Oddajte pobudo

Kako do najboljše EU in nacionalne zakonodaje

Evropski svet je v preteklosti pozval k nadaljnjim prizadevanjem za vsestransko zmanjšanje regulativnih bremen na ravni EU in na nacionalni ravni. Evropska komisija bo te dejavnosti nadaljevala in različne pobude, ki že potekajo, združila v Program ustreznosti in uspešnosti predpisov (Regulatory Fitness and Performance Programme, REFIT), katerega cilj bo odprava nepotrebnih regulativnih stroškov (tj. bremen) in zagotavljanje, da korpus zakonodaje EU še naprej omogoča doseganje ciljev, katerim je namenjen. Pozornost bo posvečena morebitnemu regulativnemu bremenu, povezanemu z izvajanjem zakonodaje EU na nacionalni in podnacionalni ravni. Komisija bo s programom REFIT opredelila, ocenila, sprejela in spremljala izvajanje pobud, kar bo imelo za posledico pomembno zmanjšanje regulativnih stroškov ali regulativno poenostavitev.
Proces REFIT se bo začel s pregledom trenutnega stanja za opredelitev regulativnih področjih in predpisov, pri katerih je največja možnost za poenostavitev pravil in zmanjšanje regulativnih stroškov za podjetja in državljane, ne da bi pri tem ogrozili cilje javne politike. Možna področja za načrtovanje vrednotenj v okviru REFIT bodo zajemala tudi dejavnosti, ki že potekajo ali so v pripravi. Te vključujejo rezultate trenutnega posvetovanja po vsej EU z malimi in srednjimi podjetji (MSP) o tem, katerih 10 predpisov EU po njihovem mnenju najbolj obremenjuje MSP, ter potekajočih „preverjanj ustreznosti“ in drugih regulativnih vrednotenj. V nov program se bosta takoj združila tudi tekoči program za poenostavitev in prizadevanja v zvezi z zmanjšanjem regulativnih bremen za manjša podjetja. Dodatne prispevke bo ponudilo tudi dokončanje ocenjevanja politike obveščanja delavcev in posvetovanja z njimi na socialnem področju, politike homologacije motornih vozil, politike o notranjem letalskem trgu in zakonodaje v zvezi s prehransko verigo. Prav tako so že v načrtu pregledi zakonodaje o odpadkih,
sektorja maloprodaje, zdravja in varnosti pri delu, rafinerije nafte, aluminija in drugih industrijskih izdelkov. Iz sporočila delovne skupine za konkurenčnost in rast je razbrati naslednje ukrepe/aktivnosti: 1. priprava novega regulativnega programa – Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT - program odpravljanja administrativnih in zakonodajnih bremen) 2. izvajanje naslednika programa za zmanjšanje administrativnih bremen (Administrative Burden Reduction Programme - ABR), to je "ABR plus", ki bo prinašal koristi za mala in srednja podjetja v državah članicah EU 3. okrepiti orodja za upravljanje regulativnega okvira: • stalno izvajanje ocen učinkov predpisov
• evalvacija – preverjanje ustreznosti zakonodajnih aktov
• izboljšanje sodelovanja/posvetovanja z zainteresiranimi stranmi
• več podpore pri izvajanju regulativnih sprememb Pomembno je, da pri vseh aktivnostih sodelujejo vse institucije ter države članice EU.