Oddajte pobudo

REALIZIRANI NOVI DODATNI UKREPI, ki vodijo k lažjemu in učinkovitejšemu poslovanju

Pri izvajanju programa ukrepov za odpravo administrativnih ovir je bilo od leta 2009 do 2012 realiziranih preko 200 ukrepov, do konca letošnjega leta pa jih na realizacijo čaka še dodatnih 160. Večina izmed teh ukrepov se navezuje na spremembo zakonodaje, nekaj pa tudi na poenostavitev postopkov.  Glede na število realiziranih ukrepov v zgoraj omenjenem obdobju je Slovenija na poti debirokratizacije, vendar je prostora za izboljšanje še veliko, kar izkazuje tudi anketa, ki je bila objavljena v častniku Finance in katere rezultati kažejo,  da kar 40 % in daleč največ uporabnikov motijo nejasni predpisi, 30 % uporabnikov motijo večkratna poročanja različnim državnim institucijam. Sledi pridobivanje gradbenih dovoljenj, ki je na 3. mestu, motijo pa jih še inšpekcijski nadzori.

V okviru programa ukrepov je bilo v obdobju od oktobra 2012 do maja 2013 realiziranih dodatnih 26 ukrepov, skupaj z 42realiziranimi ukrepi iz obdobja julij – september 2012  to predstavlja 68 ukrepov oziroma 26 % delež realizacije iz prenovljenega programa, ki skupno vključuje 269 ukrepov. Z omenjenimi aktivnostmi se je na 13. redni seji dne, 13.6.2013 seznanila tudi Vlada RS.

Podlaga za pripravo vseh poročil o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir,  je v letu 2009 sprejeti akcijski program in v juliju 2012 prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen, pri čemer Ministrstvo za notranje zadeve, koordinira in usklajuje izvajanje programa boljše zakonodaje in akcijskega programa za odpravo administrativnih ovir. Cilj projekta »minus 25%« je zmanjšanje administrativnih bremen za gospodarstvo za 25 odstotkov (360 mio evrov na letni ravni).

Ob upoštevanju dejstva, da je za večino nerealiziranih ukrepov (162 od 184) predviden rok realizacije konec leta 2013, je NUJNO s strani resorjev pospešiti aktivnosti in čim bolj kvalitetno realizirati ukrepe za zmanjšanje zakonodajnih bremen, pri čemer je največji poudarek potrebno nameniti prioritetnim področjem oziroma realizaciji 20-ih ključnih ukrepov, ki izhajajo iz:
•    Akcijskega programa »minus 25 %«
•    Agende 46 +,
•    Zahteve slovenske obrti,
•    Akta za mala podjetja,
•    Nacionalnega reformnega programa 2013-2014,

Z namenom večjih sinergijskih učinkov in v izogib poročanju različnim organom o istovrstnih ukrepih, zasledovanju enotne koordinacije in posledično veliko večjim vplivom na realizacijo, bo v mesecu juniju 2013 s strani Vlade RS imenovana medresorska delovna skupina, ki bo pripravila enotni dokument s konkretnimi opredelitvami ukrepov, zavezami, predlogi rešitev, z rezultati oziroma kazalniki, nosilci ter roki realizacije iz vseh zgoraj navedenih projektov/programovza dvig konkurenčnosti in boljše poslovno okolje.  Z junijem 2013 javna uprava postaja še bolj uporabnikom usmerjena saj:
•    na zahtevo in ob sodelovanju stranke, uradna oseba izpolni obrazec, vlogo •    uvaja obveščanje o poteku listin (osebni izkaznici, potnem listu, prometnem in vozniškem dovoljenju) Splošna naklonjenost k izvajanju ukrepov  razbremenitve mikro in malih podjetij  je bistvena,  saj pomembno prispeva k ustvarjanju delovnih mest in gospodarski blaginji. Pri tem se je potrebno ravnati po načelu, da so spremembe dobrodošle, toda če niso domišljene in usmerjene v izboljšanje, je bolje ohraniti obstoječe stanje, da s spremembami ne bi povzročili novih - nepotrebnih bremen!