Oddajte pobudo

Proti debirokratizaciji z novimi ukrepi

Enotna zbirka ukrepov

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Uradom VRS za komuniciranje preko spletnih orodji STOP birokraciji, Poslovni SOS in Predlagam.vladi.si dobiva vse več konkretnih predlogov. V sodelovanju s pristojnim organom se predlog preuči in odloči o morebitni nadaljnji realizaciji.
Na podlagi vzajemnega sodelovanja je v zadnjem tri mesečnem obdobju Vlada RS potrdila tri predloge, ki so se uvrstili v Enotno zbirko ukrepov in se bodo v skladu s terminskim planom odgovornega ministrstva tudi realizirali.

Seznam ukrepov uvrščenih v Enotno zbirko ukrepov:

1. Sprememba Pravilnika o varstvu pri nakladanju in razkladanju motornih vozil (Uradni list SFRJ, št. 17/66).

•    CILJ: Zvišanje predpisane najnižje hitrosti viličarjev iz 5 km/h na vsaj 10 km/h.

•   Obrazložitev: Trenutna ureditev v zaprtih prostorih hitrost ne sme presegati 5km/h, na tržišču za našo uporabo ni moč kupiti (ali najeti) viličar, ki ima maksimalno hitrost 5km/h, posledično podjetja prisiljena plačevati predelave novih viličarjev.

2. Preučitev višine (najnižjih) predpisanih mer glob za vse prekrške, predpisane v Zakonu o nepremičninskem posredovanju

•    CILJ: Urediti sorazmernost v višini predpisanih glob glede na vrsto prekrškov in težo prekrškov.

•  Obrazložitev: V letu 2003, ko je bil Zakon o nepremičninskem posredovanju sprejet, je bil nepremičninski trg zelo živahen, cene nepremičnin so bile visoke, posledično so bili tudi zaslužki nepremičninskih družb visoki, zato so bile globe tedaj prilagojene takšnemu stanju na trgu. Ker pa se je stanje od tedaj v veliki meri spremenilo, saj so cene nepremičnin bistveno padle, promet z nepremičninami je zelo upadel, veliko nepremičninskih družb je tudi prenehalo poslovati, pa menimo, da so predpisane globe previsoke in da bi bilo vsekakor smiselno razmisliti o znižanju vsaj najnižje predpisane mere globe in to ne le za ta prekršek, pač pa tudi za druge prekrške, predpisane v tem zakonu. V primerjavi z globami, določenimi v predpisih iz pristojnosti Tržnega inšpektorata RS lahko rečemo, da višine glob, določene z Zakonom o nepremičninskem posredovanju, bistveno odstopajo od višine glob, predpisanih v drugih predpisih.

3. Izdaja potrdila o kopijah dokumentov, ki se overjajo na upravnih enotah tudi v tujem jeziku

•    CILJ: Overjanje kopij uradnih dokumentov tudi v angleškem jeziku.

•  Obrazložitev: Stranke v tujini potrebujejo kopijo potnega lista (ali kateregakoli drugega dokumenta). Narediti je potrebno kopijo, jo overiti na upravni enoti, da je gre za kopijo originalnega dokumenta, pri čemer upravna enota izda izjavo v slovenščini, ki potrjuje identičnost kopije z originalom. Tekst s katerim UE potrdi identičnost je bolj kot ne šablona, z izjemo dodanega imena in priimka nosilca dokumenta, imena in priimka javnega uslužbenca in datum. Nato mora državljan to overovitev UE prevesti prevajalcu, ki je obenem tudi sodni overovitelj. Storitev stane cca. 50 €. Predlog je torej, da se pripravi olajšava oziroma poenostavitev, da se overovitve kopij uradnih dokumentov izdajajo tudi v angleškem jeziku.