Oddajte pobudo

Začasni ukrepi (tudi poenostavljeni) v upravnih zadevah na Upravnih enotah

Razglasitev epidemije je med drugim zahtevala tudi sprejem začasnih ukrepov, ki vplivajo na uveljavljena procesnopravna razmerja med organi in strankami v upravnih postopkih. Glavno vodilo sprejema začasnih ukrepov je varovanje zdravja in življenja ljudi, pa vendar je bilo potrebno z ukrepi še naprej zagotoviti nemoteno delovanje organov, ki odločajo v upravnih zadevah.

Z odlokom se na podlagi pooblastila iz Zakona o splošnem upravnem postopku določajo začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah:

1.omogoči se vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa, ki je sicer obvezen pri elektronskem poslovanju strank z organi. Stranke se bodo lahko identificirale z uradno dodeljeno identifikacijsko številko (na primer EMŠO, davčno številko) ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ.

2. omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri pristojnem organu za sprejem vloge, razen vlog, ki se po zakonu lahko vložijo le neposredno pri tem organu. V teh primerih se bodo morali vložniki dogovoriti z organom o času vložitve vloge. Postopek naročanja po telefonu ali po elektronski poti bodo organi objavili na javno dostopnem mestu in na spletni strani.

3. z odlokom se vzpostavi pooblastilo organu, da iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj lahko izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja.

4. odlok omejuje pravico do pregledovanja dokumentov upravne zadeve v prostorih organa, če je upravičeni osebi mogoče zagotoviti izvrševanje te pravice tako, da se ji pošlje (fizično ali elektronsko) kopijo dokumentov zadeve.

5. odlok omogoča, da se vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ne ustreza varnostnim in tehničnim pogojem za varni elektronski predal po Zakonu o splošnem upravnem postopku in Uredbi o upravnem poslovanju. Tovrstne vročitve se bodo opravile pod pogojem, da bodo naslovniki s tem soglašali in v ta namen sporočili elektronski naslov.

6.Odlok izjemoma dovoljuje podaljšanje roka za izpolnitev (materialne) obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom (odločbo ali sklepom), če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno utemelji, da obveznosti ne more pravočasno izpolniti zaradi tveganja okužbe ali preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Prav tako se dovoljuje, da organ, ki odločbe ne more izdati v zakonitem roku, zaradi razlogov in okoliščin povezanih z nalezljivo boleznijo, podaljša rok za izdajo odločbe, vendar ne več kot za dva meseca. O tem bo stranko obvestil s sklepom.

Odlok velja do preklica epidemije oziroma največ tri mesece.

Med začasnimi ukrepi so tudi ukrepi, ki kažejo dobre primere razbremenjevanj in poenostavitev dela med strankami in UE. Morebiti nam bo pozitivna praksa nekaterih začasnih ukrepov tudi po končani razglasitvi epidemije prinesla dolgoročne poenostavitve v upravnih zadevah.

Več na: https://www.gov.si/novice/2020-12-10-vlada-na-dopisni-seji-izdala-odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-preprecevanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-v-upravnih-zadevah/