Oddajte pobudo

Mnenje lokalne skupnosti

Pristojni organi: MIZS
  • 04. 09. 2019Pobuda objavljena
  • 04. 09. 2019Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Predlagam ukinitev potrebe po izdaji »mnenja lokalne skupnosti«. Menim, da je podajanje mnenja lokalne skupnosti odvečen korak pri izbiri kandidatov. Ena izmed občinskih uprav je tudi ugotovila, da vsebina (obseg, predmet, struktura ipd.) mnenja lokalne skupnosti ni opredeljena niti v zakonu niti v (internih) občinskih aktih. Neizbrani kandidat nima možnosti pritožbe zoper mnenje lokalne skupnosti, saj to mnenje ne ustvarja pravnih posledic in posledično ne more biti predmet sodnega varstva. Primer: O izbiri ravnatelja po predpisanem postopku odloča Svet zavoda z ustreznim aktom.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

Zakon o zavodih kot krovni zakon, ki ureja delovanje zavodov, določa, da direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi za to pooblaščen svet zavoda. 
Kadar je za imenovanje in razrešitev direktorja javnega zavoda pooblaščen svet zavoda, daje k imenovanju in razrešitvi soglasje ustanovitelj, če z zakonom ni drugače določeno. 

Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela nista ločeni, imenuje in razrešuje direktorja svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. 

Tako ima Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja kot specialnejši predpis  v zvezi z imenovanjem ravnatelja  posebno določbo, ki soglasje ustanovitelja nadomešča z mnenjem. Menimo, da je taka določba, glede na krovni zakon ustrezna, saj mora imeti tudi ustanovitelj zavoda, pa naj bo to lokalna skupnost ali Vlada, pri imenovanju svojo vlogo.