Oddajte pobudo

Vlada potrdila Metodologijo za oceno učinkov predpisov na različna družbena področja

V Sloveniji veljavna ureditev procesa priprave in vsebine predpisov od pripravljavcev zahteva, da poleg ocene stanja, razlogov za sprejem predpisa, jasne opredelitve ciljev in načel, ki jih s posameznim predpisom zasledujemo, že v fazi priprave načrtujejo in izdelajo tudi oceno posledic predloga predpisov. Pripravljavci so tako že pri snovanju in pripravi predpisa dolžni razmišljati o administrativnih posledicah predloga predpisa, posledicah, ki jih bo imel predlagani predpis za gospodarstvo, posledicah prepisa na okolje, ipd. Kljub temu, da sta kakovostna predhodna ocena učinkov predloga predpisa kot tudi spremljanje učinkov po uveljavitvi predpisa, odločilnega pomena za odločanje in pripravo politike na posameznem področju, se učinki načrtovanih oziroma predlaganih zakonodajnih sprememb redno ne presojajo v skladu z obstoječim priročnikom za izvajanje presoje posledic predpisov in politik.

Pripravljena Metodologija za oceno učinkov predpisov na različna družbena področja je eden od predvidenih ukrepov iz Akcijskega načrta za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja učinkov zakonodaje 2019–2022, ki ga je Vlada RS sprejela v juliju 2019 in naslavlja priporočila, ki jih je po opravljeni reviziji v letu 2021 izdalo Računsko sodišče.

Aktivnosti v zvezi s pripravo metodologije so v letih 2021 in 2022 vključevale izvedbo številnih delavnic s člani delovnih skupin po posameznih vsebinskih področjih, v njihovem okviru pa so bila pripravljena metodološka izhodišča in vprašanja za celotno metodologijo. Osnutek metodologije je bil v juniju 2022 posredovan v širšo javno obravnavo, dokončno oblikovan predlog pa je nastal v procesu intenzivnega medresorskega usklajevanja ter ob tesnem sodelovanju Službe Vlade RS za zakonodajo.

Metodologija bo aplikativno podprta v novem informacijskem sistemu za pripravo predpisov MOPED (Modularno ogrodje za pripravo elektronskih dokumentov), ki ga vzpostavlja Služba vlade za zakonodajo. S tem bo pripravljavcem predpisov priprava ocene učinkov olajšana, hkrati pa bodo odločevalci na transparenten način dobili vse potrebne informacije tudi o možnih alternativnih predlogih in njihovih učinkih s ciljem sprejema strokovnih in celovitih odločitev pri oblikovanju politik.

Predvideno je, da bo aplikacija oziroma prilagojen sistem MOPED, kjer se bodo predpisi pripravljali na elektronski način in na enem mestu, zaživel do konca leta. Pripravljen bo tudi priročnik, za pripravljavce predpisov pa bomo v jeseni izvajali vsa potrebna usposabljanja.

Struktura in vsebina metodologije sledi obvezni vsebini predloga predpisa, ki jo določa 8.b člen Poslovnika Vlade RS. Z začetkom uporabe nove metodologije (po spremembi omenjenega člena poslovnika) se bo prenehala uporabljati aplikacija MSP test.