Oddajte pobudo

Spremembe na področju opravljanja dela na domu

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
  • 01. 04. 2019Pobuda objavljena
  • 01. 04. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Dober dan! Že desetljetja poznam administrativno oviro, da je za dovoljenje za delo od doma potreben obisk inšpektorja za varstvo pri delu na domačem naslovu. Ta inšpektor naj bi obiske ponavljal vsako leto in jih vršil tudi nenapovedano! To vidim bolj ali manj kot samemu sebi namenjen birokratski ukrep, ki predvsem zavira nadvse dobrodošlo pobudo, da bi se ljudje bolj posvetili vsebinam in koristim opravljanja svojih del, prihranili na poti v službo in nazaj, parkiranju in še marsičem. Kot mi je malce znano, ima dandanes praktično vsak zaposleni nek prostor, ki je varnostno primeren za opravljanje dela, v našem primeru v tem oziru nezahtevnega pisarniškega. Zasebnost stanovanja pa je varovana ne le z Ustavo, temveč tudi s številnimi drugimi veljavnimi predpisi. Menim, da je nevarnost, ki na delavca tiči doma, neprimerno manjša kot je tista v prometu v službo in nazaj! Vsled tega predlagam, da se ti obvezni obiski inšpektorjev za varnost pri delu vsaj znatno omilijo, še najbolje pa kar odpravijo.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Zakon o varnost in zdravju pri delu ne razlikuje med delavci, ki delajo v prostorih njegove organizacije, in delavci, ki delajo od doma. Torej ta zakon velja enako za vse delavce, ki izvajajo delo za delodajalca.

Zakonodaja s  področja varnosti in zdravja pri delu ne določa, da mora Inšpektorat RS za delo vsako leto opraviti nadzor pri delavcih, ki od doma opravljajo delo za delodajalca.

Delo na domu je urejeno v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami) in sicer v določbah od 68. člena do 72. člena, kjer pa je določeno le, da je delodajalec dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, obvestiti inšpektorat za delo.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) določa, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Delodajalec mora posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo ter pri izbiri ukrepov upoštevati posebna tveganja, katerim so ti delavci izpostavljeni pri delu, v skladu s posebnimi predpisi. Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh.