Oddajte pobudo

Posvetovanje "Top-10"

Opredelitev desetih področji ali zakonodajnih aktov EU, za katere MSP menijo, da so najbolj obremenjujoči: -     Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (REACH) – Uredba (ES) št. 1907/2006: Pregled je bil končan leta 2012 in sprejet v začetku leta 2013. Podprt je bil s številnimi tematskimi študijami, v katerih je sodelovalo več kot 1 600 podjetij. Pregled ugotavlja, da REACH dobro deluje in dosega vse cilje, ki jih je trenutno mogoče oceniti . Vendar tudi poudarja, da je bil delež bremena pri doseganju ciljev glede MSP nesorazmeren, in da se je treba posvetiti temu vprašanju, ker bo naslednja faza registracije snovi do leta 2018 vključevala mnogo več MSP. Zato Komisija ugotavlja, da spremembe v normativnem delu uredbe REACH ne bodo predlagane, vendar predlaga posebna priporočila za zmanjšanje učinka uredbe na MSP. Vendar bi bilo treba poudariti, da se v okviru spremembe Uredbe (ES) št. 340/2008 obravnava predlog za prilagoditev stopenj pristojbin, ki se plačujejo Evropski agenciji za kemikalije (ECHA), glede na velikost podjetja.
-   Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva Sveta 2006/112/ES: Komisija je izdala obvestilo , s katerim poziva k enostavnejšemu ter bolj zanesljivemu in učinkovitemu sistemu DDV, ki je prilagojen enotnemu trgu. Sveženj ukrepov, ki ga je predlagala Komisija leta 2012 za nemoteno uvedbo mini enotnih vstopnih točk v letu 2015, da bi obdavčevanje telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev postalo prijaznejše za MSP, in sicer tako da bi ponudnikom storitev omogočilo izpolnjevanje njihovih obveznosti povsod v EU s predložitvijo ene same napovedi DDV in plačila v državi članici, v kateri imajo sedež. Komisija si bo prizadevala za razširitev teh „enotnih vstopnih točk“. Nedavna izboljšava je v tem, da zakonodaja  od januarja 2013 omogoča državam članicam, da uvedejo neobvezen sistem, po katerem lahko podjetja z letnim prometom manj kot 2 000 000 EUR odložijo plačilo DDV zadevnemu davčnemu organu, dokler niso dejansko prejela plačila od svojih strank (računovodenje na podlagi plačil). Komisija je tudi spodbudila izboljšave direktive o vračilu, da bi zagotovila njeno predvideno uporabo in lažjo elektronsko oddajo zahtevkov za vračilo DDV.
-    Direktiva 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov (GPSD): Kot del „svežnja za varnost proizvodov in nadzor trga“, sprejetega 13. februarja 2013, Komisija predlaga, da se Direktiva 2001/95/ES in Direktiva 87/357/EGS o izdelkih, podobnim živilom, razveljavita in nadomestita z uredbo o varnosti potrošniških proizvodov. Zaradi vsebine in cilja predlagane uredbe, MSP ni mogoče izvzeti iz njenih zahtev, ker se morajo pravila za zaščito zdravja in varnosti oseb uporabljati ne glede na velikost gospodarskega subjekta. Vendar sveženj jasno kaže na to, da Komisija pripisuje velik pomen potrebam malih podjetij ter zagotavlja svetovanje in pomoč, ki sta potrebna za uskladitev s pravili.
-    Postopki za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev  – Direktiva 2004/18/ES: Komisija je leta 2011 predlagala novo direktivo o javnih naročilih , ki je še vedno predmet razprave v zakonodajnem postopku EU v Parlamentu in Svetu. Direktiva bi olajšala udeležbo MSP v naročilih zaradi bistvene poenostavitve postopkov, vključno s samostojnimi izjavami in spodbujanjem manjših naročil.
-    Ukrepi za spodbujanje izboljšav pri varnosti in zdravju delavcev pri delu – Direktiva Sveta 89/391/EGS: Komisija je leta 2012 začela izčrpno vrednotenje politike, da bi ocenila ustreznost, učinkovitost in skladnost osnovne direktive ter več kot 20 hčerinskih direktiv. Rezultati se pričakujejo leta 2015.
-    Zakonodaja EU o odpadkih: Komisija bo leta 2013 začela izčrpen pregled politike in zakonodaje EU o odpadkih, ki zajemata ključne cilje v okvirni direktivi o odpadkih, direktivi o odlagališčih in direktivi o embalaži in odpadni embalaži, naknadno vrednotenje („preverjanje ustreznosti“) petih direktiv, ki obravnavajo ločene tokove odpadkov, ter oceno, kako na najboljši način rešiti problem plastičnih odpadkov.
 -    Direktiva o delovnem času – Direktiva 2003/88: Komisija je leta 2010 izvedla izčrpen pregled te direktive in ugotovila, da je potrebna revizija. Evropski socialni partnerji so se odzvali na posvetovanje tako, da so privolili v pogajanja glede pogojev revizije. Vendar pa so socialni partnerji pred kratkim sporočili, da so bila pogajanja prekinjena brez dogovora. Komisija trenutno preučuje, kako nadaljevati.
 -    Nadzorne naprave v cestnem prometu za čas vožnje in počitka (Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85: Komisija je leta 2011 predlagala novo uredbo , ki je še vedno predmet razprave v Parlamentu in Svetu. MSP bi imela od tega koristi, ker nekaterim vrstam vozil, ki se vozijo v območju manj kot 100 km od kraja, kjer se nahaja njihovo podjetje, ne bi bilo treba imeti tahografa.
-   Priznavanje poklicnih kvalifikacij – Direktiva 2005/36/ES: Komisija je leta 2011 predlagala novo direktivo , ki posodablja sedanjo direktivo. Še vedno je predmet razprave v Parlamentu in Svetu. Bila bi v pomoč MSP, ker bi spodbujala mobilnost delavcev z uvedbo evropske poklicne izkaznice in drugimi ukrepi. Izkaznica bi organom držav članic, ki urejajo te dejavnosti, omogočila lažjo in hitrejšo izvedbo formalnih postopkov pri priznavanju kvalifikacij, ki so jih strokovnjaki pridobili v drugih državah članicah. Uspeh in časovni okvir zaposlovanja posameznikov ima lahko sorazmerno večji učinek na manjše operaterje.