Oddajte pobudo

Ključna priporočila MJU za okrepitev aktivnosti na posameznih področjih

-   Nujna je sprememba zakonodaje, ki ureja pridobivanje socialnih pravic in delo centrov za socialno delo. Trenutna situacija je nevzdržna, saj postopki pretirano in po nepotrebnem bremenijo tako javno upravo kot tudi državljane. Priporočamo uvedbo modela po vzoru dohodnine in »informativnih izračunov« po uradni dolžnosti. Vloge, kot so znižano plačilo vrtca, otroški dodatki in podobno, ne bi bilo potrebno vlagati vsako leto. S spremembo bi pomembno prihranili tako na strani javne uprave, obenem pa bi razbremenili državljane.

-  Potrebno je izvesti evalvacijo sprememb zakona o zemljiški knjigi (e-ZZK) in tako preveriti dejanske učinke v praksi. Problematični so tudi ločeno vodeni dvotirni postopki na področju evidentiranja nepremičnin. Nujno je povezovanje evidenc zemljiške knjige in zemljiškega katastra, vzpostavitev enotnih vstopnih točk in odprava dvojnosti vodenja nepremičninskih podatkov. Potrebno je izvesti tudi ukrepe za pohitritev postopkov vpisov sprememb v zemljiški kataster in kataster stavb v kritičnih okoljih.
-  V skladu z že predvidenimi ukrepi je potrebno spremeniti insolvenčno zakonodajo (pohitritev postopkov stečajev).

-  V skladu s spremembami Zakona o varstvu in zdravju pri delu so potrebni implementacijski ukrepi, predvsem pa izvedbeni akti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva za zdravje (evalvacija ukrepov se že izvaja).

-    Zakonodajno področje okolja in prostora (700 predpisov) je potrebno celovite prenove (to že predvidevajo sprejeti ukrepi), še posebej so problemi na področju izvajanja okoljske zakonodaje (vode, odpadki …) in problematično izvajanje postopkov na Agenciji RS za okolje (dolgotrajni postopki na področju izdajanja različnih dovoljenj). Potrebno je zagotoviti kvalitetno, učinkovito in hitro odločanje v upravnih postopkih.

-  Ne glede na spremembe Zakona o graditvi objektov, je na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj potrebno izvesti dodatne napore za pohitritev postopkov in poenotenje na ravni vodenja postopkov posameznih upravnih enot (proučiti tudi možnost okrepitve odgovornosti projektantov).

-  Nujne so dodatne spremembe postopkov javnega naročanja in javnih razpisov (vključno z realizacijo projekta e-javno naročanje). Potrebno je odpraviti ogromno število prilog, ki za podjetnike predstavljajo veliko administrativno breme.

Področje črpanja evropskih sredstev je kljub realizaciji pomembnih ukrepov, administrativno obremenjujoče in potrebni so dodatni napori za poenostavitve in s tem znižanje bremen.

-    Področje pridobivanja delovnih in bivalnih dovoljenj (MDDSZ in MJU) je administrativno zapleteno in potrebno je ponovnega pregleda možnih razbremenitev. Posebno pozornost je potrebno nameniti poenostavitvi postopkov pridobivanja bivalnih dovoljenj (prijave) za EU državljane.

-   Področje statusne in finančne zakonodaje je nujno potrebno prenoviti in poiskati možnosti za dodatne razbremenitve subjektov tako pri ustanavljanju kot pri poslovanju. Dodatno je potrebno okrepiti aktivnosti v smeri prenove in deregulacije vstopnih pogojev/dovoljenj za regulirane dejavnosti in poklice. Glede na uspešnost izvajanja storitev VEM točk, je potrebno poiskati dodatne možnosti tudi v okviru novih storitev na omenjenih točkah.

-   Kot je že predvideno s projekti MPJU, je potrebno izvesti prenovo VEM točk, tudi v povezavi s projektom »EKT«, s ciljem celovite podpore ustanovitvi in poslovanju tako domačih kot tudi tujih podjetnikov v RS. Ker domači podjetniki iščejo informacije o poslovanju v drugih državah članicah EU, je potrebno poiskati tudi možnost objave uradnih podatkov o pogojih poslovanja v drugih državah članicah.

-   Nujne so dodatne izboljšave v smeri poenostavitve davčne zakonodaje in predvsem postopkov, ki so povezani z davki in prispevki. Potrebno je izboljšati dostopnost informacij in jih približati ciljnim skupinam uporabnikov. Med drugim je problematično področje izdajanja potrdil o plačanih davkih (podjetniki jih potrjujemo za različne namene, od javnih naročil do drugih razpisov in dela v tujini). Proučiti je treba možnost uvedbe javnega portala, na katerem bi lahko vsakdo pogledal za podjetnika, ki posluje, če plačuje davke in prispevke in sicer podobno kot je to uvedla Avstrija. Po avstrijskem modelu mora podjetnik, če želi biti vpisan na ta portal, finančno uspešno poslovati vsaj tri leta.  
-   Na področju zdravja je potrebno poenostaviti in predvsem poceniti postopke izdaje registracije zdravil in realizirati projekt e-zdravje. Nujne so tudi spremembe na področju licenciranja zdravstvenih dejavnosti.

Na MJU bomo na teh kritičnih področjih še povečali intenziteto sodelovanja s posameznimi resorji in dosledno opozarjali oziroma spremljalirealizacijo ukrepov skladno s potrjeno časovnico.