Oddajte pobudo

Sistem pavšalne obdavčitve malih poslovnih subjektov

Finančno ministrstvo razmišlja o uvedbi sistemapavšalne obdavčitve malih poslovnih subjektov. Sistem pavšalne obdavčitve bo uvedena za samostojne podjetnike in mikro družbe z letnimi prihodki do 50 tisoč evrov in bo prostovoljna. Uveljavitev spremembe sistema pavšalnega obračuna je predvidena za davčno leto 2013. Tudi Obrtna Zbornica Slovenije v Zahtevah slovenske obrti in podjetništva 2012 med drugim zahteva uvedbo sprejemljivejše  pavšalne obdavčitve  malih poslovnih subjektov (pravnih oseb in fizičnih oseb z dejavnostjo). Sedaj veljavna pavšalna obdavčitev zasebnikov je namreč neugodna, saj  so trenutno pavšalno priznani le odhodki v višini 25 %  ustvarjenih  prihodkov, kar pa je odločno premalo, glede na povprečen odnos med ustvarjenimi prihodki in dejanskimi odhodki v slovenskem malem gospodarstvu. Svoje konkretne predloge je podala tudi sekcija davčnih svetovalcev pri Davčno izobraževalnem inštitutu pod vodstvom Ivana Simiča, ki navaja, da je uvedba pavšalne obdavčitve smiselna le, "če se podjetja hkrati odrešijo tudi knjigovodenja za druge davščine. To je nujno". Na višino, s 25 tisoč na 50 tisoč evrov, je hkrati treba dvigniti limit za obvezni vstop v sistem DDV. "Če tega ne storimo, pavšalna obdavčitev ne doseže svojega namena, saj bodo podjetja zaradi potreb DDV še vedno morala voditi knjigovodske evidence, opozarjajo tudi davčni svetovalci". Vir: Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, spletni portal Finance.si Bistvene prednosti sistema pavšalne obdavčitve:
-    manj administracije, nižji stroški poslovanja,
-    ni  stroškov računovodstva in bilanciranja,
-    ni vodenja analitičnih evidenc (materialnega in blagovnega knjigovodstva),
-    MSP pridobijo računovodske informacije za poslovno odločanje na neformalen način,
-    večja davčna in pravna varnost.
Težave in slabosti pri uvedbi sistema pavšalne obdavčitve: -    pavšalna davčna osnova bi znašala precej več, kot znaša dejanska davčna osnova,
-    poslovni subjekti ne bi imeli celovitih računovodskih izkazov,
-   tisti, ki bi bili zavezanci za DDV, bi še vedno bili dolžni voditi evidence o      prejetih in izdanih računih ter sestavljati DDV-O obrazec,
-   vezanost pavšalne obdavčitve na število delavcev – MSP ne bodo želeli    zaposlovati zaradi izgube pavšalne obdavčitve.

Vir: Povzetki raziskave o primernosti uvedbe davčnih blagajn in uvedbe pavšalne obdavčitve malih poslovnih podjetji s predlogi rešitev, Podjetniško trgovinska zbornica GZS, Ljubljana, 17.10.2011

Zakon o dohodnini iz katerega izhaja pavšalna obdavčitev je prav tako del Akcijskega programa zniževanja administrativnih bremen za 25% do leta 2012 in je bil vključen v meritve administrativnih bremen v sklopu finančnega področja, ki so bile izvedene v letu 2010 in 2011.