprej se sistematično odvija tudi program ukrepov za odpravo administrativnih ovir.

  Sprejela se je Metodologija za izpolnjevanje in spremljanje Izjave o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti, na podlagi katere so se začele izvajati operativne vsebine začetne ocene učinkov predpisov. Začetna ocena učinkov predpisov je informacija, ki vsebuje približno analizo, morebitna tvegana, koristi in stroške učinkov ter služi pripravljavcem predpisov kot opora za nadaljnje delo s predlogi predpisov.

 2. 2006

  Sprejete so bile Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade RS (8. člen), s katerim se je v Poslovnik uvedel bolj transparenten postopek sprejemanja predpisov s pozornejšim spremljanjem sodelovanja z zainteresirano javnostjo in uporabo ocenjevanja vplivov na gospodarstvo, okolje, socialno varnost ter administrativnih ovir.

  Začetek sistematičnega pregledovanja pravilnikov z vidika administrativnih bremen, saj pomemben delež administrativnih bremen prinašajo pravilniki, ki jih izdajajo ministri. Ti akti niso predmet vladnega postopka, zato ni nobenega zagotovila, da so bili pregledani z vidika administrativnih ovir. Tako je vlada zadolžila vsa ministrstva, da od 1. januarja 2006 dalje vse pravilnike, ki jih izdajajo ministri in tudi ostale predpise (navodila, odredbe), ki jih lahko izdajajo na podlagi zakona ministri in se z njimi posega v pravna razmerja izven organa, pred posredovanjem Službi Vlade RS za zakonodajo pošljejo v pregled Ministrstvu za javno upravo po elektronski pošti.

  Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z različnimi deležniki pripravilo Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir (2006), ki ga je sprejela Vlada RS in je vseboval 34 ukrepov.

 3. 2007

  Vlada Republike Slovenije je v aprilu ustanovila stalno medresorsko delovno skupino za boljšo pripravo predpisov in odpravo administrativnih ovir. V njej so bili predstavniki vseh ministrstev in nekaterih vladnih služb. Glavna naloga delovne skupine je bila vpeljava mehanizmov za pripravo boljše zakonodaje, kot so poenostavitev in dostopnost zakonodaje, ocena vplivov, odprava administrativnih ovir in posvetovanje z javnostjo. Za posamezne projekte so se posebej oblikovale ad hoc delovne skupine.

  Ministrstvo za javno pravo je v sodelovanju z različnimi deležniki pripravilo Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir (2007), ki je vseboval 30 ukrepov. Ministrstvo za javno upravo je v mesecu septembru dobilo posebno priznanje, ePractice.eu Good Practice label, za primer dobre prakse, odprave administrativnih ovir s pomočjo razvoja novega informacijskega sistema, ki ta program podpira.

 4. 2008

  Ministrstvo za javno upravo je z različnimi deležniki pripravilo Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir 2008 in 2009. Program je bil sestavljen iz treh delov in je vseboval nov sveženj 44 ukrepov za odpravo administrativnih ovir, program izvedbe ukrepov 28/07 – zmanjšanje obveznosti na področju zbiranja statističnih podatkov in zbiranja različnih poročil ter prvi program za znižanje administrativnih bremen za 25 % v obdobju do leta 2012.

  V Pripravil se je Priročnik za načrtovanje, vodenje in vrednotenje procesov sodelovanja javnosti. Priročnik podrobno razlaga in predstavlja različne možnosti sodelovanja javnosti v procesu priprave boljše zakonodaje.

  Izvajanje programa je bilo v tem času oteženo zaradi nevključitve predpisov v delovni program Vlade RS za to leto. Kljub temu je bilo od 35 ukrepov, katerih rok za izvedbo je potekel 31. 12. 2008, realiziranih 17 ukrepov. Stopnja realizacije programa za leto 2008 je bila tako nekaj manj kot 50-odstotna.

 5. 2009

  V Državnem zboru je bila sprejeta Resolucija o normativni dejavnosti, ki predstavlja politično zavezo vsakokratne vlade, da bo v procesu oblikovanja politik na posameznem področju oziroma v postopku priprave novih predpisov spoštovala načela boljše priprave predpisov ter vključevala javnost v postopke sprejemanja predpisov.

