Oddajte pobudo

Odprava administrativnih bremen je ključ do nižjih zakonodajnih bremen!

Administrativna bremena in NAČINI odprave

Odprava administrativnih ovir, znižati administrativna in zakonodajna bremena oziroma poenostaviti posamezne postopke pomeni prijaznejšo in učinkovitejšo zakonodajno okolje, in sicer:

 • Razveljaviti, zmanjšati, združiti, izboljšati predpise (poudarek predvsem na predpisih, ki so starajšega datuma (nekateri datirajo v SFRJ, nekateri celo v FLRJ, predpise, ki ne ustrezajo namenu, zaradi katerega so bili sprejeti, predpise, kjer so v veljavi zgolj posamezne odločitve ipd. – z razdruževanjem oziroma rezveljavitvijo neuporabljenih predpisov posledično lahko bistveno prispevamo k sami racionalizaciji oziroma poenostavitvi zakonodaje),
 • Poenostaviti procese (re-inženiring),
 • Izmenjavati podatke v okviru uprave (potujejo naj podatki in ne ljudje),
 • Razvijati IT rešitve in storitve, ob pogoju, da so postopki predhodno poenostavljeni,
 • Storitve približati uporabnikom:
         -opraviti vse na enem mestu
         - opraviti samo enkrat
 • Pri pripravi predpisov pomisliti na majhne subjekte,
 • Opraviti potrebne deregulacije.

Administrativna bremena in NAČELA zmanjšanja le teh

»Najprej pomisli na male«, »Vse na enem mestu« in »Samo enkrat«.

Pri načelu »Najprej pomisli na male« naj se:

 • predpisi oblikujejo v skladu z načelom »najprej pomisli na male« (Akt za mala  podjetja v Evropi«) ob upoštevanju značilnosti MSP pri oblikovanju zakonodaje, s čimer težimo k poenostavitvi regulativnega okolja

• preverja VPLIV zakonodaje na mikro in mala podjetja s strogo oceno vpliva predpisov na gospodarstvo (MSP test)

• omogoči učinkovito posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, vključno z organizacijami MSP pred vložitvijo predpisa, ki vpliva na podjetja,

•    za mala in mikro podjetja naj se uporabijo posebni ukrepi (odstopanja, prehodna obdobja in izjeme; zlasti kar zadeva zahteve po obveščanju ali poročanju) ter prilagojeni pristopi, kadar je to primerno.

Pri načelu »Samo enkrat« naj se:

• ne zahtevajo naj se podatki, ki so že na voljo znotraj uprave, razen če jih je potrebno posodobiti

• odpravi naj se podvajanje zahtev s strani organov javne uprave za informacije, ki so že na voljo.

Pri načelu »Vse na enem mestu« naj se:

• nadgradijo VEM točke za podjetnike (vključitev Enotne kontaktne točke za storitveno direktivo (EKT) + vključitev drugih podpornih mehanizmov za podjetnike – vključitev na trg)

• izgradijo nove VEM točke – zakonodaja, prioritetna področja, izhajati iz življenjskih dogodkov, npr. novi investitorji in postopki gradnje (področje gradbenih dovoljenj – med drugim omogočen vpogled v reševanje posamezne vloge z vsemi pripadajočimi prilogami, področje zdravstva, kmetijstva, financ – cikel podjetja in plačevanje davkov in drugih obveznosti)

Boljša pravna ureditev je rezultatdobre razvojne politike in načrta zakonodajnih procesov

 Pri tem morajo biti zagotovljeni naslednji pogoji:

prisotna mora biti potreba po ukrepanju vlade

cilji delovanja vlade morajo biti jasni

vpliv vladnih ukrepov je potrebno pripraviti sistematično z upoštevanjem stroškov in koristi ter vključenostjo in primerjavo med različnimi alternativami, vključno z možnostjo implementacije ne-zakonodajnih opcij

vladni ukrepi morajo biti učinkoviti in sorazmerni

poudarek mora biti na večji in čim zgodnejši vključenosti zainteresiranih in strokovnih javnosti poenostavitev, razveljavitev, spremembo obstoječih predpisov je treba upoštevati

poudarek je potrebno namenjati možnostim poenostavitev, ukinitvi, spremembam oziroma združevanju obstoječih predpisov

predpise je potrebno redno pregledovati in po potrebi preoblikovati

jasno določen načrt nadzora in ocenjevanja učinkov

Administrativna bremena se lahko znižajo z upoštevanjem naslednjih NAČINOV oziroma UKREPOV: