Oddajte pobudo

Presoja administrativnih posledic

pripomocek 10 opis

Pri sprejemanju novih predpisov je treba preprečevati nastajanje novih administrativnih ovir in s tem novih administrativnih stroškov. Identifikacija samih aktivnosti se izvaja s pomočjo Metodologije za izpolnjevanje in spremljanje Izjave o odpravi administrativnih ovir. Metodologija, ki je s sklepom vlade veljala od 20.12.2006 le za pravilnike, se bo uporabljala tudi za ostale predloge predpisov.

Nadgradnjo metodologije, ki kvantificira administrativne aktivnosti v stroške, predstavlja Enotna metodologija za merjenje administrativnih stroškov (SCM). Vlada se je z njo seznanila januarja 2008. Metoda je zasnovana na nizozemskem modelu za merjenje administrativnih stroškov.

S pomočjo modela za merjenje administrativnih stroškov se posamezna zakonodaja (in drugi načini pravnega urejanja) analizira tako, da se definirajo potrebne informacije, te pa se naprej delijo na posamezne aktivnosti, ki jih mora opraviti podjetje (posameznik ali druga organizacija) za zagotovitev potrebnih informacij, ki jih določa zakonodaja. S tem so definirane administrativne aktivnosti, ki jih lahko merimo.

Preglednica: Administrativne posledice in pomembna področja, ki jih moramo upoštevati v postopku izvajanje presoje učinkov

POSLEDICE

INDIKATIVNO – POMOŽNO VPRAŠANJE

PREDSTAVITEV PODROČIJ, STANJ, PRAVIC NA KATERE UKREP VPLIVA

Razlogi za uvedbo novega postopka ali uvedbo dodatnih administrativnih bremen in javni interes, ki naj bi se dosegel

Katere nove postopke uvaja ukrep?

Predpis lahko uvaja/ukinja obveznost po pridobivanju dovoljenj, licenc, registracije, certificiranje, posredovanje poročil, posredovanje informacij za tretje osebe, statističnih poročil.

 

Postopek se uvaja na podlagi zahteve EU predpisa oziroma drugih razlogov v javnem interesu – cilja ni možno doseči drugače oziroma gre za regulacijo, ki je sorazmerna s ciljem, ki ga želimo doseči.

Katere nove obveznosti uvaja ukrep?

Katere postopke in/ali obveznosti ukrep spreminja?

Katere postopke in/ali obveznosti ukrep ukinja?

Kakšni so razlogi za spreminjanje, ukinjanje ali uvajanje postopkov?

Kateri javni interes se želi s spreminjanjem, ukinjanjem ali uvajanjem postopkov doseči?

Posledice ukinitve posameznih postopkov in dejavnosti

Katere upravne postopke in morebitne obveznosti predpis ukinja, glede na obstoječe stanje?

Seznam ukinjajočih postopkov ter izračuni stroškov.

Kakšne posledice ta ukinitev prinaša na kadrovsko zasedbo organa?

Koliko se bodo  znižali finančni, materialni in drugi stroški organa?

Posledice na upoštevanje načela VEM  »vse na enem mestu« in načela »enkratne prijave podatkov«

 

Ali se v ukrepu upošteva načelo »vse na enem mestu«?

Organi, ki vodijo javna pooblastila poskrbijo, da se izvajajo postopki v okviru enega življenjskega dogodka čimbolj celovito, na enem mestu. Stranka tako izvede celotni postopek ustanovitve podjetja preko ene vstopne točke. 

Izvajalec postopka pridobitve certifikata bo zbornica z javnim pooblastilom, ki že vodi postopke, povezane z izpolnjevanjem pogojev za opravljanje dejavnosti. Tako se bo zagotovilo, da stranka opravi celotni postopek na enem mestu. 

Posledice na upoštevanje načela izmenjave podatkov med organi javne uprave - Podatki oziroma dokumenti potrebni za izvedbo postopka, ki jih bo organ pridobil po uradni dolžnosti

 

 

 

Kateri so podatki oziroma dokumenti, potrebni za izvedbo postopka, ki jih bo organ  pridobil sam iz uradnih evidenc?

 

Stranka je dolžna priskrbeti samo tisto dokumentacijo, ki je organ ne more pridobiti po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc (npr. potrdila o nekaznovanosti…).Organ pridobiva dokumentacijo iz uradnih evidenc (evidence se posebej navedejo) in  spoštuje določbe 139. člena ZUP.

 

Organ ne pridobiva dokumentacija iz uradnih evidenc, ker uradne evidence za določeno področje ne obstajajo. Če uradne evidence obstajajo in jih vodijo organi javne uprave ali nosilci javnih pooblastil, je potrebno vzpostaviti sistem za dostop do podatkov oziroma evidence.  Javne registre (kot so registri raznih subjektov s področja dejavnosti in drugi) je potrebno javno objaviti na svetovnem spletu.

Posledice ustanovitve novih organov, reorganizacije ali ukinitve obstoječih organov

Ali predpis prinaša spremembe na področju delovanja javne uprave?

