Oddajte pobudo

Mejniki razvoja področja

Leto 2016 Vzpostavitev aplikativno podprte rešitve MSP test - presoja učinkov predpisov na gospodarstvo
  • izvedena prva usposabljanja javnih uslužbencev
Izvedene evalvacije ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje - realizirani prihranki v višini 365 mio EURLeto 2015Leto 2014

Enotni dokument je Vlada RS sprejele dne 3. 10. 2013, dopolnila pa ga je dne 16. 1. 2014, in sicer z ukrepi iz dokumentov Kisik za gospodarstvo in Nove pogodbe med delom in kapitalom za izhod iz krize. 

  • Vlada RS je v četrtek, 10. 4. 2014 obravnavala Prvo poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja. Poročilo je bilo v sodelovanju z ministrstvi pripravljeno na Ministrstvu za notranje zadeve, dosežki pa so sledeči:

Od skupno 262 ukrepov je realiziranih 46 ukrepov (17 %), 89 ukrepov je v fazi realizacije (34 %), 119 ukrepov je še nerealiziranih (46 %). Nekateri izmed realiziranih ukrepov so tudi izračunani in predstavljajo potencialne prihranke.

  • Vlada RS je v četrtek, 17. 7. 2014 obravnavala Drugo poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja.

Stanje realizacije ukrepov enotnega dokumenta je ob zaključku drugega poročevalskega obdobja (30. april 2014) sledeče:

- realiziranih je 64 ukrepov (25 %),

- v fazi realizacije so 104 ukrepi (41 %),

- 88 jih je ostalo še nerealiziranih (34 %),

- 5 ukrepov je predlaganih za črtanje in

- dodatno se predlagajo 3 ukrepi za uvrstitev v enotni dokument.

Leto 2013    V maju je bilo sprejeto Vmesno poročilo o stanju realizacije I. paketa ukrepov prenove zakonodaje reguliranih dejavnosti in poklicev na področjih:

-    obrti (predlaganih je bilo 15 ukrepov za deregulacijo področja)

-    turizma (predlaganih je bilo 12 ukrepov za deregulacijo področja)

-    gradbeništva (predlaganih je bilo 15 ukrepov za deregulacijo področja),

   Sprejet je bil tudi II. paket ukrepov za spremembo zakonodaje, ki vključuje detektivske dejavnosti, nepremičninsko posredovanje, dejavnost šol vožnje, odvetništvo, geodetsko dejavnost in veterinarstvo.

   V juniju je bilo na Vladi RS sprejeto 2. poročilo o stanju realizacije prenovljenega Akcijskega programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen v obdobju od oktobra 2012 do maja 2013, iz katerega izhaja, da je bilo v omenjenem obdobju realiziranih dodatnih 26 ukrepov, kar skupaj z 42 ukrepi iz obdobja julij 2012–september 2012 predstavlja 68 ukrepov oziroma 26-odstotni delež realizacije od vseh ukrepov iz prenovljenega programa.

 •  V juniju je bil lansiran prenovljeni in preimenovani portal STOPbirokraciji.si

Vlada Republike Slovenije je 3. 10. 2013 sprejela Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti z ukrepi po področjih.

Enotni dokument predstavlja dokument s konkretnimi opredelitvami ukrepov, zavezami, predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije. V enotnem dokumentu so prvič poenoteni ukrepi iz več strateških dokumentov (tudi iz prenovljenega Akcijskega programa), ki so smiselno združeni po šestnajstih področjih, s katerimi se zasleduje cilj vzpostavitve boljšega poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Prav tako bo poenoteno poročanje za vse dokumente, pri čemer se bo Vladi RS posredovalo poročila o realizaciji enotnega dokumenta dvakrat letno. Več.

 • V decembru vzpostavljen Facebook profil STOP birokraciji. Leto 2012  •    Poročilo o uresničevanju Resolucije o normativni dejavnosti za leto 2011  •    Poročilo o izvedenih aktivnostih projekta vzpostavitve EK      Nov državni spletni portal EUGO Slovenia – Slovenia Business Point Junija2012 je bil testno objavljen nov državni spletni portal EUGO Slovenia – Slovenia Business Point. Portal je namenjen domačim in tujim ponudnikom storitev, ki na enem mestu, na enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen način nudi celovite informacije v življenjskem ciklu poslovanja. Osrednji del spletnegaportala je namenjen predstavitviinformacijo pogojih za opravljanje reguliranih dejavnostiin poklicev v Republiki Sloveniji.Na ta način Slovenija  izpolnjuje zaveze evropskih direktiv in omogočaprijaznejše in lažje poslovanje na trguv Republiki Sloveniji.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve 5.1 Učinkovita in uspešna javna uprava

• Prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013 Ministrstvo za notranje zadeve je v sodelovanju z ostalimi ministrstvi oziroma pristojnimi vladnimi resorji pripravilo osnutek prenovljenega Akcijskega programa za realizacijo programa za odpravo administrativnih ovir in znižanje bremen. Novi program poleg še nerealiziranih ukrepov iz leta 2011 zajema tudi zaveze vlade, ki izhajajo iz Pogodbe za Slovenijo 2012–2015.

Prenovljeni Akcijski program tako vključuje skupaj 269 ukrepov. Na podlagi poročanja pristojnih resorjev o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir je bilo pripravljeno 1. poročilo, iz katerega izhaja, da je bilo v obdobju julij - september 2012, realiziranih 42 ukrepov od 269, kar predstavlja 15,6-odstotni delež od vseh ukrepov iz prenovljenega programa

Poročila o realizaciji izvajanja programa se bodo redno objavljala tudi na spletnem mestu STOPbirokraciji.si, ki je namenjeno komunikaciji z zunanjimi javnostmi (zbiranju predlogov, obveščanju o realiziranih ukrepih) in tako uspešnejšemu izvajanju programa odprave administrativnih ovir ter spremljanju realizacije in novostih glede izvedenih poenostavitev, posebna komunikacija pa bo namenjena tudi postopkom, ki bodo v bodoče povezani s spremembo zakonodaje

    Informacijska podpora zakonodajnega postopka Projekt informacijske podpore postopkov priprave predpisov (IPP) je 25. junija 2012 osvojil nagrado za drugo mesto v konkurenci držav severne Amerike in Evrope, v kategoriji »Izboljševanje participacije na področju odločanja z uporabo novih mehanizmov«     Imenovanje članov medresorske delovne skupine za prenovo zakonodaje na področju reguliranih dejavnosti in poklicevDelovna skupina bo, v sodelovanju z ostalimi resorji, proučevala regulacije in pripravljala predloge za prenovo zakonodaje   Novo imenovanje članov projektnega sveta in projektnih skupin EKT1 in EKT2 za izvedbo projekta »EKT« – vzpostavitev poslovnega portala – enotne kontaktne točke za podporo v postopkih pridobivanja dovoljenj za opravljanje reguliranih dejavnosti v RS V mesecu avgustu so bili na novo imenovani člani projektnega sveta in projektnih skupin EKT1 in EKT2 za izvedbo projekta »EKT«. •  Novo imenovanje stalne medresorske delovna skupine za pripravo boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir V mesecu septembru bo na novo imenovana delovna skupina. Člani delovne skupine bodo v vlogi agentov delovali na posameznih področjih po resornih organih. Leto 2011 V letu 2011 se je intenzivno nadaljevalo s programom STOP birokraciji in pripravil se je načrt ukrepov za realizacijo programa Stop birokraciji.Izvedba oziroma realizacija programa ukrepovse je v četrti fazi bistveno upočasnila, saj so bili nekateri zakoni s področja delovno pravne zakonodaje zavrnjeni na referendumih, prav tako pa se je v drugi polovici leta 2011 skoraj popolnoma ustavilo sprejemanje zakonov, ki bi jih bilo potrebno spremeniti za realizacijo četrte faze akcijskega programa. Zaradi omenjenega je bilo potrebno podaljšati rok za izvedbo četrte in pete faze.

Ne glede na navedeno, je potrebno poudariti, da je bilo v obdobju 2009–2011, skupno (program STOP birokraciji in posamični dodatni ukrepi) realiziranih preko 200 ukrepov.Več o prihrankih, ki so posledica posameznih ukrepov, je objavljeno na spletnem mestu www.stopbirokraciji.si.

V oktobru 2011smo v skladu z akcijskim načrtom vzpostavili STOP birokraciji. Namen spletnega mesta je seznanitev javnostiz vsemi aktualnim informacijam glede izvedbe Programa zmanjševanja administrativnih bremen oziroma realizacije programa STOP birokraciji. Posebej je spletno mesto namenjeno objavi dobrih praks (tako na nacionalnem nivoju kot tudi na EU ravni), izpisu poročil o administrativnih bremenih na posameznem v programu izmerjenem predpisu (zakonu, uredbi, pravilniku) ter posredovanju dodatnih predlogov poenostavitev s strani uporabnikov in sicer z namenom doseganja največjega možnega učinka glede zasledovanja cilja zmanjšanja administrativnih bremen in poenostavitve postopkov v višini 25 % ter posledično enostavnejše in preglednejše zakonodaje.

