Oddajte pobudo

Dejanski posredni stroški

pripomocek 22 opis

Dejanski posredni stroški (compliance costs) nastanejo, če predpis določa obvezen nakup nekega blaga zato, da so izpolnjeni pogoji predpisanih norm, ki jih določajo predpisi (npr. določena oprema, določen prostor, aparatura ipd.). Lahko so enkratni (ko se opravi nakup), lahko pa se poleg enkratnega stroška pojavljajo tudi stroški vzdrževanja tega blaga, ki so stalni (periodični) - npr. nakup filtra, ki ga določajo okoljski predpisi, je enkratni strošek, saj se filtri ponavadi menjajo in ne vzdržujejo; po drugi strani pa oprema lahko zahteva stalno vzdrževanje oz. servis na določeno obdobje.

Primer enkratnih dejanskih posrednih stroškov: V skladu s predpisi morajo gospodinjstva namestiti v stanovanjske hiše detektorje dima. Dejanske posredne stroške predstavlja nakup detektorja dima za tiste subjekte, ki ga še nimajo.

Primer periodičnih dejanskih posrednih stroškov: V skladu s predpisi je potrebno filter v centralni čistilni napravi zamenjati vsakih 10.000 obratovalnih ur. Obveznost menjave filtra je periodična.

Uporabne povezave

Uporabne povezave

Program dela vlade dostopen na http://www.vlada.si/delo_vlade/program_dela_vlade/

Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 20. 6. 2017

Navodilo za pripravo delovnega programa Vlade Republike Slovenije. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 26.10.2006

Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14)

Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09)

Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06 in 95/11)