S spremembo predpisa se, na primer, ustanavlja nov organ in sicer bo leta izvajal javna pooblastila. V ta namen bodo izvedeni postopki reorganizacije pri obstoječem organu (npr. posameznem ministrstvu).

Ukinitev izvajanja postopkov javnih pooblastil prinaša spremembe v delovanju občin in sicer se bo izvedla nujno potrebna reorganizacija.

Na katere organe javne uprave predpis neposredno vpliva?

Kdo je pristojen za izvajanje upravnih in drugih postopkov, ki so povezani z izvajanjem predpisa?

Ali predpis vpliva na spremembe organizacije nosilcev javnih pooblastil?

Ali bo izvajanje postopkov in dejavnosti zahtevalo nove kadre, ali so izvajalci primerno usposobljeni (bo potrebno dodatno usposabljanje?) ter ocena po potrebi dodatnih finančnih in materialnih sredstev? (Posledice na upravljanje s človeškimi viri)

 

Ali bo izvajanje postopkov in dejavnosti vplivalo na zaposlovanje kadrov?

Predpis prinaša nove obveznosti (nova javna pooblastila) občinam in to pomeni, da bodo potrebovale dodatne kadre, ki pa bodo zagotovljeni v okviru notranjih kadrovskih prerazporeditev in dodatno zaposlovanje ni  predvideno, predvsem zato, ker se s predpisom na določenih segmentih postopki poenostavljajo oziroma se izvajajo deregulacije in to pomeni zmanjšanje obsega dela. Tako so nujne notranje prerazporeditev.

Je možno dodatne kadre zagotoviti z notranjo reorganizacijo?

Ali bo s sprejetjem predpisa ogrožen kadrovski načrt, ki določa zmanjševanje števila zaposlenih v javni upravi?

Ali so izvajalci (upravne enote, občine, nosilci javnih pooblastil…) usposobljeni za izvajanje postopkov, ki jih nalaga predpis?

Kakšni so stroški za implementacijo predpisa s kadrovskega vidika (vključno z morebitnim usposabljanjem)?

Posledice ukrepa na obveznosti strank v okviru izvajanja postopkov – dokumentacija, ki jo mora stranka predložiti (povečanje ali zmanjšanje obsega); na stroške in čas

 

Na koga vpliva postopek in/ali druga obveznosti (državljani, podjetja,…)?

Postopek vpliva na dodatne obremenitve/zmanjšanje obremenitev podjetij/državljanov.

 

Stranka lahko vlogo/dokumentacijo, obrazce, poročila in podobno,  posreduje po elektronski poti  ali posreduje neposredno preko portala (enotna vstopna točka).

 

Za postopek pridobitve dovoljenja mora stranka izpolniti obrazce, pripraviti kopije dokumentov, predložiti drugo dokumentacijo, za katero se ocenjujejo administrativno stroški v višini ____(ocena se opravi na podlagi EMMAS).

 

S predpisom se ukinjajo postopki izdaje dovoljenj in zaradi tega se ocenjuje prihranek administrativnih stroškov v višini_______(izračuna na podlagi EMMAS).

 

Stranka stroške postopka poravna na blagajni z gotovino ali plačilno kartico ali preko elektronskega bančnega sistema.

Ko se poenostavljajo upravni in drugi administrativni postopki, se poenostavijo tudi postopki prilaganja različnih dokumentov (potrdila iz registrov, evidenc). Ko se postopki na novo uvajajo, se opredeli tudi vloga, ki se nanaša na dokumentacijo. Stranki ni potrebno posredovati dodatnih potrdil o plačilu.

Kolikšna je pogostost postopka in/ali druge obveznosti (npr. poročanje: letno, mesečno, ipd…)

Kakšna dokazila oziroma dokumentacijo mora stranka posredovati in kakšen je obseg izvajanja postopka po elektronski ali drugih sodobnih poteh oziroma zakaj ta način ni mogoč?

Ali se obseg dokumentacije, ki jo mora stranka predložiti za izvedbo postopka in/ali drugih obveznosti, zmanjšuje ali povečuje?

Kateri so razlogi za zmanjšanje oziroma povečanje števila obveznih dokumentov, ki jih mora priložiti stranka?

Koliko znašajo stroški posameznega postopka in/ali drugih obveznosti?

Koliko znašajo stroški vseh postopkov in/ali drugih obveznosti?

Koliko znašajo prihranki , če gre za ukinitev posameznih administrativnih postopkov?

Na kakšen način se bo plačevala dejavnost (gotovina, kartica, e- moneta)?

Kakšni so razlogi za ne-upoštevanje načela?

Kje se bodo izvajale dejavnosti oziroma kdo bo vodil upravne postopke?

Ali organ posreduje podatke oziroma dokumentacijo ali poročila več organom?

 


Uporabne povezave

Uporabne povezave

Program dela vlade dostopen na http://www.vlada.si/delo_vlade/program_dela_vlade/

Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 20. 6. 2017

Navodilo za pripravo delovnega programa Vlade Republike Slovenije. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 26.10.2006

Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14)

Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09)

Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06 in 95/11)