Oddajte pobudo

Komentirajte predpise v pripravi

Trije oblački s tremi črnimi pikami v notrajnosti

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun učinkov sprememb predpisa. Spletno orodje se nahaja na desni strani odprte spletne strani predloga predpisa na eDemokraciji. Za začetek izračuna kliknite na povezavo "Pričnite z izračunom".

Izdelajte svoj izračun in ga pripnite h komentarju! 

Seznam predpisov, ki jih lahko komentirate:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • Zakon o spremembah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih, rok; 26. 11. 21

Ministrstvo za zdravje

 • Odredba o spremembi odredbe o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco, rok; 23. 11. 21
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznani obrestni meri, rok; 28. 11. 21

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, rok; 23. 11. 21

Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano

 • Odredba določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2022, rok; 24. 11. 21
 • Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti državne pomoči z notranjim trgom, rok; 25. 11. 21
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, rok; 1. 12. 21
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, rok; 1. 12. 21
 • Pravilnik o trženju semena žit, rok; 8. 12. 21
 • Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2022, rok; 9. 12. 21
 • Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, rok; 12. 12. 21

Ministrstvo za javno upravo

 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namene boja proti spolni zlorabi otrok na spletu, rok; 22. 11. 21

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, rok; 24. 11. 21

Ministrstvo za kulturo

 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe, rok; 26. 11. 21

Ministrstvo za infrastrukturo

 • Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o vozniškem izpitu, rok; 26. 11. 21
 • Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, rok; 26. 11. 21
 • Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 414,7 mio EUR, rok; 29. 11. 21