Oddajte pobudo

Načrtovanje dela vlade

Vlada določi svoje glavne naloge za določeno obdobje z delovnim programom vlade ter s proračunskimi dokumenti[1]. Pri pripravi delovnega programa sledi programskemu delu koalicijskega sporazuma, obveznostim, ki izhajajo iz pravnega akta Evropske unije, nacionalnega predpisa, odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije ali mednarodnega sporazuma ter aktualnim razmeram v državi.

Aktualni in pretekli programi dela Vlade RS so objavljeni na spletnih straneh Vlade RS.

V delovnem programu, ki ga vlada sprejme do konca koledarskega leta,  so navedeni predlogi zakonov, uredb in drugih splošnih pravnih aktov vlade in ministrstev, ki se delijo na:

  • pravno obvezne akte – to so nacionalni predpisi, ki jih morajo vlada oziroma ministrstva in vladne službe pripraviti na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz pravnega akta Evropske unije, nacionalnega predpisa, odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije ali mednarodnega sporazuma;
  • pravno neobvezne akte - to so nacionalni predpisi, katerih sprejetje ne nalagajo obveznosti, ki izhajajo iz pravnih aktov;
  • akte o ratifikacijah[2].

Glavna vprašanja

Za pravočasni sprejem delovnega programa je odgovoren generalni sekretar, ki tudi določi podrobnejša navodila za pripravo programa ter mesečno vodi statistično poročilo o delu vlade in ga objavi v informacijskem sistemu vlade[1].

Priprava pravno obveznih aktov, pravno neobveznih aktov in aktov ratifikacij se načrtuje z uporabo aplikacije Register predpisov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RPS).

Za vnos pravno obveznih aktov v RPS je odgovorna Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, podatke o pravno neobveznih aktih vnesejo ministrstva in vladne službe, podatke o aktih ratifikacij vnese Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami[2].

Pravno obvezni akti

Vnos pravno obveznih aktov v RPS opravi Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Hkrati z vnosom tudi določi ministrstvo ali vladno službo, ki je pristojna za določen pravni akt.

Pravno neobvezni akti

Ministrstva in vladne službe vnesejo v RPS podatke o pravno neobveznih aktih, ki jih bodo pripravili naslednje leto, najpozneje do prvega ponedeljka v decembru tekočega leta oziroma v drugih skrajnih rokih, ki jih v posameznem letu določi generalni sekretar vlade.

Akti o ratifikacijah

Ministrstvo za zunanje zadeve vnese v RPS podatke o aktih ratifikacij v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami najpozneje do prvega ponedeljka v decembru tekočega leta oziroma v drugih skrajnih rokih, ki jih v posameznem letu določi generalni sekretar vlade.

Na podlagi vnosov v RPS Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije pripravi predlog delovnega programa vlade in ga predloži vladi v obravnavo pred začetkom leta, za katerega se sprejema[2].

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije na podlagi vnosov pravno obveznih aktov praviloma vsake tri mesece vladi predlaga dopolnitev veljavnega delovnega programa.

Vlada odloča o spremembah veljavnega delovnega programa glede pravno neobveznih aktov in aktov ratifikacij praviloma ob izteku prve polovice leta in sicer na podlagi predlogov ministrstev in vladnih služb[2].

Če predpis ni vključen v delovni program vlade, se v obrazložitvi gradiva dodatno pojasnijo razlogi, ki terjajo sprejetje predpisa, in razlogi, zaradi katerih predpis ni bil vključen v delovni program[2].

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije na podlagi podatkov RPS pripravlja poročila o uresničevanju delovnega programa.

Služba za zakonodajo na podlagi podatkov RPS pripravlja poročila o pravnih aktih Evropske unije in izpolnjevanju obveznosti, ki iz njih izhajajo.

Vlada trimesečno spremlja uresničevanje delovnega programa vlade.

Generalni sekretariat mesečno vodi statistično poročilo o delu vlade in ga objavi v informacijskem sistemu vlade[1].

Načrtovane pravno obvezne akte, ki niso bili pripravljeni oziroma sprejeti do konca obdobja letnega delovnega programa, služba za zakonodajo prenese v delovni program za naslednje leto.

Načrtovani pravno neobvezni akti in akti ratifikacij pa se prenesejo v delovni program za naslednje leto samo, če tako določijo ministrstva in vladne službe[2].

Uporabne povezave

Uporabne povezave

 

[1]

Poslovnik Vlade Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14.

[2]

Navodilo za pripravo delovnega programa Vlade Republike Slovenije. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 26.10.2006.

[3]

Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 65/06 in 95/11.