Oddajte pobudo

Za enostavno zakonodajno in poslovno okolje se je potrebno truditi

zakonodajno in poslovno okolje

Junckerjeva Evropska Komisija (EK) se je odločila svoje delo na področju ustvarjanja delovnih mest, spodbujanja rasti in konkurenčnosti v sedanjem petletnem mandatu zasnovati na novem pristopu. Po obsežni reorganizaciji ima sedanja Komisija 7 podpredsednikov, ki se pri svojem delu prednostno osredotočajo na čim bolj učinkovito delo na izpostavljenih področjih. Predsednik Evropske Komisije Juncker je tako konec decembra 2014 imenoval dr. Edmunda Stoibra za posebnega svetovalca za boljšo zakonodajo, medtem ko je za področje boljše zakonodaje v Evropski Komisiji zadolžen Frans Timmermans, prvi podpredsednik EK. Vse to dokazuje, da ostaja boljša zakonodaja ena ključnih prednostnih nalog nove Komisije tudi na najvišji politični ravni.

Skupina neodvisnih strokovnjakov za odpravljanje administrativnih bremen pod vodstvom dr. Stoibra (2007-2014) je že v prejšnjem mandatu s svojim delom znatno pripomogla k doseganju zastavljenih ciljev v okviru pobude boljša zakonodaja. Predvsem se je ves čas svojega delovanja zavzemala za to, da bi administracije držav članic pri svojem delu v čim večji meri upoštevale posebne potrebe mikro, malih in srednjih podjetji (MSP). S pomočjo Skupine je Komisiji uspelo preseči zastavljen cilj zmanjšanja administrativnih bremen v obdobju 2007-2012 za 25%, tako je dejansko dosegla zmanjšanje tovrstnih bremen za 274% na ravni EU, s čimer je zagotovila prihranke v višini preko 33 milijard evrov.

Dr. Stoiber se bo pri svojem novem delu osredotočil na svetovanje Komisiji kako nadalje odpravljati administrativna bremena predvsem za MSP in tako prispevati k ustvarjanju delovnih mest, spodbujanju rasti in vlaganj v EU.

Izvajanje aktivnosti na področju boljše zakonodaje v Sloveniji

Slovenija je na področju boljše zakonodaje svoje prve aktivnosti pričela že v letu 2005, v letu 2009 pa je s sprejetjem Akcijskega programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za 25 % sistematično pristopila k aktivnostim za vzpostavitev boljšega poslovnega in zakonodajnega okolja ter prijaznejšo javno upravo. Program predstavlja temeljni strateški in operativni dokument zmanjševanja administrativnih bremen in odprave administrativnih ovir, ki se izvaja parmanentno in hkrati sproti dopolnjuje.

Za ta namen so bile v letu 2010 izvedene meritve posameznih predpisov, in sicer je bilo vključenih 14 področji, pregledanih 71 zakonov, 3.529 podzakonskih predpisov, od katerih jih je bilo 996 administrativno obremenjujočih. Analizirani predpisi namreč povzročajo gospodarstvu in državljanom 1,449 mrd EUR administrativnih bremen. Za uresničitev cilja minus 25 je ugotovljena bremena potrebno znižati za 362 mio EUR. Po izvedenih meritvah se izvaja postopek normativnih sprememb predpisov na podlagi sprejetih ukrepov.

Za namen sprotnega obveščanja zainteresirane javnosti je bilo ustanovljeno tudi spletno mesto stopbirokraciji.si, kjer so dostopne vse informacije glede izvedbe Akcijskega programa. Spletno mesto je namejneno tudi objavi dobrih praks (tako na nacionalnem nivoju kot tudi na EU ravni), izpisu poročil o administrativnih bremenih na posameznem v programu izmerjenem predpisu (zakonu, uredbi, pravilniku,…) ter posredovanju dodatnih pobud in predlogov poenostavitev s strani uporabnikov, tako državljanov kot MSP.

Za uporabnike je od julija 2014 na voljo tudi aplikacija »Realizacija ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje«, ki na enem mestu omogoča pregled vseh ukrepov in nadzor nad realizacijo ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje. Poleg vsebinskih opisov so na voljo tudi grafični in tabelarični prikazi posameznih ukrepov, ki se enostavno iščejo s pomočjo iskalnika.

Za zaključek izvedbe projekta »Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS«, ki ga delno financira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada, pa bo v letu 2015 na podlagi normativnih sprememb izvedena evalvacija, s čimer se bo ugotavljala učinkovitost sprememb z namenom uresničevanja ciljev Akcijskega programa.