Oddajte pobudo

Realiziranih je 130 ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje

Vlada RS se je seznanila s 5. poročilom o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti.

Enotni dokument je v Nacionalnem reformnem programu opredeljen kot eden ključnih instrumentov, preko katerega bo država skrbela za spodbujanje poslovnega okolja.

Ministrstvo za javno upravo obvešča organe, da je na spletnem mestu STOP birokraciji  že vzpostavljeno spremljanje realizacije ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov in poziva k uporabi tega spletnega orodja.

Vlada Republike Slovenije je 3. oktobra 2013 sprejela Enotni dokument za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti. Z Enotnim dokumentom se želi okrepiti ciljno usmerjenost izvajanja ukrepov iz dokumenta ter nadzor nad uresničevanjem, in sicer brez podvajanja in nedoločnih ter nejasnih pristojnosti oziroma odgovornosti glede izvedbe.

Predmet 5. poročanja od 1. 5. do 31. 8. 2015 je bilo poleg stalnih nalog samo 47 ukrepov, ki so jih resorji predvideli, da jih bodo sposobni realizirati v letošnjem letu (2015). Stanje realizacije vse 241 ukrepov je naslednje:

- realiziranih je 130 ukrepov (53,94 %),
- delno realiziranih je 71 ukrepov (29,46 %),
- nerealiziranih je še 40 ukrepov (16,60 %)
.

Da bi v letu 2015 lahko sledili čim višji stopnji realizacije zastavljenih ukrepov je Vlada RS ob tretjem poročanju zadolžila resorje, ki so nosilci posameznih ukrepov, da za ukrepe, ki imajo opredeljeno prioriteto 1 pripravijo kratke izvedbene načrte, in sicer za vsak ukrep posebej.

Po pregledu rezultatov petega poročanja in v skladu s primerjavo rezultatov prejšnjih poročanj ugotavljamo, da smo z dodatnimi aktivnostmi pospešili napredek v dvigu stopnje realizacije. V poročevalskem obdobju je dodatno realiziranih 11 ukrepov, ob tem so resorji pristopili k realizaciji dodatnih 4 ukrepov.

V poročevalskem obdobju so resorji predlagali tudi spremembo štirih stalnih nalog na nivo ukrepa, saj je iz njih izhajala konkretnost in tudi opredeljen rok zaključka posameznih aktivnosti. Od tega sta 2 ukrepa realizirana, medtem ko sta 2 ukrepa v fazi realizacije. Resorji so predlagali tudi 2 ukrepa za črtanje. Vse skupaj se je odrazilo v povečanju števila ukrepov v enotni zbirki, ki jih je po zaključenem petem poročevalskem obdobju skupaj 241.

Dosledno nadaljujemo z začrtanimi aktivnostmi za izvedbo posameznih ukrepov, ki so jih resorji predvideli za realizacijo v letu 2015. S pripravljenimi akcijskimi načrti popolno sledimo izvedbenim aktivnostim. Za realizacijo predvidenih ukrepov v letu 2015 je potrebno posamezne aktivnosti bistveno bolj pospešiti s ciljem popolne realizacije zastavljenih prioritet v letu 2015.