Oddajte pobudo

Nujnost poenostavitve poslovnega / zakonodajnega okolja

Na srečanju je bil sprejet sklep, da bo z namenom doseganja omenjenega cilja ustanovljena vladna delovna skupina, ki bo koordinirana s strani kabineta predsednice vlade, vodila pa jo bosta oba ministra. Glavna naloga delovne skupine bo udejanjenje ukrepov in zavez s področja izboljšanja poslovnega okolja in konkurenčnosti ter redno seznanjanje vlade glede izpolnjevanja ciljev.

V tem okviru sta ministra spregovorila o nekaterih ključnih aktivnostih obeh ministrstev. Strinjala sta se, da je prioritetna naloga priprava enotnega dokumenta za dvig konkurenčnosti in boljše poslovno okolje. Posamezne dokumente: Agende 46+, Zahteve slovenske obrti, Akcijski program za OAO in zmanjšanje zakonodajnih bremen za 25 %, Pakete za spodbujanje gospodarstva ter Akcijski program za izvajanje Akta za mala podjetja, bi nadomestil enoten dokument s konkretno opredelitvijo ukrepa, zavezo, predlogom rešitve, z rezultatom oziroma kazalnikom, nosilcem realizacije ter rokom realizacije. S tem bi se izognili poročanju različnim organom o istovrstnih ukrepih, dosegli enotno koordinacijo in posledično veliko večji vpliv na realizacijo, saj bi bil posamezni minister za realizacijo ukrepov tudi osebno odgovoren.

Na srečanju sta se sogovornika dotaknila tudi programa odprave administrativnih ovir in zmanjšanja zakonodajnih bremen. Govorila sta o nadaljevanju in pospešitvi aktivnosti v zvezi z izvajanjem programa v okviru novo ustanovljene vladne delovne skupine in na podlagi pripravljenega enotnega dokumenta. Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (MPJU) je v letu 2012 v sodelovanju s zunanjimi javnostmi in ostalimi ministrstvi oziroma pristojnimi vladnimi resorji pripravilo prenovljen Akcijski program (269 ukrepov za odpravo administrativnih ovir in znižanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013), s ciljem zagotovitve kakovostnejšega zakonodajnega okolja, spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva in zagotovitvijo učinkovitega servisa javne uprave za državljane in podjetja. Cilj programa »minus 25%« je zmanjšanje zakonodajnih bremen za gospodarstvo za 25 odstotkov (360 mio evrov na letni ravni). Program je usmerjen v tako imenovano "kurativo" – »čiščenje« nepotrebnih zakonodajnih ovir in bremen iz obstoječe zakonodaje, zelo pomembno pa je tudi področje »preventive« - preprečevanje nastanka novih ovir in bremen v procesu sprejemanja predpisov. Tako je zelo pomembno, da se skozi proces sprejemanja predpisov izvaja kvalitetna ocena učinkov, da se poiščejo najboljše rešitve in da se vključuje javnost in ključnimi deležniki. Pri pripravi predpisov se tako predvideva uvedba t.i. »MSP testa«, s pomočjo katerega je mogoče opredeliti jasne in konkretne učinke, ki jih bo imel sprejem določenega predpisa na gospodarstvo, posebej na mikro in mala podjetja.

Ministra sta se strinjala, da je ključni problem za razvoj gospodarstva nepregledna, nejasna in predvsem pretirano obremenjujoča zakonodaja na področjih varstva okolja, načrtovanja prostora in gradnje, črpanja kohezijskih sredstev, zaposlovanja delavcev, finančne zakonodaje, javnih naročil in javnih razpisov ter regulacij vstopni pogojev (dovoljenja za dejavnosti in poklice).

Podrobneje sta se posvetila tudi analizi Doing Business 2013, v kateri so izsledki za Slovenijo, ki kažejo, da je naša država naredila velik napredek na področju enostavnosti ustanavljanja podjetij, ostajajo pa še nekatera področja, ki so potrebna izboljšav (denimo področje pridobivanja gradbenih dovoljenj).

Kot eno od ključnih aktivnosti na področju poslovanja poslovnih subjektov in na področju prenove reguliranih poklicev in dejavnosti sta ministra izpostavila projekt »EKT« - enotne spletne točke za tuje in domače poslovne subjekte in ob tem prenovo fizičnih točk »VEM« (www.eugo.gov.si, www.eugo.gov.si/si ). Kot je pojasnil minister za notranje zadeve in javno upravo, gre za vzpostavitev enotne spletne točke za tuje in domače poslovne subjekte s pogoji za delo v Sloveniji. Vzporedno pa bo potrebno izvesti tudi prenovo fizičnih VEM točk za celovitejšo podporo gospodarstvu.

Minister Virant je ob koncu srečanja predstavil tudi pilotni projekt e-poročanje na področju turizma, ki je trenutno v teku. V nasprotju s sedanjo prakso, ko morajo nastanitveni obrati na različnih mestih poročati različnim institucijam (Policija, občina, DURS in SURS), se bo predvidoma do 1.1.2014  vzpostavila enotna vstopna točka, kjer bi zavezanci na enem mestu in enkrat opravili vse svoje obveznosti.