Leto 2010 V letu 2010 se je posebno pozornost namenilo delovno pravnemu področju, predvsem zaradi realizacije Programa administrativnega razbremenjevanja »minus 25 %«. Tako so se glavne aktivnosti odvijale na postopkih sprememb Zakona o zavarovanju in zaposlovanju za primer brezposelnosti, kjer se je pripravlja nov zakon – Zakon o urejanju trga dela in Zakon o varnosti in zdravju pri delu, v nadaljevanju pa tudi na ostalih zakonih, ki so predmet akcijskega programa.

Izvedle so se spremembe Poslovnika Vlade RS ter Navodila generalnega sekretariata za izvajanje Poslovnika Vlade RS št. 10. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade RS so bile sprejete 8. 4. 2010 ter so pričele veljati 4. 5. 2010. Vsebina teh sprememb sledi usmeritvam Resolucije o normativni dejavnosti in natančneje ureja izvajanje presoj posledic predlogov predpisov ter opredeljuje sodelovanje in posvetovanje z javnostjo. Tehnični oziroma izvedbeni vidik teh določil je bil vključen v besedilo Navodila za izvajanje določb Poslovnika Vlade RS št. 10, ki je bilo sprejeto 26. 5. 2010 in se je začelo uporabljati 4. 6. 2010. Navodilo podrobneje določa sestavne dele spremnega dopisa in jedra gradiva vlade ter način njune priprave.

Izvedla se je tudi informacijska podpora zakonodajnega postopka. S 1. 4. 2010 se je pričeluporabljati sistem Informacijske podpore postopkov priprave predpisov (IPP), ki pokriva vse bistvene korake v postopku sprejemanja predpisov ter omogoča vključevanje prispevkov zainteresirane javnosti k vsebinam predpisov. Povezava zalednega sistema s spletnim portalom e-demokracija omogoča enostavno spremljanje veljavne zakonodaje ter zakonodaje v pripravi na enem mestu, saj določila tako resolucije, poslovnika, navodila, kot tudi Zakona o informacijah javnega značaja nalagajo ministrstvom in službam vlade, da predpise v pripravi objavljajo na spletnih straneh z namenom informiranja in sodelovanja z javnostjo. Ta enotna točka se nahaja na portalu e-demokracija in je dostopna preko svetovnega spleta.

V okviru druge faze izvedbe Akcijskega programa zniževanja administrativnih bremen za 25 % do leta 2012, je bilo na podlagi enotne metodologije za merjenje administrativnih stroškov pregledanih 3.529 predpisov in ocenjenih 1,5 milijarde EUR administrativnih bremen. Analize so pokazale, da bo treba pri razbremenitvah večji poudarek nameniti področju okolja in prostora, delovno pravni zakonodaji, koheziji (črpanje evropskih sredstev), področju financ (vključno z davki in trošarinami), področju gospodarstva (vključno s statusno pravnimi zadevami in poslovnimi oziroma finančnimi poročili) ter področju davkov in drugih dajatev.

Leto 2009V letu 2009 je bila v Državnem zboru, dne 19. 11. 2009, sprejeta Resolucija o normativni dejavnosti, ki predstavlja politično zavezo vsakokratne vlade, da bo v procesu oblikovanja politik na posameznem področju oziroma v postopku priprave novih predpisov spoštovala načela boljše priprave predpisov ter vključevala javnost v postopke sprejemanja predpisov.

Pripravljen je bil tudi Priročnik za izvajanje presoje posledic predpisov in politik. Priročnik predstavlja navodilo oziroma pripomoček za pripravo predpisa, pripravo vladnega gradiva ter izvajanje usposabljanj za javne uslužbence s področja presoj učinkov predpisov na gospodarstvo, okolje in socialo. Priročnik se bo še dopolnjeval s prispevki posameznih ministrstev.

Sprejet je bil Program Vlade RS za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25% do leta 2012, kot temeljni strateški in operativni dokument zmanjševanja administrativnih bremen in odprave administrativnih ovir, ki pomeni del prizadevanja za boljšo javno upravo oz. celotnega projekta odprave administrativnih ovir in nadaljevanje ter nadgradnjo načrtnega in sistematičnega delovanja vlade. Program je sestavljen iz dveh delov, in sicer: programa zniževanja administrativnih bremen do leta 2012 za 25 % in 41 "hitrih" ukrepov. Vlada je v letu 2009 potrdila seznam zakonov (71) in pripadajočih podzakonskih aktov, ki so se izmerili v okviru projekta, skupaj prbl. 3500 predpisov.

Leto 2008 Ministrstvo za javno upravo je z različnimi deležniki pripravilo Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir 2008 in 2009. Program je bil sestavljen iz treh delov in je vseboval nov sveženj 44 ukrepov za odpravo administrativnih ovir, program izvedbe ukrepov 28/07 – zmanjšanje obveznosti na področju zbiranja statističnih podatkov in zbiranja različnih poročil in prvi program za znižanje administrativnih bremen za 25 % v obdobju do leta 2012.

V letu 2008 se je pripravil Priročnik za načrtovanje, vodenje in vrednotenje procesov sodelovanja javnosti. Priročnik podrobno razlaga in predstavlja različne možnosti sodelovanja javnosti v regulacijskem procesu.

Za leto 2008 lahko ugotovimo, da je bilo izvajanje programa oteženo zaradi nevključitve predpisov v delovni program Vlade RS za leto 2008. Kljub temu je bilo od 35 ukrepov, katerih rok za izvedbo je potekel 31. 12. 2008, realiziranih 17 ukrepov. Stopnja realizacije programa za leto 2008 je bila tako nekaj manj kot 50-odstotna.

Leto 2007

Vlada Republike Slovenije je v aprilu 2007 ustanovila stalno medresorsko delovno skupino za boljšo pripravo predpisov in odpravo administrativnih ovir. V njej so bili predstavniki vseh ministrstev in nekaterih vladnih služb.Glavna naloga delovne skupine je bila vpeljava mehanizmov boljše priprave zakonodaje, kot so poenostavitev in dostopnost zakonodaje, ocena vplivov, odprava administrativnih ovir in posvetovanje z javnostjo. Za posamezne projekte so se lahko posebej oblikovale ad hoc delovne skupine.

Ministrstvo za javno pravo je v sodelovanju z različnimi deležniki pripravilo Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir (2007), ki je vseboval 30 ukrepov. Ministrstvo za javno upravo je v mesecu septembru 2007 dobilo posebno priznanje, ePractice.eu Good Practice label, za primer dobre prakse, odprave administrativnih ovir s pomočjo razvoja novega informacijskega sistema, ki ta program podpira.

Leto 2006 V letu 2006 so se sprejele Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade RS (8. člen), s katerim se je v Poslovnik uvedel bolj transparenten postopek sprejemanja predpisov s pozornejšim spremljanjem sodelovanja z zainteresirano javnostjo in uporabo ocenjevanja vplivov na gospodarstvo, okolje, socialno varnost ter administrativnih ovir.

Začetek sistematičnega pregledovanja pravilnikov z vidika administrativnih bremen, saj pomemben delež administrativnih bremen prinašajo pravilniki, ki jih izdajajo ministri. Ti akti niso predmet vladnega postopka, zato ni nobenega zagotovila, da so bili pregledani z vidika administrativnih ovir. Tako je vlada zadolžila vsa ministrstva, da od 1. januarja 2006 dalje vse pravilnike, ki jih izdajajo ministri in tudi ostale predpise (navodila, odredbe), ki jih lahko izdajajo na podlagi zakona ministri in se z njimi posega v pravna razmerja izven organa, pred posredovanjem Službi Vlade RS za zakonodajo pošljejo v pregled Ministrstvu za javno upravo po elektronski pošti.

Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z različnimi deležniki pripravilo Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir (2006), ki ga je sprejela Vlada RS in je vseboval 34 ukrepov.

Leto 2005V letu 2005 se je ustanovil Svet za gospodarstvu prijazno upravo, katerega namen je zmanjšanje administrativnih ovir pri nastanku in poslovanju podjetij.

Od tega leta naprej se sistematično odvija tudi program ukrepov za odpravo administrativnih ovir.

Sprejela se je Metodologija za izpolnjevanje in spremljanje Izjave o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti, na podlagi katere so se začele izvajati operativne vsebine začetne ocene učinkov predpisov. Začetna ocena učinkov predpisov je informacija, ki vsebuje približno analizo, morebitna tvegana, koristi in stroške učinkov ter služi pripravljavcem predpisov kot opora za nadaljnje delo s predlogi predpisov.

Vzpostavil se je poseben elektronski naslov oao.predlogi(at)gov.si.