  Pripravljen je bil tudi Priročnik za izvajanje presoje posledic predpisov in politik. Priročnik predstavlja navodilo oziroma pripomoček za pripravo predpisa, pripravo vladnega gradiva ter izvajanje usposabljanj za javne uslužbence s področja presoj učinkov predpisov na gospodarstvo, okolje in socialo.

  Sprejet je bil Program Vlade RS za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25% do leta 2012, kot temeljni strateški in operativni dokument zmanjševanja administrativnih bremen in odprave administrativnih ovir, ki pomeni del prizadevanja za boljšo javno upravo oziroma celotnega projekta odprave administrativnih ovir in nadaljevanje ter nadgradnjo načrtnega in sistematičnega delovanja vlade. Program je sestavljen iz dveh delov, in sicer: programa zniževanja administrativnih bremen do leta 2012 za 25 % in 41 "hitrih" ukrepov. Vlada je v tem letu potrdila seznam zakonov (71) in pripadajočih podzakonskih aktov, ki so se izmerili v okviru projekta, skupaj približno 3500 predpisov.

 6. 2010

  Nadaljevanje realizacije Programa administrativnega razbremenjevanja »minus 25 %«. Glavne aktivnosti so se odvijale na postopkih sprememb Zakona o zavarovanju in zaposlovanju za primer brezposelnosti, kjer se je pripravlja nov Zakon o urejanju trga dela in Zakon o varnosti in zdravju pri delu. V nadaljevanju pa tudi na ostalih zakonih, ki so predmet akcijskega programa.

  Izvedle so se spremembe Poslovnika Vlade RS ter Navodila generalnega sekretariata za izvajanje Poslovnika Vlade RS št. 10. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade RS so bile sprejete 8. 4. 2010 ter so pričele veljati 4. 5. 2010. Vsebina teh sprememb sledi usmeritvam Resolucije o normativni dejavnosti in natančneje ureja izvajanje presoj posledic predlogov predpisov ter opredeljuje sodelovanje in posvetovanje z javnostjo. Tehnični oziroma izvedbeni vidik teh določil je bil vključen v besedilo Navodila za izvajanje določb Poslovnika Vlade RS št. 10, ki je bilo sprejeto 26. 5. 2010 in se je začelo uporabljati 4. 6. 2010. Navodilo podrobneje določa sestavne dele spremnega dopisa in jedra gradiva vlade ter način njune priprave.

  Izvedla se je informacijska podpora zakonodajnega postopka. S 1. 4. 2010 se je pričel uporabljati sistem Informacijske podpore postopkov priprave predpisov (IPP), ki pokriva vse bistvene korake v postopku sprejemanja predpisov ter omogoča vključevanje prispevkov zainteresirane javnosti k vsebinam predpisov. Povezava sistema s spletnim portalom eDemokracija omogoča enostavno spremljanje veljavne zakonodaje ter zakonodaje v pripravi na enem mestu, saj določila tako resolucije, poslovnika, navodila, kot tudi Zakona o informacijah javnega značaja nalagajo ministrstvom in službam vlade, da predpise v pripravi objavljajo na spletnih straneh z namenom informiranja in sodelovanja z javnostjo. Ta enotna točka je na portalu eDemokracija.

  V okviru druge faze izvedbe Akcijskega programa zniževanja administrativnih bremen za 25 % do leta 2012, je bilo na podlagi enotne metodologije za merjenje administrativnih stroškov pregledanih 3.529 predpisov in ocenjenih 1,5 milijarde EUR administrativnih bremen. Analize so pokazale, da bo treba pri razbremenitvah večji poudarek nameniti področju okolja in prostora, delovno pravni zakonodaji, koheziji (črpanje evropskih sredstev), področju financ (vključno z davki in trošarinami), področju gospodarstva (vključno s statusno pravnimi zadevami in poslovnimi oziroma finančnimi poročili) ter področju davkov in drugih dajatev.

 7. 2011

  Pripravil se je načrt ukrepov za realizacijo programa Stop birokraciji. Izvedba oziroma realizacija programa ukrepov se je v četrti fazi bistveno upočasnila, saj so bili nekateri zakoni s področja delovno pravne zakonodaje zavrnjeni na referendumih, prav tako pa se je v drugi polovici leta skoraj popolnoma ustavilo sprejemanje zakonov, ki bi jih bilo potrebno spremeniti za realizacijo četrte faze akcijskega programa. Zaradi omenjenega je bilo potrebno podaljšati rok za izvedbo četrte in pete faze.

