Oddajte pobudo

Vključevanje javnosti pri pripravi predpisa

Vključevanje javnosti pri pripravi predpisa

Da bi lahko bili predpisi razumljivi, jasni in predvsem v praksi izvedljivi, morajo biti predstavljeni čim širši javnosti, predvsem pa vsem tistim ciljnim skupinam, na katere se nek predpis nanaša. Ravno zaradi kršenja določil Resolucije o normativni dejavnosti, ki jasno kaže na zadržke, morebitno nepoznavanje in nevključevanje javnosti pri sprejemanju predpisov, se je pojavila potreba po izvedbi usposabljanj za vse pripravljavce predpisov, ki se na kakršenkoli način vključujejo v pripravo predpisov ali sodelujejo z širšo javnostjo.

Različne odločitve lahko različno vplivajo tako na posameznike, združenja ali skupnosti in tako posežejo v njihove ali naše pravice, vplivajo na kakovost življenja in podobno. Vse to lahko vpliva na nasprotovanje, odpor in zavračanje neke spremembe v prepisu, zakonu. Vendar je velikokrat zaznati, da prav sodelovanje z javnostjo v dovolj zgodnji fazi lahko prepreči možne konflikte v praksi. Vsekakor je cilj sodelovanja z javnostjo predvsem v pridobivanju dodatnih argumentov, stališč, mnenj, informacij ipd, kar prinese k kakovostnejšemu predpisu.

V okviru projekta »Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov ter vključevanja javnosti v pripravo in izvajanje politik«, ki ga vodi Ministrstvo za javno upravo skupaj z Centrom  nevladnih organizacij se izvaja serija izobraževanj javnih uslužbencev za vključevanje ključnih deležnikov in splošne javnosti pri pripravi predpisov.

Usposabljanje je sestavljeno iz več modulov, na katerih z javnimi uslužbenci, pripravljavci predpisov, poglobljeno oblikujemo načrte za vključevanje javnosti pri pripravi predpisov, s ciljem da bi predstavljeno prenesli v prakso in slednje vključili v bolj odprte procese priprave predpisov.

Ministrstvo za javno upravo je že izvedlo osnovno usposabljanje za več kot sto javnih uslužbencev, ki se na kakršen koli način ukvarjajo s pripravo predpisov. Osnovnemu usposabljanju so sledili že štirje od devet pilotnih projektov.

Del usposabljanj je tudi dvodnevna delavnica, kjer s posameznim ministrstvom simulirano pripravo načrtovanje vključevanja javnosti na konkretnem zakonu, pri tem pa sodelujejo tudi ključni zunanji deležniki. Cilj posameznega pilotnega projekta je pridobiti  znanja in veščine ter izdelati načrt za celoten posvetovalni proces, ki bo javnim uslužbencem koristil pri nadaljnjih dejanskih postopkih vključevanja javnosti. Gre za vključevanje v najzgodnejšo fazo priprave predpisa. Skozi celotni postopek udeleženci pripravijo oz. oblikujejo načrt za posvetovalni proces; izhodišča za vključevanje javnosti, analizo in izbor deležnikov, splošne cilje posvetovalnega procesa, specifične izzive/cilje za posvetovanja z deležniki v posameznih fazah priprave obveščanja deležnikov, načine in termine posvetovanj v posamezni fazi, načine obravnave in upoštevanja zbranih mnenj in predlogov ter kriterije za vrednotenje procesa.
 
Želeni končni rezultat usposabljanj je devet (9) usposobljenih trenerjev in osemnajst (18) poglobljeno usposobljenih javnih uslužbencev za izvajanje participatornih procesov.

Projekt bomo 13. maja 2015 zaključili z Nacionalno konferenco, ki bo potekala na Brdu pri Kranju in se jo bodo udeležili javni uslužbenci, zunanji deležniki in tuji gosti.