Oddajte pobudo

Oddajanje bilanc FURS-u in AJPES-u tudi klasično (ne zgolj v elektronski obliki)

Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
  • 19. 02. 2020Pobuda objavljena
  • 19. 02. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 02. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani,

vlagam pobudo, da bi društva, ki imajo minimalen promet na svojem TR, lahko vlagala obvezna letna poročila (bilance ipd) FURS-u in AJPES-u obveznosti društev do FURS-a in AJPES-a po klasični poti, tj. po pošti kot priporočeno pošiljko, ali pa jih vlagala osebno na sedežu krajevno pristojnega FURS-a in AJPES-a. Določena društva imamo namreč TR zgolj zaradi zakonske obveznosti, in edini promet na njem je izkazan zgolj zaradi OBVEZNIH stroškov vodenja TR. Vsebina takih društev pa je zgolj teoretične oblike in ne finančno poslovanje. A morajo poslovati kot velika društva z mnogo članstva, prometa, ... Tovrstna obveznost po e-poslovanju hromi delo prenekaterega sicer družbeno koristnega društva, katerega dela in naloge so zgolj dajanje pobud, predlogov, zbiranja podpisov k slednjemu, oblikovanje mnenj in stališč k zakonskim in drugim aktom (državni in lokalni nivo), ipd. Tako pa mora opisano miniaturno društvo imeti posebnega, odgovornega računovodjo, z obveznim e-podpisom, z e-oddajo bilanc, ki jih praviloma lahko izdela zgolj profesionalni računovodja, četudi bi lahko obrazce z minimalnim prometom (zgolj sredstva za vzdrževanje obveznega TR) izpolnili in klasično oddali člani društva. Praviloma je tako tudi edini strošek društva vzdrževanje računovodskega parka zaradi obveznega in praviloma praznega TR. Je to v duhu STOP BIROKRACIJI? Prosim za resen razmislek o pobudi za ukinitev tovrstne obveznosti (po e-oddajanju bilanc itd) v primerih, ko društvo nima letnega prometa denimo nad 100 evrov evrov letno. Društvo, v imenu katerega to pišem, bo moralo namreč zaprositi za izbris iz registra društev, ker je tovrstno birokratsko in zapleteno poslovanje za naše člane sprto z zdravo pametjo. Prosim za čimprejšnji odgovor, saj se tudi v zdravstvu omogoča ljudem, da pridobivajo recepte, napotnice, izvide .... tudi v klasični obliki in ne samo v e-ZVEM obliki, kar imajo na ZZZS še posebej označeno kot vsem ljudem prijazno poslovanje.

Lep pozdrav

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance:

Iz Zakona o društvih izhaja, da lahko društva opravljajo pridobitno in nepridobitno dejavnost. Ta zakon v drugem odstavku 6. člena določa, da ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje takšnega društva.

 

Društvo je zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: DDPO). Zavezanec postane z dnem vpisa v register društev, in je zavezanec vse do izbrisa društva iz registra. V tem obdobju mora društvo predlagati davčne obračune, katerega sestavni del so tudi računovodski izkazi. Če društvo predloži računovodske izkaze AJPES (tako zaradi javne objave kot zaradi drugih potreb – davčnih, statističnih itd.), ni dolžno ponovno predložiti računovodskih izkazov k obračunu DDPO, ker podatke pridobi davčni organ sam od AJPESa. Če pa društvo ne bi bilo dolžno predlagati letnih poročil AJPES, bi moralo podatke iz bilance stanja in podatke iz izkaza prihodkov in odhodkov, na enakih obrazcih, kot jih predlagajo AJPES ostale pravne osebe zasebnega prava, predložiti kot sestavni del obračuna davka od dohodkov pravnih oseb davčnemu organu. Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov so osnova za sestavo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.). Prihodki iz naslova nepridobitne dejavnosti so oproščeni plačila davka od dohodkov pravnih oseb.

 

Portal eDavki je informacijski sistem Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), ki se uporablja za elektronsko poslovanje s finančno upravo. Omogoča preprosto in varno oddajanje davčnih obrazcev ter prejemanje dokumentov, ki jih vroča Finančna uprava Republike Slovenije (eVročanje). Elektronski način poslovanja ima prednosti tako za davčnega zavezanca kot tudi za davčni organ, saj obema olajša poslovanje in znižuje stroške. Pomembno je izpostaviti, da imajo pri takšnem načinu poslovanja davčni zavezanci možnost, da ob vgrajenih logičnih in matematičnih kontrolah že pred oddajo obračunov sami ugotovijo določene napake. Davčnemu organu pa takšen način omogoča hitrejšo obdelavo podatkov.

 

FURS zaznava, da je pri določenih davčnih zavezancih vzrok za neposlovanje prek portala eDavki nevednost oziroma nepoznavanje predpisov, zato FURS izvaja različne aktivnosti, s katerimi te subjekte osvešča o obveznem poslovanju prek portala eDavki.

 

S tem namenom je FURS v zvezi s prejemanjem dokumentov prek portala eDavki (eVročanje) v mesecu januarju 2020 poslal informativno obvestilo večjemu številu pooblaščencem za vlaganje dokumentov, s katerim jim je bilo pojasnjeno, da njihovi pooblastitelji (stranke) niso tehnično pripravljeni na eVročanje. Pooblaščencem za vlaganje dokumentov je FURS svetoval, da svoje stranke opozorijo, da za prevzemanje dokumentov nimajo ustreznega pooblastila.

 

V mesecu februarju 2020 pa je FURS tudi poslovnim subjektom, ki ne prevzemajo dokumentov prek portala eDavki, poslal informativno obvestilo, v katerem so jim pojasnili kaj je treba urediti, da bodo lahko pregledovali eVročene dokumente prek portala eDavki.

 

FURS glede enostavnejšega poslovanje prek portala eDavki razvija mobilno aplikacijo eDavki za zakonite zastopnike (vključno za predsednike društev), ki bo omogočala vsem zakonitim zastopnikom vseh poslovnih subjektov enostavno vlaganje in prejemanje dokumentov prek mobilne aplikacije, brez uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila. S to možnostjo bodo tako odpravljene težave, ki jih izpostavlja pobudnik.