Oddajte pobudo

Združitev moči za pripravo boljše zakonodaje EU in pripravo na prihodnost

Glede na priložnosti in izzive, ki so pred nami pri okrevanju po zadnji krizi, je bolj kot kdaj koli prej pomembno čim bolj učinkovito sprejemati zakonodajo, ki je prilagojena potrebam prihodnosti. Evropska komisija je s tem namenom 29. 4. 2021 sprejela Komunikacijo o boljši zakonodaji, v katerem predlaga več izboljšav v postopku priprave zakonodaje EU. 

Čeprav ima Komisija že sedaj enega izmed boljših sistemov sprejemanja zakonodaje na svetu, se zaveda, da morajo vse tri EU Institucije - Evropskim parlamentom, Svet in Komisija - storiti še več na tem področju. Boljša pravna ureditev je namreč skupni cilj in odgovornost vseh institucij EU.

Med pomembnejšimi izboljšava je, da institucije Evropske unije, lokalni, regionalni in nacionalni organi, socialni partnerji, podjetja, civilna družba, znanstvena skupnost in splošna javnost sodelujejo pri visokokakovostnem oblikovanju politik EU. Evropska komisija je tako napovedala izboljšanje načina posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in povečanje preglednosti sistema. 

Posebna pozornost bo namenjena povečanemu ozaveščanju državljanov EU o spletnem portalu "Have Your Say" in pomenu javnih posvetovanj. Aktivno sodelovanje zainteresirano javnostjo je namreč bistvenega pomena, zlasti v času negotovosti. Evropska komisija bo pri tem zainteresiranim javnosti olajšala način sodelovanja, saj se zaveda, da posvetovanja ne smejo nalagati nepotrebnih bremen. 

Praviloma bodo informacije na voljo v vseh uradnih jezikih EU in zainteresirana javnost bo imela na voljo 12 tednov časa za sodelovanje pri predlogu.

Transparentnost in preglednost sta temeljnega pomena za zagotavljanje, da lahko ljudje dejavno sodelujejo v procesu oblikovanja politik in da institucije EU odgovarjajo za svoje odločitve. S tega razloga je dostop do znanstvenih dokazov ključen za reševanje globalnih izzivov. 

V skladu s cilji digitalne strategije Komisije se bo izboljšal dostop do dokazov za vsak zakonodajni predlog. Cilj je zagotoviti, da se pri vsakem zakonodajnem aktu z njim povezane objavljene študije ter ocene učinkov najdejo na enostaven način in so javnosti dostopne. Temu primerno se bodo Izboljšali portal EU Publications, EUR-Lex in Have Your Say, ter vzpostavile se bodo povezave med njimi.

Med ostalimi pomembnejšimi nalogami, ki jih Evropska komisija omenja v Komunikaciji na področju boljše zakonodaje za prihodnje, so: 

• sodelovati z Evropskim parlamentom in Svetom pri celovitem izvajanju Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, s poudarkom na izboljšanju kakovosti zakonodaje EU; 

• zagotoviti, da bodo dokazi, ki podpirajo vsak zakonodajni predlog, dostopni z boljšim povezovanjem podatkovnih zbirk in jih postopno odpirati tudi za javnost; 

• uvesti načelo „one in, one out“ za nadaljnje zmanjšanje obremenitev s predlagano zakonodajo in s tem zagotoviti, da se vsa na novo uvedena bremena izravnajo z odpravo enakovrednih obremenitev na istem področju politike.

• upoštevati mnenja platforme "Fit for Future", ki Komisiji pomaga pri pripravi mnenj o tem, kako poenostaviti, učinkoviteje in zagotoviti inovacije in prihodnost zakonodaje EU; 

• zagotoviti, da bo strateško predvidevanje sestavni del oblikovanja politik in programa za boljšo pravno ureditev, tako da ju vključi v ocene učinka; 

• za politično občutljive in pomembne pobude, za katere ni bilo mogoče pripraviti predhodne ocene učinka, v 3 mesecih objaviti utemeljitev in dokaze; 

• zagotoviti, da boljša zakonodajna podpira izvajanje načela „privzeto digitalno“ v vseh politikah;

• izboljšati analizo in poročanje o učinkih predlogov (npr. na cilje trajnostnega razvoja, MSP, trajnost, enakost, subsidiarnost in sorazmernost);

• izboljšati kakovost in razpoložljivost podatkov za spremljanje zakonodaje.

Glede na ambiciozno agendo Komisije in izzive, s katerimi se sooča, bo potreba po močni analizi, zanesljivih dokazih in sodelovanju z zainteresirano javnostjo še večja kot kdaj koli prej. 

Celotna Komunikacija o boljši zakonodaji in novica Evropske komisije.