Oddajte pobudo

Poenostavitev postopka spremembe lastništva vozila po poplačilu lizinga

Pristojni organi: MF, MzI
  • 09. 10. 2019Pobuda objavljena
  • 09. 10. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 07. 11. 2019Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Dajem pobudo za poenostavitev postopka spremembe lastništva vozila oziroma izdaje novega prometnega dovoljenja, po poplačilu lizinga. Osnova za spremembo lasništva je potrdilo lizing hiše da je lizingojemalec poplačal lizing. Po sedanjem postopku se zahteva:

-prekinitev zavarovalne police in sklenitev nove;

-odjava vozila,izpolnitev zahtevka za vračilo deleža cestnine, in plačilo cestnine za obdobje za katero se cestnina vrača;

-na enem mestu za urejanje so celo zahtevali zamenjavo registrskih tablic.

Ne vidim razloga za prekinitev zavarovanja in sklenitev novega za isto obdobje.V obeh primerih sem plačnik. Tudi ni logično da se vrača plačilo cestnine, in istočasno plača cestnina za obdobje za katero se cestnina vrača.V obeh primerih sem plačnik.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

Zakon o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17) v primeru spremembe lastništva vozila določa, da se izvede vračilo sorazmernega deleža letne dajatve ob odjavi vozila (13. člen). Če želi novi lastnik ponovno registrirati vozilo mora pred registracijo plačati letno dajatev za obdobje, za katerega bo vozilo registrirano. Prenos že plačane letne dajatve iz enega lastnika na drugega lastnika iz finančnega in davčnega vidika ni možna.

V skladu z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17; ZMV-1) je treba vsako spremembo podatkov v prometnem dovoljenju (npr. tehnično spremembo, spremembo lastništva, prebivališča ali sedeža) v 15 dneh prijaviti registracijski organizaciji. Prijavi spremembe mora lastnik vozila priložiti listine, s katerimi dokazuje spremembo (tretji odstavek 32. člena).

Po določbah 39. člena ZMV-1 lahko lastnik registriranega vozila kadar koli odjavi vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izroči registrske tablice (prvi odstavek) Mora pa vozilo odjaviti in izročiti registrske tablice v primerih, če:

1. je vozilo uničeno;

2. je vozilo odsvojeno;

3. bo vozilo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila ali iz drugih razlogov;

4. je vozilo ukradeno;

5. je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi ali pred več kot letom dni za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, težka štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike;

6. je med veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ni bila obnovljena ali ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji;

7. je v primeru iz petega odstavka 28. člena tega zakona uporabnik preklical dano soglasje in lastnik ni imenoval novega uporabnika ali

8. je potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji za to vozilo odpravljeno.

Lastniku vozila pa ni treba izročiti registrskih tablic, če so pogrešane, če je vozilo ukradeno, če so zanj izdane registrske tablice z izbrano oznako ali če je vozilo odsvojeno in hkrati z istimi registrskimi tablicami registrirano na novega lastnika (četrti odstavek 39. člena).

Odgovor Ministrstva za finance:

Pojasnjujemo, da je zakonska podlaga za spremembo zavarovalne pogodbe v primeru spremembe lastništva podana v Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS št. 93/07 s spr., v nadaljevanju ZOZP), ki v drugem členu določa, da  v primerih, ko je za prometno sredstvo potrebna registracija, sme organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje ali drugo ustrezno listino šele potem, ko lastnik prometnega sredstva, na ime katerega se bo prometno sredstvo registriralo, predloži dokaz, da je sklenil zavarovanje, ki je obvezno po tem zakonu. Nadalje 22. člen istega zakona določa, da v primerih, ko se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik vozila, zavarovalna pogodba preneha veljati, ko novi lastnik vozila sklene pogodbo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. To pogodbo mora novi lastnik skleniti najkasneje pred registracijo vozila na svoje ime. Tudi v primerih, ko se poplača lizing, gre za spremembo lastništva, prejšnji uporabnik vozila postane lastnik vozila, in je torej pred registracijo potrebno skleniti pogodbo na svoje ime.

Ažurni podatki o lastništvu vozila so pomembni predvsem iz razloga učinkovitega uveljavljanja pravic iz zavarovanja. V okviru Slovenskega zavarovalnega združenja deluje informacijski center, kjer zbirajo podatke in vodijo register podatkov, da se lahko odškodninski zahtevki iz naslova škod, ki nastanejo z uporabo vozil, učinkoviteje uveljavljajo. Oškodovancem nudijo podatke o zavarovanju avtomobilske odgovornosti za vozila registrirana v Republiki Sloveniji. Točen podatek o tem, kdo je lastnik vozila je torej pomemben iz razloga ugotavljanja obveznosti ter tudi ugotavljanja upravičenosti do povračila škode. Lastništvo vozila pa prinaša tudi določene druge odgovornosti in obveznosti.

Glede na zgoraj navedeno, vaše pobude ni mogoče upoštevati.