Oddajte pobudo

Kakšna je pozicija Slovenije na ključnih področjih po raziskavah "Doing Business" 2014

Svetovna banka od leta 2002 opravlja analizo Doing business, ki se osredotoča na predpise in njihovo izvrševanje, ki vplivajo na mala in srednje velika podjetja v 189 državah, tudi v Sloveniji.   Slovenija v primerjavi z razvitejšima in gospodarsko uspešnejšima Avstrijo in Nemčijo minimalno zaostaja na področju Enostavnost poslovanja, in sicer v primerjavi z Avstrijo za 3 mesta, saj Avstrija zaseda 30. mesto, za Nemčijo pa za 12. mest, saj Nemčija zaseda 21. mesto in je med izbranimi državami iz zgornje tabele najuspešnejša.  
Pred Avstrijo in Nemčijo je Slovenija na področju Enostavnost ustanavljanja podjetjiz naskokom boljša, in sicer pred Avstrijo kar za 100 mest, pred Nemčijo pa za 73. mest. Zelo dobro kotiramo tudi na področju Zaščite investitorjev in pa Plačevanja davkov. Kljub naporom vloženim v spremembe okoljske in prostorske zakonodaje smo na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj še vedno precej za Nemčijo, vendar se glede na zadnje poročilo tudi položaj Slovenija izboljšuje. V primerjavi z Avstrijo in Nemčijo se najslabše uvrščamo na področju pridobivanja kreditov, kar se odraža tudi v trenutni situaciji  v kateri se Slovenija nahaja. Zelo slabo smo uvrščeni tudi na področju Registracije nepremičnin. Kljub vsemu je potrebno izpostaviti, da se Slovenija na ravni EU uvršča med tri države, ki so pri izvajanju ukrepov za poenostavitev poslovnega okolja najbolj napredovale. Gre za rezultat sistematičnega in vztrajnega dela na izvajanju ukrepov poenostavitve zakonodaje na področju odprave administrativnih ovir in zmanjšanja zakonodajnih bremen od leta 2005 dalje.Pregled analize Doing Business 2014 za Slovenijo:   Slovenija se po zadnji raziskavi oziroma analizi Svetovne banke (Doing Business) uvršča na 35. mesto na področju Enostavnost poslovanja in na 30. mesto na področju Enostavnosti ustanavljanja podjetji. Za leto 2014 se za Slovenijo pričakuje, da bomo na področju Enostavnosti poslovanja napredovali za dve mesti, in sicer na 33. mesto. V primerjavi z letom 2007 je pričakovano, da bo Slovenija v letu 2014 na področju Enostavnosti poslovanja napredovala za kar 28 mest. V zadnjih letih je namreč Slovenija svoj položaj izboljšala za 26 mest in se tako iz 61. mesta, povzpela kar na 35. mesto (za leto 2014 se pričakuje napredek še za 2 mesti). Najbolj smo napredovali na področju Enostavnost ustanavljanja podjetji, saj smo v primerjavi z letom 2007 v letu 2011 napredovali za 70. mest (28. mesto), trenutno pa zasedamo 30. mesto. Razlog za tolikšen porast je predvsem v pridobitvi naziva dobra praksa, ki si ga je Slovenija prislužila z vzpostavitvijo sistema e-VEM. Na ta način je postala druga država v EU, ki je zagotovila brezplačne postopke registracije podjetji (prva je bila Danska). Kljub opaznemu napredku pa so še vedno možne dodatne izboljšave. Kot primer se lahko izpostavi Makedonija, ki je po podatkih Svetovne banke na področju Enostavnosti poslovanja na 25. mestu. Opozoriti pa je potrebno, da po izvedenih aktivnostih nismo dovolj proaktivno pristopili k dodatnim izboljšavam oziroma razvoju predmetnega področja. Napredek se pričakuje v prihodnjih letih z vzpostavitvijo elektronskih postopkov pridobivanja dovoljenj za opravljanje reguliranih dejavnosti in poklicev ter predhodno prenovo področja zakonodaje, ki ureja omenjene dejavnosti in poklice. V okviru nove finančne perspektive bo uvrščen tudi projekt EPT (enotne poslovne točke) kjer bomo v