Oddajte pobudo

Realiziranih 157 ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov

Vlada RS se je seznanila s 6. poročilom o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti.

Enotni dokument je v Nacionalnem reformnem programu opredeljen kot eden ključnih instrumentov, preko katerega bo država skrbela za spodbujanje poslovnega okolja.

Ministrstvo za javno upravo obvešča organe, da je na spletnem mestu STOP birokraciji  že vzpostavljeno spremljanje realizacije ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov in poziva k uporabi tega spletnega orodja.

Predmet šestega poročanja (od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015) so bili predvsem ukrepi, za katere so resorji predvideli, da bo mogoča realizacija v letu 2015 in 2016. Stanje realizacije vseh ukrepov (381 ukrepov) je naslednje:
-    realiziranih je 157 ukrepov (41,21 %),
-    delno realiziranih je 156 ukrepov (40,94 %),
-    nerealiziranih je še 68 ukrepov (17,85 %).

Stopnja realizacije na ukrepih s predvideno realizacijo v letu 2015 (47 ukrepov) je sledeča:
-    realiziranih je 21 ukrepov (44,68 %),
-    delno realiziranih je 24 ukrepov (51,06 %),
-    nerealizirana sta še 2 ukrepa (4,26 %).

Ob izvedenem poročanju lahko strnemo nekaj osnovnih ugotovitev:
-    v zbirko je vključenih novih 140 ukrepov;
-    viden je napredek pri realizaciji ukrepov;
-    v poročevalskem obdobju je dodatno realiziranih 27 ukrepov;
-    resorji so na novo pristopili k realizaciji 85 ukrepov;
-    dvignila se je tudi stopnja končne realizacije za ukrepe, ki so imeli rok realizacije do konca leta 2015, saj je skupaj realiziranih 21 ukrepov (od 47), kar predstavlja 45 odstotkov od celote;
-    na minimum se je zmanjšalo število ukrepov, pri katerih resorji še niso povzeli nikakršnih aktivnosti v smeri njihove realizacije, in sicer so v tem trenutku samo še trije tovrstni ukrepi.

Na podlagi dosedanjih izkušenj ter po posvetovanjih z resorji tudi na podlagi priporočil Evropske komisije je v drugi polovici leta 2015 potekala prenova enotne zbirke ukrepov, predvsem v smislu večje konkretizacije ukrepov, pa tudi v smeri sistematičnega uvrščanja zaznanih ali potrebnih ukrepov za dvig konkurenčnosti v enotno zbirko.

Ob sami konkretizaciji ukrepov so bile prenovljene tudi stalne naloge, ki jih v enotni zbirki ni več, in sicer na način, da so stalne naloge preoblikovane v konkretne naloge, tiste brez konkretizacije pa so iz enotne zbirke črtane oziroma prestavljene med ukrepe, ki so nesprejemljivi. Tako je bilo prenovljenih 152 ukrepov.

Prenova enotne zbirke ukrepov je sledila tudi priporočilom Evropske Komisije, in sicer CSR7 v zvezi z izboljšanjem poslovnega okolja in zmanjšanjem poslovnih ovir, kjer nam je Evropska Komisija priporočala, da je potrebno ukrepe iz enotne zbirke bolj konkretizirati.

Tako se je prenova v celoti opravila tudi glede na opredelitev področij na način kot so opredeljena pri World Economic Forum (12 področij GCI – Svetovni indeks konkurenčnosti) v povezavi z vsakoletnimi poročili Doing Business ter na tej podlagi opredeljenih virov in kazalnikov, ki so pomembni za vrednotenje nadaljnjih napredkov na celotnem področju konkurenčnosti Slovenije ter kot taki povečuje dodano vrednost zbirke kot temeljnega orodja za spremljanje in upravljanje sprememb, skozi realizacijo ukrepov iz enotne zbirke. pomembno z vidika ocenjevanje nadaljnjega napredka Slovenije.

Enotna zbirka ukrepov se bo dopolnjena tudi z novimi ukrepi iz dokumenta »Manifest industrijske politike«, ki so bili sprejeti na 10. Vrhu slovenskega gospodarstva in posredovani v obravnavo in opredelitev tako Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije.