Oddajte pobudo

Pravila spletnega orodja za oddajanje komentarjev na spletnem mestu STOP birokraciji!

Splošno Spletno mesto STOP birokraciji je namenjeno pošiljanju predlogov Ministrstvu za javno upravo za spremembo veljavne pravno-sistemske ureditve določenega področja oziroma predpisov, ki so zajeti v Akcijski program "minus 25%", in vključevanju zainteresirane javnosti v oblikovanje politik. Skrbnik in moderator spletnega mesta STOP birokraciji je Ministrstvo za javno upravo. Vsak podan predlog se pregleda ali ustreza objavljenim pravilom. V primeru neizpolnjevanja pravil se predlog zavrne, v nasprotnem primeru pa se posreduje v obravnavo na pristojni organ.

Uporabnik, ki želi s svojimi predlogi sodelovati na spletnem mestu v zvezi s predpisi, ki so zajeti v Akcijski program STOP birokraciji, izbere možnost »Vplivaj na spremembe. Komentiraj!« in odpre se nova stran, kjer izpolni prazna polja v obrazcu.

V prvem okencu opiše problem oziroma predlog, ki ga želi posredovati organu in pripne morebitne priponke. Predlog naj bo čimbolj podrobno opisan, lahko pa vsebuje tudi možne rešitve.
Nato v naslednje okence vnese ime in priimek ter elektronski naslov, na katerega želi prejeti vsa nadaljnja obvestila, povezana s podanim predlogom, ter poštno številko kraja prebivališča (stalnega ali začasnega - podatek ni obvezen).

Nadalje po lastni presoji izbere področje, na katerega posega podani predlog. Izbira področja ne vpliva na uspešnost nadaljnjega reševanja predloga, saj skrbnik spletnega mesta naknadno presodi, na katero resorno ministrstvo bo predlog posredovan.
Če je mogoče, izbere tudi na kateri zakon se konkretni predlog nanaša. Če ta podatek ni poznan, naj polje ostane prazno.

Nadaljevanje je možno šele, ko uporabnik označi »strinjam se s pogoji uporabe«.
Na koncu izberite možnost »oddaj«. Predloga po oddaji ni več možno spreminjati.

Po oddaji predloga oziroma komentarja, uporabnik takoj prejme samodejni odgovor o prejetju predloga/komentarja. V kolikor je predlog po lastni presoji moderatorja ustrezen za objavo na spletu, uporabnik v svoj elektronski predal prejme obvestilo, da je predlog objavljen. Če predlog za objavo ni primeren, pa prejme obvestilo o zavrnitvi predloga. Ko je predlog sprejet v obdelavo in objavljen na spletu, ga sistem pošlje v predal, kjer se zbirajo predlogi po posameznih resorjih. Predlogi s posameznega področja se posredujejo pristojnemu organu. Ta mora v roku pripraviti odgovor oziroma stališče.

Moderator svoje odločitve o ne-objavi predloga/komentarja ni dolžan pojasnjevati. V kolikor resor odgovori ali upošteva predlog, se ta odgovor objavi na spletu. V kolikor resor v roku 15 dni ne odgovori, ga sistem 1x mesečno opozori, da je potrebno pripraviti odziv.

Za vsak predlog, ki je objavljen v spletu, je možno v vsakem trenutku spremljati status, v katerem se nahaja. Pogoji uporabe Uporabnik mora pred oddajo predloga sprejeti pogoje uporabe. To stori tako, da označi  možnost "strinjam se s pogoji uporabe". S tem se zaveže, da bo ob podajanju predlogov in komentiranju spoštoval pravni red Republike Slovenije, da s svojimi predlogi ne bo spodbujal k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali drugi obliki diskriminacije posameznikov. Da ne bo objavljal vsebin, s katerimi bi kršil osebnostne pravice drugih posameznikov, jih kakorkoli poniževal ali žalil. Uporabnik se tudi zaveže, da z uporabo tega spletnega orodja ne bo zavestno navajal lažnih ali zavajajočih podatkov. Varstvo osebnih podatkov 1.1 Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika spletišča, pridobljene ob oddaji pobude oziroma predloga v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07). V skladu z ZVOP-1 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.
V primeru uporabe spletišča STOP birokraciji se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki je ob oddaji pobude oziroma predloga na spletišču s klikom na prazno okno in klikom na gumb "Oddaj" potrdil, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji.

1.2 Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v registrski obrazec: naslov elektronske pošte, naslov prebivališča.
Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov, obdeluje za namene neposrednega aktivnosti projekta »Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS« (STOP birokraciji).
Neposredno trženje pomeni uporabo osebnih podatkov posameznika za namene obveščanja o aktivnostih v okviru projekta STOP birokraciji  z uporabo  elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (npr. statistična obdelava, segmentacija uporabnikov obveščanje o novostih reklamnega gradiva,  elektronsko anketiranje).
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).
Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so: statistične obdelave, pošiljanje vabil na dogodke ter za elektronsko anketiranje, obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je Ministrstvo za javno upravo.

1.3. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov Šteje se, da uporabnik na spletišču ob registraciji v profil STOP birokraciji, pri kateri s klikom na prazno okno in klikom na gumb "Oddaj" potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točki 7.2. splošnih pogojev.

1.4. Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

1.5. Zavarovanje osebnih podatkov Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007).
Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala.

1.6. Rok hrambe osebnih podatkov Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran.