Poenostavitev sistema plačevanja davkov

Kategorija: Finance
Pristojni organi: , MNZ

Zakaj je potrebno za plačilo prispevkov denar nakazati na različne račune in s tem trikrat plačati provizijo banki? Dodatno je potrebnega trikrat več časa, da se vse spiše in plača več položnic, namesto potrebne ene.

Implementirana rešitev
Davčni zavezanec (npr. samostojni podjetnik, ki zaposluje delavce) je moral pred spremembo poenostavitve sistema plačevanja davkov v okviru izpolnjevanja svojih mesečnih davčnih obveznosti plačati dajatve okvirno na več kot deset različnih davčnih podračunov. Za vsako posamično dajatev je bilo potrebno izpolniti plačilni nalog ter banki plačati provizijo. Ti stroški so bili nesorazmerno visoki za mikro, mala in srednje velika podjetja v primerjavi z njihovo davčno obveznostjo.

S 1.10.2011 je bil uveden nov način plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev (v nadaljevanju: davek). Bistvena novost je zmanjšanje števila vplačilnih podračunov, na katere zavezanci za davek plačujejo svoje obveznosti iz naslova davkov. Namesto na dosedanje vplačilne račune zavezanci svoje obveznosti plačujejo na prehodne davčne podračune po vrsti javnofinančnih blagajn in sicer:
1. Prehodni davčni podračun - proračun države (prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo, akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb, davek na nepremično premoženje večje vrednpsti, dohodnina od dobička iz kapitala, obresti, devidende...)
2. Prehodni davčni podračun - ZPIZ (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost...)
3. Prehodni davčni podračun - ZZZS (prispevki za zdravstveno varstvo, prispevki kmetov in članov njihovih gospodinjstev...)
4. Prehodni davčni podračun - občine (davek na promet nepremičnin, občinske takse, davek na dobitke od iger na srečo, davek od premoženja od stavb, nadomestilo za uporabo savbnega zemljišča, davek na dediščine in darila, davek od premoženja na posest plovnih objektov...).
Uporaba reference SI19 DŠ-99996 omogoča, da z enim plačilnim navodilom poravnamo vse davke v okviru posamezne javnofinančne blagajne. Torej s tem, ko davčni zavezanec v plačilno navodilo vpiše referenco SI19 DŠ-99996, prostovoljno dopusti, da se s plačilom pokrivajo najstarejše davčne obveznosti po datumu zapadlosti - vendar le znotraj posamezne javnofinančne blagajne.