Oddajte pobudo

Z novo aplikacijo »Enotna zbirka ukrepov« do ažurnega sledenja in nadzora nad realizacijo ukrepov

Za lažje spremljanje, sledenje in nadzor nad realizacijo omenjenih ukrepov je od 18. julija 2014 na voljo nova aplikacija "Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje" , ki uporabnikom na enem mestu omogoča tako pregled vseh ukrepov in aktivnosti iz Enotnega dokumenta za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti kot tudi nadzor nad realizacijo aktivnosti in omenjenih ukrepov.

Vlada je za doseganje večjih sinergijskih učinkov ukrepov in v izogib podvajanju poročanja različnih organov o istovrstnih ukrepih oktobra 2013 sprejela Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti, v katerem so bili prvič na enem mestu prikazani vsi ukrepi (preko 250 ukrepov iz 11 strateških dokumentov), predlagane rešitve, nosilci ter roki realizacije.

Organi državne uprave trikrat letno vladi poročajo o realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta. Ko vlada poročilo sprejme, so posamezni resorji zavezani, da ukrepe iz dokumenta realizirajo tako, kot to določa terminski plan. Seznam ukrepov se sproti dopolnjuje, vanj pa so vključene tudi spremembe, nastale na podlagi predlogov, ki jih državljani oddajo preko portala STOP birokraciji.

Ministrstvo za javno upravo je v skladu z zavezo iz prvega poročevalskega obdobja julija 2014 pripravilo zgoraj omenjeno aplikacijo »Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje«, ki omogoča:
· preglednejše delovanje in realizacijo ukrepov posameznih resorjev,
· poenostavljeno zbiranje, spremljanje in obdelavo podatkov, ki se nanašajo na ukrepe in pripravo poročila o realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta,
· enostaven izvoz podatkov v excel,
· poenoteno in preglednejše poročanje za vsa resorna ministrstva;
· uporabniku prijaznejše prikazovanje in spremljanje ukrepov po posameznih področjih in obdobjih.

Gre za pomembno pridobitev v procesu spremljanja realizacije ukrepov iz Enotnega dokumenta saj aplikacija uporabniku na enem mestu omogoča ažurno pregledovanje, nadzor in spremljanje realizacije vseh ukrepov, kakor tudi njegovih aktivnosti in projektov. Za lažje razumevanje so poleg vsebinskih opisov ukrepov na voljo tudi grafični in tabelarični prikazi, s pomočjo katerih je možno v vsakem trenutku pridobiti še dodatne informacije o odzivnosti posameznega ministrstva v zvezi z ukrepi s področja, ki ga ministrstvo pokriva. Dodano vrednost za uporabnike predstavlja iskalnik, s pomočjo katerega je možno izbrati niz podatkov, ki posameznika posebej zanimajo, ter jih združiti v individualno poročilo.                                      Projekt se Izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov s prednostno usmeritvijo: »Učinkovita in uspešna javna uprava«, zato je pretežno financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada (85%).