Oddajte pobudo

Poenostavljeno bo poročanje na iREK obrazcih

S 1.1.2014 so začele veljati spremembe na področju obračuna davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja – REK-1 obrazec in Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev – iREK obrazec. Davčnemu organu je potrebno poročati tudi o tako imenovanih neobdavčenih povračilih, kamor sodi povračilo prehrane med delom, prevoza na delo in z dela, pa tudi povračil stroškov službenih poti. Na podlagi pobud s strani zainteresirane javnosti smo na Ministrstvu za notranje zadeve v okviru projekta STOP birokraciji predlagali spremembo pravilnika tako, da se o dohodkih poroča enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem so bili izplačani. Na podlagi predlaganih pobud bodo predstavniki MF in DURS v najkrajšem možnem času pripravili spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, s čimer bodo posredovane pobude tudi realizirane.