Oddajte pobudo

Enotna zbirka ukrepov nadgrajena z aplikacijo - orodje za napredek in izboljšave

Enotna zbirka ukrepov
Zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti predstavlja zaveze Vlade RS, opredeljene s konkretnimi ukrepi, predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije.  Ukrepi, ki izhajajo iz enajst strateških dokumentov, so v dokumentu zapisani strnjeno, po področjih in poenoteni. Gre za enotno točko sprejemanja, obravnavanja, reševanja in objave vsebin vezanih na zakonodajne ovire in poenostavitve administrativnih postopkov ter širših vsebin s področja boljše zakonodaje.

Z namenom, da na enem mestu omogočimo transparentno, ažurno pregledovanje in spremljanje realizacije vseh ukrepov, ki so zapisani v Enotni zbirki ukrepov in jih izvaja državna uprava, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo aplikacijo za spremljanje in realizacijo ukrepov, ki omenjene podatke poenostavljeno približa uporabniku in mu omogoča njihovo zbiranje, spremljanje in obdelavo, enostaven izvoz podatkov v excel, kakor tudi poenoteno in preglednejše poročanje. Aplikacija omogoča hiter in sprotni pregled in transparentno komunikacijo z vsemi deležniki v poslovnem okolju – domačem in mednarodnem.

Aktivnosti in ukrepi državne uprave so v aplikaciji urejeni pregledno ter so medresorsko usklajeni in nadzorovani, kar pozitivno vpliva na njihovo realizacijo. Vpogled v delo državne uprave imajo tako lahko tudi podjetja, investitorji, organizacije ter ostali partnerji, ki tesno sodelujejo z državo. Veliko vrednost pa orodje nudi tudi zunanjim presojevalcem našega dela – kot so OECD, Evropska komisija, bonitetne hiše, Svetovna banka, ki s pomočjo aplikacije lahko ažurno spremljajo izvajanje projektov in ukrepov posamičnih resorjev.

Aplikacija omogoča menedžerski pristoporganizacije dela v državni upravi, saj omogoča drugačno organizacijo dela, načrtovanje, postavljanje prioritet in spremljanje rezultatov dela organov. Sistem poleg spremljanja omogoča tudi medsebojno povezovanje in merljivost doseganja ciljev, obenem pa je ključnega pomena tudi za spodbujanje zaposlenih k večji odgovornosti pri izvedbi posamičnih projektov tako znotraj ministrstev, med resorji in na nivoju vlade, zato želimo orodje implementirati čim bolj celostno in izkoristiti številne prednosti, ki jih ponuja.

S tem namenom po posameznih ministrstvih prav v teh dneh potekajo podrobne predstavitve Enotne zbirke ukrepov in aplikacije za spremljanje realizacije ukrepov. Izvedeni sta bili že dve predstavitvi; na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Na podlagi dosedanjih izkušenj in na podlagi priporočil Evropske komisije smo na Ministrstvu za javno upravo ter na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo že pristopili k pregledu, posodobitvi in konkretizaciji ukrepov/aktivnosti iz Enotne zbirke ukrepov, saj želimo le-te jasno meriti in s tem spremljati realizacijo ključnih ciljev in zavez vseh resorjev (ki izhajajo iz strateških dokumentov na nacionalni ravni, kot tudi strategij in programov posamičnih ministrstev) na enem mestu.

S pomočjo izboljšanja učinkovitosti celotnega javnega sektorja in odpravo pomanjkljivosti bomo lahko bistveno prispevali k vzpostavitvi enostavnega in predvidljivega poslovnega okolja ter posledično dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.