Oddajte pobudo

Presoja posledic za gospodarstvo

pripomocek 12 opis

Presoja na področju gospodarstva zajema presojo posledic za:

 • poslovne stroške in poslovanje, 
 • premoženjske pravice,
 • inovacije in raziskave,
 • potrošnike in gospodinjstva,
 • določene regije in sektorje,
 • druge države in mednarodne odnose,
 • makroekonomsko okolje.

Navedena področja so jasneje opredeljena v pripeti preglednici, ki vsebuje vprašanja za lažjo opredelitev področja ter nabor možnih odgovorov, ki ni izčrpen – je le v pomoč. Iz tega sledi, da se dopiše področje oziroma segment, kjer se posledica udejanji.

Preglednica: Presoja posledic na gospodarstvo (splošno) 

POSLEDICE

INDIKATIVNO – POMOŽNO VPRAŠANJE

NABOR MOŽNIH PODROČIJ, STANJ, PRAVIC NA KATERE UKREP VPLIVA

Posledice na poslovne stroške in poslovanje

V kakšnem obsegu bo ukrep podjetjem nalagal dodatne stroške prilagajanja, izvajanja in transakcij?

Potreba po novih tehnologijah, potreba po dodatnih zaposlenih, povečana potreba po zunanjih strokovnih sodelavcih,…

V kakšnem obsegu ukrep vpliva na stroške ali razpoložljivost pomembnih vhodnih virov ter dostop do financiranja?

Vpliv na razpoložljivost surovin, strojev, dela, energije,...

Vpliv na investicijski cikel

Vpliv na dostopnost financiranja

Ali bo ukrep vključeval poostrena določila za izvajanje določenih poslovnih aktivnosti in v kakšnem obsegu?

Določila lahko vplivajo na potrebo umika določenih proizvodov; na (ne)omejenost trženja proizvodov; na možnost neposredne povzročitve zapiranja podjetij

Posledice na premoženjske pravice

V kakšnem obsegu so prizadete premoženjske pravice (zemljišča, premičnine, opredmetena, ne-opredmetena sredstva)?

Posledice na izvrševanje pravic npr.: (ne)omejen nakup, prodaja ali izvajanje premoženjskih pravic, popolna izguba premoženja

Posledice na inovacije in raziskave

V kakšnem obsegu ukrep spodbuja ali zavira raziskave (akademske ali industrijske) in razvoj?

Naštej spodbude oziroma opiši mehanizme, ki vplivajo na izvedbo raziskav; viri (finančni, človeški), možnost sodelovanja na raznih razpisih; možnost vključitve v nacionalne in druge projekte; možnost sodelovanja s privatnim sektorjem

Kako ukrep vpliva na pravice iz intelektualne lastnine (patente, blagovne znamke, avtorske pravice, druge pravice iz znanja)?

Spremembe narave pravic (širjenje, omejevanje); spremembe postopkov pridobitve pravic; varstvo pravic;

možnosti zaščite pravic intelektualne lastnine

Posledice na potrošnike in gospodinjstva

V kakšnem obsegu ukrep vpliva na potrošniške cene?

Vpliva na mehanizme oblikovanja cen, npr: spremembe cen surovin in storitev ter dela; (ne)zmožnost dostopa do trga

V kakšnem obsegu ukrep vpliva na kakovost in razpoložljivost blaga/storitev, ki jih potrošniki kupujejo, ter na izbiro potrošnikov?

Vpliva na dostopnost trga; prehodnost proizvodov in storitev; možnost uporabe internetne trgovine; pravice do reklamacije, zamenjave, vrnitve artikla

Kako ukrep vpliva na informiranje in zaščito potrošnikov?

Vpliv na (ne) omejevanja informiranja; uporaba različnih načinov prodaje (npr.: prodaja od vrat do vrat, televizijska prodaja,…); možnost podat pritožbe, se obrnit za pomoč na določene inštitucije (npr. urad za varstvo potrošnikov; društva za varstvo potrošnikov,…)

Posledice na posebne regije ali sektorje

V kakšnem obsegu ima ukrep znaten vpliv na določene sektorje?

Na različne vrste industrije, različne vrste storitev,…

V kakšnem obsegu bo imel ukrep poseben vpliv na določene regije?

Npr. v smislu ustvarjenih ali izgubljenih delovnih mest

Posledice na druge države in mednarodne odnose

Kako ukrep vpliva na trgovinsko politiko SLO in njene mednarodne obveze?

Npr: zunanjo politiko in razvojno politiko SLO (nudenje pomoči državam v razvoju, nerazvitim in srednje razvitim državam); na odnose z drugimi državami, s katerimi ima SLO sklenjene preferencialne trgovinske sporazume

Posledice na makroekonomsko okolje

Kakšne so skupne posledice ukrepov za gospodarsko rast in zaposlenost?

