Oddajte pobudo

Razporeditev pripada vlog za enotno delovno dovoljenje

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MJU, MNZ
  • 03. 07. 2019Pobuda objavljena
  • 03. 07. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni, predlagam, da se najde način, da bi se prerazporedile vloge za odločanje glede pridobitve enotnega delovnega dovoljenja iz tistih upravnih enot, kjer je največ pripada (LJ, MB, KP) in so najbolj obremenjeni zaposleni s čimer se podaljšuje rok za izdajo enotnega delovnega dovoljenja, na tiste upravne enote, kjer je teh zadev bistveno manj. Vlogo bi torej lahko podal na katerikoli upravni enoti, odločitev pa bi dobil od druge, na katero bi glede na pripad zadevo razporedili. Lepo pozdravljeni

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve:

Skladno s prvim odstavkom 54. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – UPB in 9/18 – popr.) enotno dovoljenje, modro karto EU in dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji izdaja in podaljšuje upravna enota, na območju katere namerava tujec prebivati, oziroma upravna enota, na območju katere tujec prebiva. Enotno dovoljenje, dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva in modro karto EU, lahko izdaja in podaljšuje tudi upravna enota, kjer je sedež delodajalca oziroma raziskovalne organizacije in visokošolskega zavoda ali kjer se opravlja dejavnost.

Krajevno pristojnost organov državne uprave, organizirane po teritorialnem načelu določa 19. člena Zakona o splošnem upravnem postopku  (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; ZUP). Organi državne uprave, organizirani po teritorialnem načelu odločajo v upravnih zadevah na območju celotne države v postopkih uvedenih na zahtevo stranke le, če tako določa uredba (Uredba o upravnem poslovanju) vlade.  Nadalje ZUP v 20. členu določa krajevno pristojnost glede na kraj, kjer se dejavnost opravlja oziroma kjer naj bi se pretežno opravljala ali glede na prebivališče stranke.  

Glede na zapisano Zakon o tujcih v postopkih izdaje enotnega dovoljenja glede krajevne pristojnosti sledi določbam Zakona o splošnem upravnem postopku, katerega nosilec je Ministrstvo za javno upravo.