Oddajte pobudo

Skrajšana in enostavnejša Vloga za znižanje plačila vrtca in uveljavljanje otroškega dodatka

Večina staršev bo lahko po novem vložila enostavno vlogo za znižanje plačila vrtca in vlogo za otroški dodatek. Na centrih za socialno delo bodo vsi starši, ki so pravico že pridobili v preteklem obdobju, vložili samo enostavno vlogo za ponovno uveljavljanje pravice.
Omenjena vloga velja samo za primere, ko je bila po ZUPJS strankam že izdana odločba za otroški dodatek oz. subvencijo vrtca in ne gre za spremembe, ki so omenjene spodaj. Vloga se uporabi, če stranka PONOVNO vlaga vlogo ali za otroški dodatek ali za subvencijo vrtca ali pa za obe pravici skupaj. Ministrstvo za pravosodje in javno upravo si že dalj časa prizadeva, da državljanom ne bi bilo potrebno izpolnjevati kompliciranih obrazcev, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Z uvedbo novega sistema uveljavljanja socialnih pravic, so se postopki za marsikoga po nepotrebnem zapletli. V prvem koraku nam je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, uspelo poenostaviti vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka in vlogo za znižanje plačila vrtca.  Če do bistvenih sprememb, ki bi vplivale na upravičenost do pravice ni prišlo, bodo starši  po novem oddali samo izjavo, da želijo ponovno uveljavljati pravico. Tako ne bo več potrebno izpolnjevati obsežnega obrazca, ki je predviden samo za nove vloge. Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo tudi enostavno e-vlogo, ki jo je z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila omogočeno izpolniti in oddati elektronsko. Kako do ustreznega digitalnega potrdila si lahko preberete tukaj.  OPOZARJAMO, da se vloge za PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca NE izpolnjuje:  - če stranka prvič uveljavlja pravico otroškega dodatka ali subvencije vrtca oziroma če vlogo uveljavlja prvič zaradi rojstva novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec  - če stranka hkrati želi uveljavljati še katero izmed drugih pravic iz javnih sredstev (npr. denarno socialno pomoč, subvencijo najemnine…)  - če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, kot so: - spremembe v številu oseb,
- vključenost otroka v zavod s celodnevno brezplačno oskrbo, več kot 30 dni,
- oddajanje premoženja v najem,
- zaposlitev v drugi državi, prejemanje nadomestila za brezposelnost ali družinskih prejemkov v drugi državi,
- vključenost osebe v socialnovarstveni zavod,
- lastništvo premoženja, ki ni razvidno iz uradnih evidenc,
- prejemanje dohodkov in izkazovanje prihrankov, ki ni razvidno iz uradnih evidenc.   V omenjenih primerih morajo stranke izpolniti obrazec 8,45 - vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Konkretnejša pojasnila so dostopna na straneh MDDSZ. S to spremembo je uveljavljen samo prvi korak v smeri bolj prijaznega sistema uveljavljanja pravic, predvsem tistih, ki jih morajo državljani uveljaviti oziroma obnavljati vsako leto. V drugem koraku so predvidene spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in drugih področnih zakonov, ki bodo omogočile uveljavitev enostavnega sistema kot ga že poznamo na področju dohodnine. Vsaj za nekatere pravico (primeroma otroški dodatek) bodo starši vložili vlogo za uveljavitev pravic samo enkrat, pristojni center za socialno delo pa bo v določenem obdobju, po uradni dolžnosti preveril, če je družina do pravice še upravičena. Gre za uveljavitev tako imenovanih informativnih izračunov. Informacijski sistem (e-sociala) namreč že omogoča avtomatsko preverjanje izpolnjevanja pogojev. Seveda, pa bo še vedno potrebno vložiti vlogo v primeru, ko bo prišlo do okoliščin, ki bodo pomembno vplivale na upravičenost. Postopki in aktivnosti za uveljavitev tega sistema, se bodo pričeli že v začetku leta 2013. Omenjena implementacija predlaganega sistema bo državljanom tako prinesla občutne razbremenitve  (tako v času kot konkretnih stroških), prav tako pa bodo razbremenjeni tudi centri za socialno delo pri vsakoletnem podaljševanju omenjenih pravic. Več o programu ukrepov za odpravo administrativnih ovir si lahko preberete na portalu »minus 25 %«. Portal je namenjen predvsem podjetnikom in državljanom, ki bodisi v poslovnem procesu ali v vsakdanjem življenju prihajajo v stik z upravnimi postopki in se srečujejo z obveznostmi, ki jih morajo izpolnjevati. Obveznosti si je sedaj mogoče ogledati, saj so opredeljene opisno in tudi stroškovno ovrednotene na podlagi metodologije. Hkrati je možno podati tudi pobude oziroma predloge za poenostavitev oziroma razbremenitev s ciljem zagotovitve učinkovitega zakonodajnega in poslovnega okolja