Oddajte pobudo

Izvedba presoje učinkov predpisov na gospodarstvo

Vlada RS je sprejela sklep, da je za celovito presojo posledic na gospodarstvo, predvsem na mala in srednja podjetja (MSP), obvezna uporaba MSP testa za vse zakone, z izjemo zakonov po nujnem postopku. MSP test predstavlja presojo posledic vplivov predpisa na gospodarstvo, ki ga pripravijo pripravljavci predpisov s pomočjo aplikativne rešitve, ki jo je razvilo Ministrstvo za javno upravo. Pripravljavci predpisov MSP test skupaj s predlogom predpisa predložijo v fazi medresorskega usklajevanja oziroma v okviru javne razprave na portalu eUprava.

Za pripravljavce predpisov je pomembna informacija, da se v aplikacijo vstopa preko varnostne sheme z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Aplikacija bo kot poseben modul vključena v sistem MOPED (modularno ogrodje za pripravo elektronskih dokumentov), ki z namenom nadomestitve obstoječega Registra predpisov Slovenije in elektronske priprave različnih dokumentov, ki se zahtevajo v zakonodajnem postopku, nastaja pod okriljem Službe Vlade RS za zakonodajo (SVZ).