Oddajte pobudo

Manj birokracije, več priložnosti za razvoj

Dosedanje delo Pobude in predlogi oddani preko portala STOP birokraciji večinoma obsegajo konkretne težave uporabnikov, ki jih zaznavajo pri poslovanju z državo. Gospodarstveniki si predvsem želijo debirokratizacije poslovnega okolja, kar pomeni odpravo birokratskih ovir in s tem povezanih nepotrebnih stroškov, prav tako pa si želijo bolj aktivnega in hitrejšega odziva upravnih organov.
Pogosto smo prav na osnovi predlogov, ki smo jih prejeli na portal, sprožili reševanje konkretnega problema in ga tudi uspešno rešili. Omenjene primere vodimo kot dobre prakse tudi na portalu.
Vsak prejeti predlog najprej pregleda strokovna ekipa Ministrstva za javno upravo in ga po preučitvi posreduje v reševanje pristojnim organom/resorjem. Določeni predlogi so tudi uvrščeni v Enotni dokument za izboljšanje zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (ki se sproti dopolnjuje s predlaganimi ukrepi in ga v dopolnjeni različici obravnava vlada), nato pa je resorjem naložena uresničitev ukrepov oziroma konkretnih predlogov. Skupno beležimo 267 objavljenih pobud/predlogov, od katerih je realiziranih 15. Na Ministrstvo za finance se navezuje 44 pobud / predlogov, 39 pobud se navezuje na Ministrstvo za okolje in prostor,  36 na Ministrstvo za javno upravo, 27 na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer na področje delovno pravo in 21 pobud oziroma predlogov na področje sociale. 19 pobud se navezuje na Ministrstvo za zdravje, 18 na Ministrstvo za pravosodje, 16 pa na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Manjše število pobud se navezuje še na ostala ministrstva oziroma se lahko ena pobuda navezuje na več ministrstev hkrati. Večina objavljenih pobud je bila oddanih preko portala STOPbirokraciji.si, nekaj  zainteresiranih uporabnikov pa je pobude posredovalo po elektronski pošti oziroma preko facebook profila STOP birokraciji.
Vaše pobude in predlogi za odpravo administrativnih ovir so dobrodošle na http://www.stopbirokraciji.si/oddajte-predlog-komentar/.
V povprečju je odzivni čas organov 15 dni, kar kaže na upoštevanje ustreznih določil in zavedanje organov, da uporabniku odgovorijo v čim krajšem možnem času.

Naj na tem mestu še omenimo, da so v času od vzpostavitve portala (oktober 2011) pa do danes tudi pristojni organi zavihali rokave in udejanjili kar nekaj ukrepov, ki predstavljajo dobre prakse, le te pa vam bomo predstavili v kratkem.

Na Ministrstvu za javno upravo smo od vseh prejetih pobud s strani zainteresirane javnost 19 le teh uvrstili v ENOTNI DOKUMENT kot dodatne ukrepe in s tem v dopolnitev programa. Dva ukrepa "Poenostavitev postopka prijave v obvezna socialna zavarovanja (e-prijave), obvezno za vse poslovne subjekte" in "Poenostavitev postopka pri vsakoletnem (na isti lokaciji) pridobivanju dovoljenj za prodajo pirotehničnih izdelkov" sta se v tem času že realizirala, več njih pa je delno realiziranih.

Enotni dokument - Ukrepi za boljše poslovno okolje

V juliju 2014 smo vzpostavili aplikacijo »Realizacija ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje«, ki uporabniku na enem mestu nudi pregled vseh ukrepov in nadzor nad realizacijo ukrepov za boljše poslovno okolje. Poleg vsebinskih opisov so na voljo tudi grafični in tabelarični prikazi posameznih ukrepov. Tako lahko uporabnik pridobi dodatne informacije o odzivnosti posameznega ministrstva v zvezi z ukrepi s področja, ki ga ministrstvo pokriva. Nadvse uporaben je iskalnik, pa tudi funkcija, s katero si lahko uporabnik podatke, ki ga posebej zanimajo, združi v individualno poročilo. Aplikacija pa je namenjena tudi Ministrstvu za javno upravo pri poenostavljenem zbiranju, spremljanju in obdelavi podatkov o ukrepih za namen priprave poročila o realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta, za katero je zadolžena stalna operativna delovna skupina ter vsem resornim ministrstvom katerim aplikacija omogoča bistveno olajšan vnos podatkov, poenoteno, preglednejše in hitrejše poročanje o ralizaciji ukrepov. Aplikacijo je potrdila tudi Vlada RS, dostopna pa je na spletni strani Vlade RS.
Vabimo vas k spremljanju realizacije začrtanih ciljev ter posredovanju dodatnih predlogov, ki bodo omogočili boljše poslovno okolje in prijaznejšo javno upravo.

Za vaše pobude in predloge smo dosegljivi na spletnem portalu in facebook profilu STOP birokraciji.