Oddajte pobudo

Komentirajte predpise v pripravi

Trije oblački s tremi črnimi pikami v notranjosti

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun učinkov sprememb predpisa. Spletno orodje se nahaja na desni strani odprte spletne strani predloga predpisa na eDemokraciji. Za začetek izračuna kliknite na povezavo "Pričnite z izračunom".

Izdelajte svoj izračun in ga pripnite h komentarju! 

Seznam predpisov, ki jih lahko komentirate in rok do kdaj je možno kometirati:

Ministrstvo za notranje zadeve:

 • Pravilnik o usmerjanju in nadzoru policije, 24. 12. 2021
 • Uredba o pomožni policiji, 24. 12. 2021
 • Pravilnik o službenih živalih v policiji, 7. 1. 2022
 • Odredba o spremembi Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja, 17. 1. 2022
 • Odredba o določitvi programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, 17. 1. 2022

Ministrstvo za finance:

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, 27. 12. 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, 30. 12. 2021
 • Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o postopku priznanja označbe izbrana kakovost, 31. 12. 2021
 • Pravilnik o načinu vzorčenja, zagotavljanju kakovosti in metodologiji laboratorijskega analiziranja organske snovi in hranil na kmetijskih tleh za potrebe spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, 10. 1. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor:

 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d.d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67, 23. 12. 2021
 • Uredba o spremembah in dopolnitivi Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Č-1 nad Černivcem za proizvodnjo pijač, 3. 1. 2022
 • Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti, 7. 1. 2022
 • Uredba o pravici do nadomestila za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov, 17. 1. 2022

Ministrstvo za obrambo:

 • Zakon o spremembi Zakona o varstvu pred požarom, 23. 12. 2021
 • Uredba o spremembi Uredbe o požarni taksi, 23. 12. 2021
 • Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč, 27. 12. 2021
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, 14. 1. 2022

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaposlitvenih centrih, 23. 12. 2021
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, 24. 12. 2021
 • Pravilnik o osebni asistenci, 31. 12. 2021

Ministrstvo za infrastrukturo:

 • Pravilnik o letalskih prireditvah in letalskih tekmovanjih, 30. 12. 2021
 • Uredba o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi, 7. 1. 2022

Ministrstvo za pravosodje:

 • Zakon o zaščiti prijaviteljev, 23. 12. 2021
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, 3. 1. 2022

Ministrstvo za zdravje:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti, 29. 12. 2021