Oddajte pobudo

Prvo poročilo o realizaciji ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje

Enotni dokument predstavlja zaveze Vlade RS s konkretnimi opredelitvami ukrepov, predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije. V enotnem dokumentu je skupaj 262 ukrepov, ki so prvič poenoteni in izhajajo iz enajstih strateških dokumentov, ki so smiselno združeni po šestnajstih področjih, s katerimi se zasleduje cilj vzpostavitve boljšega poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Skupno stanje realizacije vseh predvidenih 262 ukrepov iz Enotnega dokumenta po prvem poročanju je naslednje:
  • realiziranih je 46 ukrepov (17 %),
  • v fazi realizacije je 89 ukrepov (34 %),
  • 119 ukrepov je še nerealiziranih (46 %) in
  • 8 ukrepov je predlaganih za črtanje (3 %).
Izhajajoč iz rezultatov prvega poročanja o realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta realizacija ne dosega terminskega plana, zato bo v prihodnje treba pospešiti aktivnosti za dokončno izvedbo ostalih ukrepov iz Enotnega dokumenta ter intenzivno nadaljevati s programom odprave administrativnih ovir. Realizacija ukrepov iz Enotnega dokumenta terja široko horizontalno in poglobljeno medresorsko reševanje, ki omogoča pospešeno in učinkovito reševanje težav in na ta način ustvarjanje dobrih praks.

Prvo poročilo o realizaciji ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje Pomembnejši realizirani in delno realizirani ukrepi po področjihSklep Vlade RS, 10. 4. 2014