Oddajte pobudo

e-JAVNA NAROČILA

Namen in cilj izgradnje informacijskega sistema za javna naročila je:
  • zagotavljanje doseganja temeljnih načel javnega naročanja,
  • zagotoviti enoten način izvajanja postopkov nabave, pospešiti njihovo izvedbo ter posledično zmanjšanje stroškov javnih nabav,
  • poenotiti delovanje javne uprave nasproti gospodarstvu,
  • vzpostaviti centralni informacijski sistem nabav.
Analiza uvedbe e-javnega naročanja V celoten informacijski sistem e-javna naročila je vključenih pet modulov, in sicer:

1. E-nabava, ki pokriva vrsto internih procedur naročnika od predloga za nabavo do izvedbe postopka javnega naročanja, s čimer se zagotavlja standardizacijo naročanja blaga, storitev in investicij ter izvajanje internih procedur odločanja, skladno z internimi akti naročnika.

2. E-oddaja pri katerem gre za koncipiranje nabora podatkov, ki so relevantni pri oddaji posameznega javnega naročila. Nabor podatkov se pri naročniku oblikuje avtomatično v modulu e-nabave, skozi specifikacije, finančne parametre javnega naročila in druge podatke, ki se oblikujejo v fazi predloga za oddajo javnega naročila. Podatki, ki jih vnaša ponudnik in v kasnejših fazah naročniku omogočajo primerjavo različnih ponudb, opredelitev do ustreznosti ponudb in nenazadnje tudi vrednotenje – izbiro ponudnika.

POTENCIALNI PRIHRANKI ZA PONUDNIKE V VIŠINI 950.000,00 EUR.
3. E-Obratna dražba, pri kateri gre za končno določanje cene po kateri naročnik kupi želeno blago – storitev.  Pri tem se izvaja visok pritisk za znižanje cene pri ponudnikih, saj ti v vsakem trenutku vedo nivo najnižje cene in se temu lahko tekoče prilagajajo. Hkrati se pa zagotavlja priročnost in dinamičnost postopka.

V zadnjem predlogu sprememb in dopolnitev Zakona javnem naročanju je bila tudi opredeljena  podlaga za sprejem podzakonskega akta, s katerim lahko Vlada Republike Slovenije za posamezne predmete javnega naročanja in kategorije naročnikov uporabo elektronske dražbe predpiše kot obvezno.

POTENCIALNI PRIHRANKI ZA NAROČNIKE V VIŠINI 70 MIO EUR.

4. E-Dosje bo zagotavljal nabor podatkov, ki so na voljo tako ponudniku, kot tudi naročniku. Z vzpostavitvijo interoperabilnostnih okvirjev delovanja se bodo podatki zagotavljali on-line iz že obstoječih evidenc.

POTENCIALNI PRIHRANKI ZA PONUDNIKE V VIŠINI 800.000,00 EUR.

5. E-Katalog je dinamičen način naročanja blaga in storitev, za katere je v preteklosti že bil izveden postopek javnega naročila.  Generični del kataloga predstavlja paleto mogočih izdelkov, ki jo ponudnik lahko s pridom uporabi pri formiranju svoje naslednje ponudbe.

6. Nadgradnja portala javnih naročil

Od decembra 2013 je na portalu javnih naročil vzpostavljen napredni iskalnik, in sicer ločeno za naročila male vrednosti in ločeno za naročila srednje in velike vrednosti. Ker omogoča iskanje po več podatkih in njihovi kombinaciji (predmet naročanja, rok za oddajo ponudb, naročnik, vrsta postopka,…) se z njegovo vzpostavitvijo ponudnikom zagotavlja učinkovitejše iskanje poslovnih priložnosti na trgu javnih naročil, posredno pa se zagotavlja večja konkurenčnost v postopkih javnega naročanja in gospodarna raba javnih sredstev.