Npr.: (ne)posreden inflacijski učinki; povišanje/znižanje brezposelnosti (na splošno – ali izstopa kak sektor)

V kakšnem obsegu ukrep prispeva k izboljšanju pogojev za naložbe in pravilno delovanje trga?

Pogoji: zagotavljanje infrastrukture, človeških in drugih virov; dodatne spodbude, davčne spodbude,…

 

Presoja posledic za mala in srednja podjetja zajema:

 • število podjetij in njihova velikost,
 • število podjetij in delovnih mest, na katere se nanaša predlagani predpis,
 • pomen različnih kategorij malih in srednjih podjetij v panogah,
 • povezanost z drugimi panogami in možni vplivi na podizvajalce.

Preglednica: Presoja učinkov na gospodarstvo -  učinki na mala in srednje velika podjetja (MSP) 

Učinki na mala in srednje velika podjetja

 
 • število podjetij in njihova velikost (mikro, mala, …)
 • število podjetij in njihovih zaposlenih v različnih področjih, katere zadeva  politika ali predpisi
 • pomen različnih kategorij malih in srednjih podjetij v panogah
 • povezave z drugimi panogami in možni vplivi na podizvajalce
 

Primeri pozitivnih posledic MSP

 • izboljšana varnost
 • zmanjšanje nelojalne konkurence
 • izboljšana energetska učinkovitost boljši delovni pogoji (večja produktivnost)
 • boljše naložbe v kadrovske vire

Primeri negativnih posledic MSP

 • stroški prilagoditve predpisom
 • administrativni stroški (potreba po strokovnih mnenjih, poročanja, število postopkov in obrazcev potrebnih izpolnitve)
 • stroški povezani s pravno ne-sigurnostjo
 • stroški postopkov prijav na razpise (EU, mednarodni razpisi)
 

 

Posledice na konkurenčnost se preverjajo preko treh komponent:

 • omejevanje dobaviteljem dostopa na trg,
 • omejevanje konkurenčnosti dobaviteljev,
 • zmanjševanje spodbud dobaviteljem za učinkovito konkurenčnost.

Preglednica: Presoja učinkov na gospodarstvo - učinki na konkurenčnost podjetij 

Omejevanje dostopa na trg dobaviteljem

Ali ukrep omejuje možnosti dobave ali storitev nekaterih dobaviteljev?

Z uvajanjem licenc, dovoljenj, avtorizacij; z zagotavljanjem ekskluzivnih pravic; ustvarja geografske ovire …

Ali ukrep poviša stroške vstopa na trg ali izstopa s trga dobavitelja?

Opišite, kateri so ti stroški in podajte oceno le-teh

Omejevanje konkurenčnosti dobaviteljev

Ali ukrep uvaja nadzor ali znaten vpliv na ceno blaga in storitev?

Npr: določitev vrednosti določenega blaga ali storitev; minimalno ceno ali maksimalno ceno,…

Ali ukrep omejuje pravico oglaševanja?

Npr: nova kategorizacija lažnega ali zavajajočega oglaševanja; zahteve po popolnejših podpornih dejstvih za trditve; obvezna oznaka nevarnosti ali dodatnih navodil za potrošnike; izvzem določenih ciljnih skupin;

Ali ukrep postavlja standarde produktom na način, da se omogoči prednosti za določene dobavitelje?

Npr.: podrobno določanje tehničnih rešitev ali načinov preskušanja, ki ustrezajo točno določenim dobaviteljem

Zmanjšanje spodbud dobaviteljem za učinkovito konkurenčnost

Ali ukrep ustvarja samo-reguliranje ali so-reguliranje?

Navede se akterje, ki sodeluje; kako se financirajo; obstoj internih pravil

Ali ukrep zahteva ali vzpodbuja informiranje javnosti s strani dobavitelja o dobičkih, cenah, stroških?

Opiši na kakšen način? Na katerih področjih, sektorjih,…; Npr: stroški (stroški prehajanja potrošnika od enega k drugemu dobavitelju,…)

Ali določena aktivnost ali panoga ne spada pod splošni zakon o konkurenci (v SLO Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence)?

Izjeme…

 

Izsledke tega koraka vpišete v vladno gradivo, Priloga 2 pod točko I.6.

V gradivu se navedejo le področja na katere politika / predpis ima vpliv.

 

Uporabne povezave

Uporabne povezave

Program dela vlade dostopen na http://www.vlada.si/delo_vlade/program_dela_vlade/

Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 20. 6. 2017

Navodilo za pripravo delovnega programa Vlade Republike Slovenije. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 26.10.2006

Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14)

Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09)

Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06 in 95/11)