Oddajte pobudo

Določitev kazalnikov

pripomocek 6 opis

Namen tega koraka je opredelitev kazalnikov, s katerimi bomo ocenili, v kolikšni meri smo izpolnili procesne in operativne cilje.

Glavna vprašanja

Kazalniki pomagajo pri odločanju, ali je bila politika učinkovita in uspešna. Kazalniki nam morajo najti odgovore na naslednja vprašanja:

 • Ali bomo na podlagi pridobljenih podatkov vedeli, ali je bila politika ustrezno implementirana?

 • Ali bomo na podlagi pridobljenih podatkov vedeli, ali smo dosegli zastavljene cilje?

 • Ali bomo lahko merili napredek?

 • Ali bomo vedeli, kaj se je spremenilo po določenem času izvajanja politike?[1]

Postavimo kazalnike, ki so merljivi, to pomeni zanesljivi, veljavni, dostopni. Pomembno je ugotoviti, kaj bomo merili, kje so podatki dostopni in kakšne so omejitve dostopnosti (npr. pogostost zbiranja podatkov).

Razvijanje kazalnikov je pomembno zaradi evalvacije, a ne samo zaradi nje. Načrt evalvacije upošteva tudi, kako zbiramo podatke ter kako pogosto in od koga jih zbiramo[1].

Vsak cilj (procesni in končni) naj bi imel vsaj en kazalnik. Kazalniki naj bodo kvantitativni ali kvalitativni in morajo biti zanesljivi, veljavni in dostopni. Pomembno je določiti, kaj in na kakšen način bomo merili, kje so dostopni podatki in morebitne omejitve pri dostopnosti podatkov[1].

1. korak: Razvijte delovni seznam kazalnikov           

Za vsak procesni in operativni cilj osnujte enega ali več kazalnikov za oceno, do katere mere ste dosegli cilje.

2. korak: Preglejte obstoječe vire kazalnikov

Viri kazalnikov so različne baze podatkov (pri nas NIJZ, SURS, Arhiv družboslovnih podatkov, javnomnenjske raziskave itn.).

3. korak: Preverite zanesljivost, veljavnost kazalnikov

Za vsakega od kazalnikov preverite:

 • ali je zanesljiv (zanesljivost pomeni obseg, s katerim bomo z uporabo kazalnika skozi čas prišli do skladnih in točnih meritev. Merilo, ki je že bilo večkrat (kredibilno) uporabljeno, je morda bolj zanesljivo kot tisto, ki ga razvijemo sami);

 • ali je veljaven (veljavnost pomeni obseg, do katerega kazalnik meri tisto, kar smo se namenili meriti. Npr. če udeležence sprašujemo, ali jim je brošura všeč, in odgovorijo z da, to še ne pomeni, da je brošura uporabna).

4. korak: Preverite dostopnost kazalnikov

Za vsak kazalnik se vprašajte:

 • kakšen je primeren časovni okvir za opazovanje rezultata,

 • ali je merilo dostopno,

 • ali so viri podatkov za ocenjevanje rezultata dostopni,

 • ali so ponudniki meritev zanesljivi, odzivni, pravočasni,

 • ali imajo ponudniki meritev strokovno znanje za analizo in upravljanje zagotovljenih podatkov.

5. korak. Postavite prioritete

Razvrstite in izberite kazalnike glede na to, kateri so najbolj zanesljivi, najbolj veljavni in najbolj dostopni.

6. korak: Ponovni pregled

Občasno preglejte kazalnike, da bi zagotovili stalno ustreznost informacij, ki jih potrebujete[1].  

Uporabne povezave

Uporabne povezave

[1] M. Bajt in H. Jeriček Klanšček, Priprava programov promocije zdravja po korakih in evalvacija, Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017.