Oddajte pobudo

Realiziranih 170 ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov

Vlada RS se je seznanila s 7. poročilom o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti.

Predmet sedmega poročanja so bili predvsem ukrepi, za katere so resorji predvideli, da bo mogoča realizacija v letu 2015 in 2016. Ob tokratnem poročanju so se v Enotni zbirki posodobili tudi ukrepi iz Akcijskega načrta Strategije razvoja javne uprave za leti 2016 in 2017, ki je bil sprejet na Vladi RS v juniju 2016.

Stanje realizacije vseh ukrepov (373 ukrepov) je naslednje:
-    realiziranih je 170 ukrepov (45,58 %);
-    delno realiziranih je 145 ukrepov (38,87 %);
-    nerealiziranih je še 58 ukrepov (15,55 %).

Po pregledu rezultatov sedmega poročanja in v skladu s primerjavo rezultatov prejšnjih poročanj ugotavljamo, da stopnja realizacije napreduje v skladu s planiranimi aktivnostmi resorjev. V poročevalskem obdobju je dodatno realiziranih 13 ukrepov.

Nadaljuje se z začrtanimi aktivnostmi za izvedbo posameznih ukrepov, ki so jih resorji predvideli za realizacijo v letu 2015 in 2016. S pripravljenimi akcijskimi načrti se sledi izvedbenim aktivnostim. Ob izvedenem poročanju lahko strnemo nekaj osnovnih ugotovitev:
-    enotna zbirka je posodobljena z AN Strategije razvoja javne uprave za leti 2016 in 2017;
-    v poročevalskem obdobju je dodatno realiziranih 13 ukrepov;
-    dvignila se je tudi stopnja končne realizacije za ukrepe, ki so imeli rok realizacije do konca leta 2015, saj je skupaj realiziranih 67 % ukrepov, ob tem pa je iz poročil resorjev razvidno, da se tudi pri večini ostalih ukrepov dela na njihovem zaključku;
-    še naprej se nadaljuje trend zmanjševanja števila ukrepov, pri katerih resorji še niso povzeli nikakršnih aktivnosti v smeri njihove realizacije.

Ob doseženih napredkih v smeri realizacije pa se intenzivno nadaljujejo predvidene aktivnosti v sodelovanju z resorji, usmerjene v povečanje učinkovitosti medresorskega usklajevanja v okviru Medresorske delovne skupine za boljše zakonodajno in poslovno okolje (strateški svet, ki nadzira strateške usmeritve vseh dejavnostih, operativna delovna skupina in skupina koordinatorjev iz ministrstev).