Oddajte pobudo

Analiza stroškov in koristi

pripomocek 25 opis

Analiza stroškov in koristi je ključni analitični element presoje posledic regulacije, predvsem tiste regulacije, ki predvideva različne vrste investiranja. Ob tem se je treba zavedati, da je vse »prihodke oziroma koristi« regulacije načeloma nemogoče finančno ovrednotiti oziroma številčno opredeliti, saj je pomemben del regulacije zasledovanje cilja zagotavljanja javnih dobrin.

Zaradi naštetega se ob izvedbi analize uporabi izmerljive koristi in stroške. Neizmerljive se opredeli opisno ter se jih upošteva pri izidu analize.

Iz tega izhaja, da je analiza najbolj uporab(lje)na kadar je večina elementov izražena v številkah in s tem primerljiva.

Sama analiza predstavlja kompleksen proces, saj obstaja veliko kategorij stroškov in koristi ter tudi načinov in tehnik za njihovo evalvacijo. Pri izvedbi analize se zato sledi naslednjim navodilom:

  • informacije in analize stroškov in koristi morajo biti proporcionalne z učinki, vendar mora biti analiza rigorozna, da obvešča v največji meri;
  • vsak test in predpostavko je treba natančno opisati in pojasniti uporabljeno metodologijo;
  • uporabijo se lahko merilne in ocenjevalne lestvice;
  • opiše se, kdo ima koristi in kdo nosi stroške.

Uporabne povezave

Uporabne povezave

Program dela vlade dostopen na http://www.vlada.si/delo_vlade/program_dela_vlade/

Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 20. 6. 2017

Navodilo za pripravo delovnega programa Vlade Republike Slovenije. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 26.10.2006

Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14)

Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09)

Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06 in 95/11)