  Ne glede na navedeno, je potrebno poudariti, da je bilo v obdobju 2009–2011, skupno v programu STOP birokraciji in posamični dodatni ukrepi realiziranih preko 200 ukrepov.

  V oktobru se je v skladu z akcijskim načrtom vzpostavilo spletno mesto minus 25. Namen spletnega mesta je seznanitev javnosti z vsemi aktualnim informacijam glede izvedbe Programa zmanjševanja administrativnih bremen oziroma realizacije programa STOP birokraciji. Spletno mesto je namenjeno tudi objavi dobrih praks (tako na nacionalnem nivoju kot tudi na EU ravni), izpisu poročil o administrativnih bremenih na posameznem v programu izmerjenem predpisu (zakonu, uredbi, pravilniku) ter posredovanju dodatnih predlogov poenostavitev s strani uporabnikov in sicer z namenom doseganja največjega možnega učinka glede zasledovanja cilja zmanjšanja administrativnih bremen in poenostavitve postopkov v višini 25 % ter posledično enostavnejše in preglednejše zakonodaje.

 8. 2012

  Izvedene faze:
  • I. faza (oblikoval se je seznam predpisov, ki so se na podlagi EMMS izmerili)
  • II. faza (v sodelovanju s zunanjimi izvajalci so se izvedle meritve predpisov)
  • III. faza (posamezna ministrstva so na podlagi sklepa Vlade RS pripravila nabor ukrepov za zmanjšanje administrativnih bremen)
  • IV. faza (izveden postopek normativnih sprememb predpisov na podlagi sprejetih ukrepov).
  • V. faza (evalvacija učinkov sprememb - REZULTATI)

  Rezultati iz II. faze kažejo, da je bilo vključenih 14 področij, pregledanih 71 zakonov, 3.529 podzakonskih predpisov, od katerih jih je bilo 996 administrativno obremenjujočih. Analizirani predpisi povzročajo gospodarstvu in državljanom 1,449 mrd EUR administrativnih bremen. Za uresničitev cilja minus 25 je ugotovljena bremena potrebno znižati za 362 mio EUR.

  Analize na posameznih področjih oziroma zakonih so bile narejene v skladu z Enotno metodologijo za merjenje stroškov (EMMS), ki je prevzeta po mednarodni metodologiji SCM in je orodje za izračun administrativnih stroškov.

  Projekt informacijske podpore postopkov priprave predpisov (IPP) je 25. junija 2012 osvojil nagrado za drugo mesto v konkurenci držav severne Amerike in Evrope, v kategoriji »Izboljševanje participacije na področju odločanja z uporabo novih mehanizmov«

  Junija je bil testno objavljen nov državni spletni portal EUGO Slovenia – Slovenia Business Point. Portal je namenjen domačim in tujim ponudnikom storitev, ki na enem mestu, na enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen način nudi celovite informacije v življenjskem ciklu poslovanja.

 9. 2013

  Objavljena je spletna stran STOP birokraciji.

  Vlada Republike Slovenije je 3. 10. 2013 sprejela Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti z ukrepi po področjih. Enotni dokument predstavlja dokument s konkretnimi opredelitvami ukrepov, zavezami, predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije. V dokumentu so prvič poenoteni ukrepi iz več strateških dokumentov (tudi iz prenovljenega Akcijskega programa), ki so smiselno združeni po šestnajstih področjih, s katerimi se zasleduje cilj vzpostavitve boljšega poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Prav tako je poenoteno poročanje za vse dokumente, pri čemer se Vlada RS obravnava poročilo o realizaciji enkrat letno.

 10. V decembru je vzpostavljen tudi Facebook profil STOP birokraciji.
 11. 2014

  Vzpostavljena je spletna stran Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje, ki uporabniku na enem mestu nudi pregled vseh ukrepov in nadzor nad realizacijo ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje.

  Vlada RS je obravnavala prvo in drugo poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti.

 12. 2015

  Vlada RS je obravnavala tretje, četrto in peto poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti.

 13. 2016

  Vzpostavljena je aplikativno podprta rešitev MSP test - presoja učinkov predpisov na gospodarstvo. Izvedena so bila prva usposabljanja javnih uslužbencev za uporabo MSP testa.

