Oddajte pobudo

Novi realizirani ukrepi za enostavnejše poslovanje in življenje

Predmet osmega poročanja so bili predvsem ukrepi, za katere so resorji predvideli, da bo mogoča realizacija v letu 2015 in 2016, pri čemer so se iz tokratnega poročanja in iz enotne zbirke ukrepov izločili ukrepi (83 ukrepov), ki izhajajo iz Strategije razvoja javne uprave za katere se v skladu s sklepom Vlade RS št. 00405-7/2015/5, z dne 29. 7. 2015, pripravljajo ločena poročila.

Stanje realizacije (299 ukrepov) je naslednje:
-    realiziranih je 164 ukrepov (54,85 %);
-    delno realizirani so 103 ukrepi (34,45 %);
-    nerealiziranih je še 32 ukrepov (10,70 %).

Glede na stopnjo realizacije v prejšnjem poročevalskem obdobju ugotavljamo, da je bilo v drugem kvartalu letošnjega leta dodatno realiziranih devet ukrepov, k realizaciji se je pristopilo še k trem ukrepom na katerih do sedaj ni bilo izvedenih nikakršnih aktivnosti. Tokratni napredek v smeri večje realizacije ni v skladu z zastavljenimi načrti in pričakovanji saj je ne glede na dopolnitev zbirke ukrepov z novimi ukrepi in izločitve ukrepov iz Strategije javne uprave 2020 (83 ukrepov) realizacija sicer porasla za 10 %, vendar je še približno 20 ukrepov, ki imajo rok za realizacijo v letu 2016, še vedno takšnih pri katerih se je opravilo premalo aktivnosti, da bi lahko realno pričakovali, da bodo ukrepi dejansko realizirani do konca letošnjega leta, tako kot je predvideno.

V smeri pospešitve realizacije oziroma ugotavljanja morebitnih zastojev s ciljem čimprejšnje izvedbe se je v mesecu avgustu in septembru 2016 na nivoju medresorske delovne skupine za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti s koordinatorji na resorjih, izvedlo devet bilateralnih sestankov (MIZŠ, MF, MGRT, MZI, MP, MDDSZ, MKGP, MNZ in MZ). Ne glede na zaključek tokratnega poročevalskega obdobja se bodo bilateralni sestanki permanentno nadaljevali tudi na preostalih resorjih, kakor tudi izključno za določene ukrepe, kjer je realizacija najbolj pereča.

Realizirani ukrepi v obdobju od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016