Oddajte pobudo

Državni zbor RS sprejel novelo Zakona o gospodarskih družbah

Državni zbor RS je iz drugega svežnja ukrepov za spodbujanje gospodarstva sprejel novelo Zakona o gospodarskih družbah, katere namen je odpraviti nejasnosti in administrativna bremena, na katera opozarjajo posamezni deležniki.   Poglavitne rešitve oz. členi ki se spreminjajo: •    38a. člen, ki ureja nasprotje interesov se dopolnjuje tako, da odpravlja nejasnosti kadar daje soglasje k pravnemu poslu nadzorni svet ali skupščina v primeru družinskih podjetij ter na novo določa, izjemo za katere pravne posle soglasje ni potrebno, in sicer to velja za pravne posle, ki ne presegajo 2.000 EUR brez DDV oz. skupni znesek poslov z drugo pravno osebo na letni ravni ne presega 24.000 EUR brez DDV; •    deseti odstavek 58. člena tako, da omogoča družbam plačilo za javno objavo letnega poročila AJPES po objavi letnega poročila in ne več v naprej; •    prvi odstavek 75. člena skrajšuje rok za izbris s. p. iz Poslovnega registra Slovenije s 15 na 3 dni; •    dodaja se 72a. člen, ki omogoča podjetniku, da še v času svojega življenja prenese podjetje na svojega družinskega člana, kot univerzalnega pravnega naslednika; •    dodaja se nov drugi odstavek 274. člena, ki nalaga predlaganim članom NS oz. UO dolžnost, da se na skupščini, ki bo odločala o njihovem imenovanju, predstavijo; •    v 685. členu se dodaja prekršek za primer, če družba delnic nima izraženih v nematerializirani obliki; •    zmanjšujejo se globe za majhne družbe in s. p. za prekršek nepredložitve letnega poročila AJPES in globe za družbe, če AJPES-u ne predloži podatkov o premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu (sprememba 686. člena in nov 686a. člen •    prenos objave iz Uradnega lista RS na spletno stran AJPES zagotavlja nižje stroške objave •    zvišuje se meja letnih prihodkov do katerih lahko podjetnik vodi enostavno knjigovodstvo •    zaradi poenotenja in morebitnih sprememb Zakona o dohodnini v delu, ki ureja dohodek iz dejavnosti in ugotavljanje davčne osnove ob upoštevanju normiranih odhodkov se črtata pogoja o prihodkih iz dejavnosti in zaposlenih delavcih ter ohranja zgolj sklicevanje na Zakon o dohodnini