Oddajte pobudo

GZS in MNZ: z boljšimi predpisi in odpravo administrativnih ovir do boljšega poslovnega okolja

Minister Virant je predstavnikom GZS predstavil poročilo o napredku pri izvajanju programa ukrepov za odpravo administrativnih ovir in načrt aktivnosti. Cilj programa “OAO” je zmanjšanje administrativnih in zakonodajnih bremen za 25 odstotkov in s tem prihranek gospodarstvu v višini 360 mio evrov na letni ravni. Od leta 2009 do 2012 je bilo realiziranih preko 200 ukrepov, do konca letošnjega leta pa jih na realizacijo čaka še dodatnih 160.

Med realiziranimi ukrepi je minister posebej izpostavil ukrepe, ki so pomembni za gospodarstvo, še posebej mala podjetja:

1. Poenostavitev plačevanja davkov in prispevkov, predvsem za mikro in mala podjetja. Tako delodajalcem ni več potrebno za posameznega zaposlenega izpolnjevati 14 plačilnih nalogov (položnic), temveč zgolj 4, kar posledično predstavlja manjšo porabo časa in nižje stroške plačilnega prometa. Ocenjeni prihranki za podjetja znašajo preko 5 mio evrov na letni ravni.
2. Poenostavljen in bistveno krajši postopek zaposlitve delavca, saj po novem v primeru, da ima delodajalec že vnaprej izbranega kandidata, ni več obremenjujočih administrativnih postopkov in nepotrebnega čakanja, saj ga lahko zaposli naslednji dan - prej je namreč postopek trajal tudi do 14 dni.
3. Spremembe na področju varnosti in zdravja pri delu, kjer samozaposlenim osebam ni več potrebni opravljati zdravstvenih pregledov in usposabljanj na področju varnega in zdravega dela. Prav tako po novem poslovni subjekti lahko sami pripravijo oceno tveganja, samozaposlenim pa za dela, kjer ni opredeljenih večjih tveganj, ni več potrebno pripravljati izjave o varnosti,in zdravju, prav tako pa delodajalcem, ki se bodo usposobili za opravljanje nalog varnosti pri delu ni več potrebno zaposliti strokovnega delavca ali najeti zunanje strokovne službe.
4. Za podjetnike ni več obveznega objavljanja sprememb statusa podjetja v Uradnem listu in plačevati stroškov teh objav (objava na portalu Ajpes).
5. Poenostavitev pogojev za vstop na trg, kar smo dosegli s spremembami Obrtnega zakona, prednost ima namreč znanje in izkušnje pred formalizmi, oziroma kvaliteta in ne kvantiteti. Ukinjeno je obvezno članstvo, ukinjajo se obrti podobne dejavnosti, prav tako se zmanjšuje število obrtnih dejavnosti, za katere bo potrebno pridobiti obrtno dovoljenje.
     
V nadaljevanju so sogovorniki spregovorili o vzpostavitvi skupne vladne koordinacije ukrepov za izboljšanje poslovnega /zakonodajnega okolja. Tako bo v kratkem ustanovljen strateški svet, ki ga bosta vodila ministra pristojna za javno upravo in gospodarstvo. Skupna koordinacija ukrepov na vladni ravni bo omogočila učinkovitejši pregled nad realizacijo ukrepov, ki so trenutno razpršeni v različnih dokumentih: Agenda 46+(GZS), Zahteve slovenske obrti (OPZS), Akcijski program za OAO in zmanjšanje zakonodajnih bremen za 25% (MNZ), Paketi za spodbujanje gospodarstva (MGRT), in Akcijski program za izvajanje Akta za mala podjetja.

V enotnem dokumentu bo imelo posebno mesto prioritetnih 20 ukrepov s ciljem realizacije v letošnjem letu, je poudaril minister. Uresničeni ukrepi bodo imeli neposredni vpliv na oživitev, razvoj in dvig konkurenčnosti ter zagotavljanje spodbudnega poslovnega/zakonodajnega okolja.

Zaradi kakovostne izvedbe in pospešitve realizacije programa ter ažurnega spremljanja izvedbe programa je od oktobra 2011 vzpostavljen spletni portal STOP BIROKRACIJI!. Namen portala je komunikacija z gospodarstvom in državljani, predvsem pa zbiranje predlogov, ki nam omogočijo oblikovati program ukrepov.

Predstavniki GZS so predstavili predloge ukrepov iz Agende 46+ in omenili težave, s katerimi se gospodarstvo srečuje v postopkih pred organi javne uprave.

Zaradi praktičnih problemov, ki se pojavljajo posameznim podjetnikov, se ministrstvo pripravlja na izvedbo projekta »poslovniSOS.gov.si« s sloganom »REŠI TEŽAVO Z DRŽAVO!« Projekt je usmerjen v reševanje konkretnih problemov v praksi. Podjetniki bodo imeli možnost, da bodo preko spletnega portala posredovali na ministrstvo pritožbo zaradi problemov, ki jih imajo v konkretnih primerih, predvsem v primerih, ko pristojni organi ne bodo rešili vloge v predvidenem roku. Projekt bo predvidoma zaživel v septembru.

Na področju e-uprave bo ministrstvo pospešilo aktivnosti za realizacijo začrtanih projektov, in sicer prenove e-VEM portala za domače in portala EUGO za tuje podjetnike, ki želijo v Sloveniji poslovati. Pomemben napredek je predviden tudi na področju elektronskih javnih naročil, saj je že v septembru predvidena realizacija e-dražb.