Oddajte pobudo

Stroški prevoza na delo in iz dela za javne uslužbence

Področje: Finance
Pristojni organi: MF
  • 19. 11. 2018Pobuda objavljena
  • 19. 11. 2018Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani.

Predlagam administrativno poenostavitev za obračunavanje stroškov prevoza na delo in iz dela za javne uslužbence, in sicer v smeri, da se opravi za vse prehod na obračunavanje določenega zneska kilometrine, ki bi ga dogovorili s socialnimi partnerji. S tem bi odpadlo veliko število ur javnih uslužbencev, ki opravljajo administrativna opravila z obračunavanjem najcenejšega prevoza, kilometrin, kombinacij obeh, itd. Razbremenili bi tudi javne uslužbence, ki morajo ob vsaki spremembi cen javnih prevozov podajati nove izjave ipd. Skratka predlagam prehod na enako višino kilometrine za vse javne uslužbence, cilj naj bo, da se masa izplačil za prevoze na delo ne povečuje, razbremeni pa se javne uslužbence administrativnih ovir.

Lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo:

Ministrstvo za javno upravo je v preteklih letih nekajkrat pripravilo predloge aneksov in jih posredovalo sindikatom javnega sektorja, vendar do dogovora v tej zvezi, s čimer bi zagotovili enako obravnavo javnih uslužbencev in prispevali k odpravi določenih administrativnih postopkov in s tem k razbremenitvi zaposlenih, ki opravljajo naloge na tem področju, ni prišlo.

Ključna sprememba, ki jo je predlagala vladna stran, je bila, da bi bila razdalja od bivališča do delovnega mesta edini kriterij za višino povračila stroškov prevoza na delo in z dela, kar pomeni, da bi se vsem povrnila kilometrina, saj razdalja predstavlja objektivni kriterij, na podlagi katerega bi javni uslužbenci, ki se vozijo na delo iz enake oddaljenosti prejeli isto višino povračila stroška v obliki kilometrine. Sindikalna stran takšnega pristopa načelno ni zavrnila, je pa predlagala, da bi se v mestnih, urbanih središčih, kjer obstaja javni prevoz, še vedno ohranilo povračilo stroškov v višini javnega prevoza, kar pa bi pomenilo, da bi se obseg sredstev za stroške prevoza na delo in z dela povečal, saj je javni prevoz na krajših relacijah bistveno dražji kot kilometrina, na daljših relacijah pa je dražja kilometrina.

K drugačni ureditvi tega področja si bo vladna stran prizadevala tudi v prihodnje s ciljem, da se v pogajalskem procesu s sindikati doseže rešitev, ki bo dosedanje pomanjkljivosti ureditve odpravila in bo sprejemljiva za večino sindikatov.

Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje, da je materija povračila stroškov prevoza na delo in z dela urejena v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15 in 88/16) in kolektivnih pogodbah oz. aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.