Oddajte pobudo

Sprememba gradbene zakonodaje z vidika ZUP in odgovornosti upravnega delavca

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
  • 15. 04. 2019Pobuda objavljena
  • 15. 04. 2019Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Spoštovani.

Predlagam, da dopolnite zakonodajo tudi z sankcijo glede izdaje gradbenega dovoljenja. Zakon o splošnem upravnem postopku določa, da mora upravni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje en mesec od prejema popolne vloge. Če pa je za izdajo odločbe potreben poseben ugotovitveni postopek, mora upravni organ izdati odločbo najpozneje v dveh mesecih od prejema popolne vloge. Nikjer pa ni navedeno kakšne so posledice za upravnega delavca, če v tem roku GD ni izdano. Sam konkretno čakam na UE Koper od jeseni 2018. Vloga oddana 5.9.2018. Povsem nesprejemljivo!

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo

Preden podamo stališče glede predloga sankcioniranja javnih uslužbencev v Zakonu o splošnem upravnem postopku v primerih, ko odločba ni izdana v za to predpisanem roku, vas želimo seznaniti tudi z dejstvom, da imajo stranke v upravnem postopku v primeru, ko so vložile pri posameznem upravnem organu ali drugem pristojnem organu, ki izvršuje upravno funkcijo, vlogo o kateri bi moral ta organ odločati v upravnem postopku v rokih, kot to izhaja iz določbe 222. člena ZUP, možnost vložitve pravnega sredstva«. To je lahko ali pritožba zaradi ne izdaje odločbe o zahtevi stranke v določenem roku, kar izhaja že iz določbe 13. in 222. člena ZUP, ali tožba, kar izhaja iz  določbe 28. člena Zakona o upravnem sporu , odvisno od tega, ali je postopek odločanja enostopenjski ali dvostopenjski in pri katerem organu je  molk.

ZUP je postopkovni predpis po katerem postopajo med drugim tudi upravni in drugi državni organi, kadar v upravnih zadevah odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank. V okvir tega zakona so že vključene vsebine v zvezi z nadzorom nad njegovim izvajanjem in izvajanjem posebnih upravnih postopkov ter samim izvajanjem zakona. Tako nadzor nad izvajanjem ZUP in drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke, na podlagi določbe 307. člena ZUP-a, opravlja upravna inšpekcija. Ta lahko na podlagi določbe 307.b člena ZUP-a z odločbo odredi, da se uradna oseba ponovno udeleži usposabljanja za vodenje in odločanje v upravnem postopku, v kolikor so pri nadzoru ugotovljene kršitve pravil upravnega postopka, ki imajo za posledico očitno prikrajšanje javnega interesa, pravic oziroma pravnih koristi strank, ali druge ponavljajoče se kršitve pravil upravnega postopka, ki niso odpravljene v določenem roku. V zvezi s temi kršitvami lahko upravni inšpektor na podlagi določbe 307.č člena tega zakona predlaga tudi uvedbo disciplinskega postopka zoper uradno osebo. Če pa se pri opravljanju nadzora ugotovi, da ima dejanje uradne ali druge osebe v konkretni upravni zadevi znake kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora upravni inšpektor na podlagi določbe 307.d člena to naznaniti pristojnemu organu oziroma vložiti kazensko ovadbo. Hkrati je na podlagi določbe 320. člena ZUP predstojnik posameznega organa tisti, ki mora skrbeti, da se v organu oziroma v organizaciji pravilno uporablja ZUP, zlasti pa, da se upravne zadeve rešujejo v predpisanih rokih, in skrbeti za strokovno izpopolnjevanje delavcev, ki odločajo v upravnih zadevah.

Pravna podlaga za uvedbo in vodenje disciplinskih postopkov zoper javne uslužbence je določena z Zakonom o javnih uslužbencih , s katerim pa so predpisani tudi disciplinski ukrepi za kršitve. Določbe ZJU  o disciplinski odgovornosti javnih uslužbencev se še vedno uporabljajo v celoti z izjemo 2., 3. in 4. točke drugega odstavka 124. člena tega zakona in sicer do sklenitve kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, kar izhaja iz določbe 85. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih . Sankcije za kazniva dejanja pa so predpisane s Kazenskim zakonikom .

Na podlagi vsega navedenega menimo, da obstoječo vsebino ZUP-a ni potrebno dopolnjevati z novimi vsebinami s področja sankcioniranja javnih uslužbencev.