Oddajte pobudo

Svet za konkurenčnost o razumni pravni ureditvi

Slovenija podpira sklepe Sveta o Razumni pravni ureditvi (Smart regulation), ki temeljijo na sklepih Evropskega sveta, z dne 14. in 15. marca 2013, na sporočilu Komisije »Ustreznost predpisov EU« (EU Regulatory Fitness), z dne 12.12. 2012, ter na sporočilu Komisije »Pametna pravna ureditev – odziv na potrebe malih in srednjih podjetij« (Smart Regulation - Responding to the needs of small and medium-sized enterprises), z dne 7. 3. 2013.

Neučinkovita in predvsem nesorazmerno obremenjujoča zakonodaja duši in zavira razvoj gospodarstva na enotnem notranjem trgu EU, predvsem pa veliko problemov povzroča malim podjetjem. Sprejeti sklepi Sveta poudarjajo, da je potrebno okrepiti in pospešiti realizacijo sprejetega ukrepov za zmanjšanje administrativnih bremen, tako na EU kot tudi na nacionalni ravni. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi večji učinkovitosti  v upravnih postopkov. Strategija boljših predpisov temelji na tem, da bi tako na EU ravni, kot na ravni držav članic zagotovili pripravo zakonodaje, ki bo enostavna, učinkovita, pregledna, sorazmerna in odgovorna za podjetja, potrošnike in državljane.

Slovenska vlada bo 30.5.2013, obravnavala poročilo o napredku na področju prenove in deregulacije poklicev in dejavnosti ( I. in II. paket) in v prihodnjem tednu poročilo o napredku na področju odprave administrativnih ovir in izvajanju programa "minus 25 odstotkov". V okviru programa, ki prinaša prihranke gospodarstvu v višini 360 mio evrov na letni ravni, je bilo v obdobju 2009-2012 realiziranih preko 200 ukrepov, v letošnjem letu pa jih na realizacijo čaka še dodatnih 160 ukrepov Posebej izpostavimo pospešitev aktivnosti na projektu uvedbe elektronskih javnih naročil. Vsekakor pa bodo na tem področju potrebne tudi zakonske spremembe.

Področje okolja in prostora (gradnje objektov) je poleg davčnega področja, področja črpanja sredstev kohezijske politike, delovno pravnega področja in področja javnih naročil, eno izmed najbolj upravno obremenjujočih. Zato morajo pristojni resorji pospešiti realizacijo načrtovanih ukrepov. Med realiziranimi izpostavimo poenostavitev sistema plačevanja davkov in drugih obveznih prispevkov (skupni prihranki za gospodarstvo na letni ravni znašajo 5,1 mio evrov). Napredek je bil dosežen tudi na področju gradnje objektov. Žal,  pa kljub spremembam, stanje na tem področju ni dobro.