procesu poslovanja poslovnih subjektov vzpostavili t.i. e-Poročanje. Na področju plačevanje davkov bomo po napovedih dosegli največji napredek, saj bo Slovenija v letu 2014 zasedla 54. mesto in bo v primerjavi z letom 2013 napredovali za 9 mest, v primerjavi z letom 2012 pa bomo napredovala kar za 26. mest. Napredek je posledica sistematičnega reševanja ukrepov za odpravo administrativnih ovir v preteklih letih. Tudi v prihodnje imamo v okviru Enotnega dokumenta, ki skupaj zajema 245 konkretnih ukrepov, ambiciozne plane nadaljnjih poenostavitev in optimizacije samih postopkov. V Enotni dokument je združenih množica dokumentov, ki so sedaj prvič poenoteni, ukrepi pa smiselno združeni v 16 vsebinskih področij, s katerimi se zasleduje cilj vzpostavitve boljšega poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Poenoteno je tudi poročanje o realizaciji enotnega dokumenta, ki bo izvedeno na nivoju vlade trikrat letno. Največji dvig je Sloveniji uspel v letu 2013, saj se je na tem področju realiziral ukrep Poenostavitev sistema plačevanja davkov in drugih obveznih prispevkov, katerega ključna poenostavitev je zmanjšanje števila plačilnih nalogov in zmanjšanje števila podračunov, na katere davčni zavezanci vplačujejo svoje obveznosti, kar posledično predstavlja manjšo porabo časa in nižje stroške plačilnega prometa. Ocenjeni prihranki za mikro podjetja znašajo 3.9 mio evrov, za mala, srednja in velika podjetja pa 1.1 mio evrov. Skupni prihranki za gospodarstvo tako znašajo 5 mio EUR na letni ravni. Tudi na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj se bomo glede na napovedi povzpeli za 2 mesti, in sicer iz trenutno 61. mesta na 59. mesto. Iz poročila Doing Business 2014 izhaja, da smo ena izmed držav, ki je olajšala postopke pridobitve gradbenih dovoljenj z odpravo zahteve za pridobitev projektnih pogojev od ponudnika za vode in kanalizacijo. Na področju čezmejnega poslovanja v letu 2013 zasedamo 57. mesto, za leto 2014 pa se pričakuje, da bomo zasedli 48. mesto kar predstavlja izboljšanje položaja za 9 mest. 
V prihodnje pričakujemo še dvig po lestvici, in sicer nadaljujemo z izvajanjem aktivnosti  na področju prenove spletnih »VEM« točk za podporo domačim in tujim podjetnikom s ciljem vzpostavitve enotne vstopne točke z namenom zagotoviti celovitost informacij za poslovne subjekte ter vzpostavitvijo usklajenega delovanja vseh institucij, ki izvajajo podporne ukrepe za gospodarstvo. Objaviti je potrebno spletno mesto za tujce z informacijami o pogojih za začetek poslovanja, ter vzpostaviti elektronske postopke na spletnem mestu za tujce za pridobitev dovoljenj. Poleg omenjenega bomo zagotovili enotni postopek za pridobivanje delovnih dovoljenj in dovoljenj za bivanje tujcev.
Na področju registracije nepremičnin (zemljiška knjiga) se je stanje izboljšalo, še vedno pa dosegamo dokaj slab rezultat in sicer 83. mesto (pred uvedbo e-ZK, 99. mesto),  za leto 2014 pa je predvidena ohranitev obstoječega stanja. Kritično je stanje je na področju pridobivanja kreditov, kjer zasedamo 104. mesto (v primerjavi z letom 2007 smo padli za kar 56. mest). Odraz stanja na lestvici je trenutna situacija v bančnem sektorju. Za leto 2014 se predvideva še poslabšanje stanja. Po napovedih naj bi zasedali celo 109. mesto. Ključno za Slovenijo je nadaljevanje z izvajanjem aktivnosti za izboljšanje poslovnega okolja na področjih, na katerih tudi po drugih analizah dosegamo slabše rezultate. Pri odpravljanju administrativnih bremen odločilno vlogo odigrata politična in gospodarska dimenzija.