Oddajte pobudo

Ohlapnejši pogoji za zaposlovanje v trgovini - Zakon o spremembah Zakona o trgovini

Zaposlovanje v trgovinski dejavnosti

Novela zakona odpravlja izobrazbene pogoje za opravljanje poklicev trgovskega poslovodje in prodajalca, saj črta pogoja, da mora imeti prodajalec končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo, trgovski poslovodja pa najmanj srednjo strokovno izobrazbo.

Deregulacija v trgovini bo imela pozitiven vpliv na večjo fleksibilnost pri iskanju dela in zaposlovanja ter lažji dostop v panogo, kar povečuje možnosti samozaposlitve in socialnega podjetništva.

Predlog zakona je v skladu z Akcijskim programom Vlade RS za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanjem zakonodajnih bremen, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo in je del aktivnosti povezanih z ukrepi Vlade RS za poenostavitev obstoječih pravil in pogojev za vstop na trg.

Prenova trgovinske zakonodaje s ciljem deregulacije poklicev je tudi ena izmed predlaganih ukrepov Nacionalnega reformnega programa 2013 -2014, ki je bil posredovan Evropski Komisiji. Projekt prenove reguliranih poklicev in dejavnosti je vključen med ključne projekte vladne projekte pisarne kot deseti ključni strateški medresorski projekt, s ciljem zmanjševanja števila regulacij. Prav tako je deregulacija eden izmed ukrepov za doseganje vzdržnega modela gospodarskega razvoja, opredeljenega v socialnem sporazumu za obdobje 2015-2016.

Ministrstvo za javno upravo je pred pripravo novele zakona izdelalo analizo učinkov sprememb predpisa na gospodarstvo in ključna ugotovitev je bila, da spremembe sledijo ciljem vzpostavitve poslovnega okolja, ki spodbuja razvoj podjetništva in konkurenčnosti. Za zaposlene bo povečana fleksibilnost pri iskanju zaposlitve, možnost napredovanja in samozaposlitve, izboljšalo se bo poslovno okolje za družinska podjetja.  Za delodajalce je edem izmed glavnih predlagane ureditve fleksibilnosti pri novih zaposlitvah in pri razporejanju delavcev.

Vir: Zakonodajni kompas GZS 12/2015, vladno gradivo ZA-1A, MGRT