Oddajte pobudo

Drugo poročilo o realizaciji ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje

Vlada RS je oktobra 2013 sprejela Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti, katerega namen je doseganje večjih sinergijskih učinkov ukrepov in preprečitev podvajanja poročanja različnih organov o istovrstnih ukrepih. V Enotnem dokumentu so prvič na enem mestu združeni, prikazani in poenoteni vsi ukrepi, ki so bili predhodno razpršeni v različnih dokumentih vlade (preko 250 ukrepov iz 11 strateških področij), vanj so vključene tudi predlagane rešitve, nosilci ter roki realizacije posameznih ukrepov.
Omenjeni ukrepi so smiselno združeni po 16 področjih, s katerimi se zasleduje cilj vzpostavitve dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Po zadnjih spremembah iz prvega poročevalskega obdobja, je v Enotni dokument trenutno vključenih 256 ukrepov, ki so razdeljeni po posameznih področjih in resorjih, ki so zadolženi za njihovo realizacijo. Stanje realizacije ukrepov enotnega dokumenta je ob zaključku drugega poročevalskega obdobja (30. april 2014) sledeče:
- realiziranih je 64 ukrepov (25 %),
- v fazi realizacije so 104 ukrepi (41 %),
- 88 jih je ostalo še nerealiziranih (34 %),
- 5 ukrepov je predlaganih za črtanje in
- dodatno se predlagajo 3 ukrepi za uvrstitev v enotni dokument. Po pregledu rezultatov drugega poročanja in v primerjavi z rezultati prvega poročanja ugotavljamo, da je prišlo do napredka, saj se je v prvem četrtletju leta 2014 dodatno realiziralo 18 ukrepov, medtem, ko je skupno realiziranih 64 ukrepov ali 25 %. Dodatno se je pristopilo k realizaciji še 26 ukrepov, skupaj pa so v fazi realizacije 104 ukrepi ali 41 %. Nerealiziranih ostaja še 88 ukrepov ali 34% ukrepov. Vsekakor je vladi za boljši rezultat zmanjkalo časa, saj ima večina načrtovanih ukrepov končno realizacijo planirano v obdobju 2014-2015. Med pomembnejšimi projekti oz. ukrepi, ki izhajajo iz Enotnega dokumenta so med drugim: nadgradnja spletnega mesta e-Vem (www.evem.gov.si), projekt elektronskih javnih naročil, vzpostavitev sistema enotnih postopkov za pridobitev dovoljenj za tujce (bivalno in delovno dovoljenje na enem mestu - preko upravnih enot). Med bolj občutljivimi področji izpostavimo prostorsko in okoljsko zakonodajo. Vlada je že sprejela prva izhodišča za prenovo zakonodaje iz teh področij, ki bo omogočila hitrejše postopke umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj. Načrtovani projekti v smeri spremembe zakonodaje in izvedbe informacijske podpore (npr. projekt e-gradnja, e-prostor...) še niso bili realizirani. Odhajajoča vlada si vsekakor želi, da bo nova vlada intenzivno pristopila k realizaciji tudi teh načrtovanih projektov. Slovenija namreč na svetovni lestvici "enostavnosti poslovanja" (Doing Business) iz leta v leto izboljšuje položaj, Svetovna banka pa nas v letu 2014 od skupno 189 držav uvršča na 33. mesto, kar je dve mesti višje kot leta 2013 (Avstrijo uvršča na 30. mesto, Nemčijo na 21. mesto, Hrvaško na 89. mesto in Italijo na 65. mesto). V skladu z zavezo iz prvega poročevalskega obdobja je Ministrstvo za notranje zadeve julija 2014 pripravilo aplikacijo »Realizacija ukrepov iz Enotnega dokumenta«, ki omogoča: - preglednejše delovanje in realizacijo ukrepov posameznih resorjev, - poenostavljeno zbiranje, spremljanje in obdelavo podatkov, ki se nanašajo na ukrepe in pripravo poročila o realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta, - enostaven izvoz podatkov v excel, - poenoteno in preglednejše poročanje za vsa resorna ministrstva; - uporabniku prijaznejše prikazovanje in spremljanje ukrepov po posameznih področjih in obdobjih. Gre za veliko pridobitev v procesu spremljanja realizacije ukrepov za boljše poslovno okolje, saj omenjena aplikacija nudi uporabniku na enem mestu ažuren pregled vseh ukrepov in nadzor nad realizacijo le-teh. Poleg vsebinskih opisov so na voljo tudi grafični in tabelarični prikazi posameznih ukrepov. Tako lahko uporabnik pridobi dodatne informacije o odzivnosti dotičnega ministrstva v zvezi z realizacijo ukrepov s področja, ki ga ministrstvo pokriva.                               Aplikacija je dostopna na spletni strani Vlade RS (www.vlada.si), s klikom na zgornjo sliko oziroma na strani (www.enotnidokument.gov.si). Realizacija ukrepov iz Enotnega dokumenta v večini primerov terja široko horizontalno in poglobljeno medresorsko reševanje, zato je sodelovanje, usklajenost in nadzor nad aktivnostmi posameznih resorjev ključnega pomena. Osnovi cilj nove aplikacije »Realizacija ukrepov iz Enotnega dokumenta« je tako bistveno prispevati k celostni, hitrejši, preglednejši in učinkovitejši realizaciji zastavljenih ciljev in ukrepov za boljše poslovno okolje. Namreč le učinkovita javna uprava in le konkurenčno gospodarstvo lahko omogočijo nadaljnji razvoj države in njene blaginje.