  Izvedene so bile evalvacije ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje- realizirani prihranki v višini 365 mio EUR.

  V tem letu dodatno opravljenih 9 evalvacij učinkov sprememb realizirani ukrepov v Enotni zbirki ukrepov. Iz poročil je razviden prihranek tako v času kot denarju za različne deležnike v procesu v skupnem znižanju zakonodajnih bremen za 16,5 mio €.

  Vlada RS je obravnavala šesto, sedmo in osmo poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti.

 14. 2017

  The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) je izvedla pregled regulatornih reform v Republiki Sloveniji.

  Vlada RS je obravnavala deveto poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti.

  V tem letu opravljenih 14 evalvacij učinkov sprememb realizirani ukrepov v Enotni zbirki ukrepov. Iz poročil je razviden prihranek tako v času kot denarju za različne deležnike v procesu v skupnem znižanju zakonodajnih bremen za 32,1 mio €.

 15. 2018

  Na spletni strani eDemokracija je bila za širšo javnost vzpostavljena povezava na MSP test. Zainteresirana javnost lahko tako pripravi presojo učinkov na gospodarstvo pri predlogih predpisov, ki so omogočeni za komentiranje.

  Vlada RS je obravnavala deseto poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti.

  Portal Stop birokraciji in aplikacija MSP test sta bila s strani OPSI OECD izbrana med 10 najbolj inovativnih praks v javnem sektorju.

  V tem letu opravljenih 8 evalvacij učinkov sprememb realizirani ukrepov v Enotni zbirki ukrepov. Iz poročil je razviden prihranek tako v času kot denarju za različne deležnike v procesu v skupnem znižanju zakonodajnih bremen za 26,1 mio €.

  V sodelovanju z Upravno akademijo in CNVOS (Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij) so bile izvedene delavnice za pripravljavce predpisov z vidika sodelovanja za zainteresirano javnostjo.

 16. 2019

  Vlada RS je obravnavala enajsto poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti.

  Vlada RS je v juliju sprejela Akcijski načrta za boljšo zakonodajo. Ukrepi se bodo izvedli v sodelovanju s Službo Vlade RS za zakonodajo in Generalnim sekretariatom Vlade RS v obdobju do konca leta 2022.

  V aprilu je bil v celoti vsebinsko ter tehnološko prenovljen portal Stop Birokraciji, ki širši javnosti 24 ur na dan 7 dni v tednu omogoča možnost sodelovanja pri sporočanju zaznanih administrativnih ovir in nudi možnost podajanja predlogov za njihovo odpravo.

  V tem letu opravljenih 5 evalvacij učinkov sprememb realizirani ukrepov v Enotni zbirki ukrepov. Iz poročil je razviden prihranek tako v času kot denarju za različne deležnike v procesu v skupnem znižanju zakonodajnih bremen za 14 mio €.

  V sodelovanju z Upravno akademijo in CNVOS (Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij) so bile izvedene delavnice za pripravljavce predpisov z vidika sodelovanja za zainteresirano javnostjo.

 17. 2020

  Vlada RS je obravnavala dvanajsto poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti.

  V sodelovanju z Upravno akademijo in CNVOS (Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij) so bile izvedene delavnice za pripravljavce predpisov z vidika sodelovanja za zainteresirano javnostjo.

 18. 2021

  Vlada RS se je seznanila s trinajstim poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti.

  V sodelovanju z Upravno akademijo in CNVOS (Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij) sta bili v drugi polovici leta 2021 izvedeni dve delavnici "Kako javnosti učinkovito vključiti v pripravo predpisov in politik", na katerih je bilo skupaj prisotnih 40 javnih uslužbencev, ki imajo ključno vlogo pri pripravi predpisov na ministrstvih. Namen usposabljanj je bil zagotoviti pripravljavcem predpisov osnovna znanja in veščine s področja načrtovanja, izvedbe in vrednotenja posvetovalnih procesov.

 19. 2022

  Vlada RS se je seznanila s štirinajstim poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti.

  V prvi polovici leta 2022 smo v sodelovanju z Upravno akademijo in CNVOS (Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij) na temo "Kako javnosti učinkovito vključiti v pripravo predpisov in politik" izvedli dve osnovni usposabljanji in eno nadaljevalno usposabljanje. Na usposabljanjih se je 48 javnih uslužbencev seznanilo z osnovnimi znanji s področja načrtovanja in izvedbe posvetovalnih procesov in 18 javnih uslužbencev s poglobljenim znanjem priprave predpisov o komuniciranju zakonodajnih predlogov ter usklajevanju deležnikov in interesov. Vsebina nadaljevalnega usposabljanja je bila praktična predstavitev pogajalskega procesa, na kakšen način vključiti ključne deležnike, kako se z njimi pogajati in kakšne tehnike pogajanj uporabiti.

Izzivi projekta

Dnevni izzivi

 • pregled vseh novih predpisov z vidika odprave administrativnih ovir;
 • zbiranje pobud in predlogo ter njihova realizacija;
 • koordiniranje Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje;
 • evalviranje posameznih realiziranih ukrepov za zmanjšanje zakonodajnih bremen;
 • nadaljnje izvajanje usposabljanj javnih uslužbencev za uporabo aplikacije MSP test – presoja učinkov na gospodarstvo.

Dolgoročni izzivi

 • postopna vpeljava konceptov boljše zakonodaje;
 • zmanjšanje števila predpisov za 10 %;
 • vpeljava rednih evalvacij predpisov po enem letu uporabe na podlagi opravljenega testa za mikro, mala in srednja podjetja (MSP test);
 • vzpostavitev enotnega sistema obravnave pobud in njihovo umeščanja v načrt dela posameznega ministrstva in v Enotno zbirko ukrepov;
 • vpeljava presoj učinkov na socialo, okolje, IT.

Odprava administrativnih bremen je ključ do nižjih zakonodajnih bremen

 • razveljaviti, zmanjšati, združiti, izboljšati predpise;
 • poenostaviti procese (re-inženiring);
 • izmenjavati podatke v okviru uprave (potujejo naj podatki in ne ljudje);
 • razvijati IT rešitve in storitve, ob pogoju, da so postopki predhodno poenostavljeni;
 • storitve približati uporabnikom;
 • pri pripravi predpisov pomisliti na majhne subjekte;
 • opraviti potrebne deregulacije.
 • upoštevanje značilnosti mikro, malih in srednjih podjetji (MSP) pri oblikovanju zakonodaje;
 • izvedba presoje učinkov na gospodarstvo (MSP test);
 • omogoči učinkovito posvetovanje z zainteresiranimi stranmi;
 • za mala in mikro podjetja naj se uporabijo posebni ukrepi (odstopanja, prehodna obdobja in izjeme - zlasti kar zadeva zahteve po obveščanju ali poročanju) ter prilagojeni pristopi, kadar je to primerno.
 • ne zahtevajo naj se podatki, ki so že na voljo znotraj uprave, razen če jih je potrebno posodobiti;
 • odpravi naj se podvajanje zahtev s strani organov javne uprave za informacije, ki so že na voljo.
 • nadgradnja SPOT za podjetnike.

 • razveljaviti, zmanjšati, združiti, izboljšati predpise;
 • poenostaviti procese (re-inženiring);
 • izmenjavati podatke v okviru uprave (potujejo naj podatki in ne ljudje);
 • razvijati IT rešitve in storitve, ob pogoju, da so postopki predhodno poenostavljeni;
 • storitve približati uporabnikom;
 • pri pripravi predpisov pomisliti na majhne subjekte;
 • opraviti potrebne deregulacije.
 • upoštevanje značilnosti mikro, malih in srednjih podjetji (MSP) pri oblikovanju zakonodaje;
 • izvedba presoje učinkov na gospodarstvo (MSP test);
 • omogoči učinkovito posvetovanje z zainteresiranimi stranmi;
 • za mala in mikro podjetja naj se uporabijo posebni ukrepi (odstopanja, prehodna obdobja in izjeme - zlasti kar zadeva zahteve po obveščanju ali poročanju) ter prilagojeni pristopi, kadar je to primerno.
 • ne zahtevajo naj se podatki, ki so že na voljo znotraj uprave, razen če jih je potrebno posodobiti;
 • odpravi naj se podvajanje zahtev s strani organov javne uprave za informacije, ki so že na voljo.
 • nadgradnja SPOT za podjetnike.